Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Fotografie

členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Ilona Müllerová vystudovala Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. V roce 1990 získala na ČVUT v Praze vědeckou hodnost CSc. v oboru Elektrotechnika a vakuová technika a tamtéž získala v roce 2001 vědeckou hodnost DrSc. po obhájení doktorské disertační práce na téma rastrovací mikroskopie pomalými elektrony. Od roku 1973 je zaměstnána v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., kde byla v letech 1993 až 2012 vedoucí skupiny Mikroskopie pomalými elektrony, v letech 1999–2012 také vedoucí Oddělení elektronové optiky. Od roku 2012 je ředitelkou Ústavu přístrojové techniky a zároveň vede skupinu Mikroskopie a spektroskopie povrchů. Absolvovala řadu hostujících přednášek na mezinárodních konferencích a zahraničních univerzitách a absolvovala řadu zahraničních stáží. V oblasti nízkoenergiové elektronové mikroskopie se věnuje mezinárodní experimentální spolupráci (Univerzita v Toyamě, Japonsko; Univerzita v Yorku, Velká Británie).

Dlouhodobě se věnuje rastrovací elektronové mikroskopii s pomalými a velmi pomalými elektrony, a to nejen z pohledu povrchové fyziky, ale i z hlediska návrhu elektronově optického systému jak osvětlovacího, tak i detekčního. Je recenzentkou článků pro mezinárodní časopisy a oponentkou grantových projektů či zahraničních a domácích PhD prací. Je zakladatelkou školy základů elektronové mikroskopie, pravidelně pořádané Oddělením elektronové optiky v ÚPT.

Ilona Müllerová je členkou Vědeckých rad AV ČR a VUT v Brně, jakož i dalších významných výborů.

Je autorkou a spoluautorkou cca 300 recenzovaných odborných článků a původních příspěvků na mezinárodních konferencích, z toho tří částí monografií a 81 článků v časopisech s IF, které byly 585krát citovány. Řešila celou řadu projektů, včetně EU. Získala ocenění Japan Institute of Metals and International Metalographic Society.

V roce 2012 získala Cenu Československé mikroskopické společnosti za celoživotní přínos pro mikroskopii a v roce 2013 ocenění Česká hlava společnosti Kapsch v kategorii Invence.