Hodnocení VaVaI 2016

Hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů probíhá v roce 2016 dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů ( .pdf 488kB) (platné pro léta 2013 a 2015), kterou vláda schválila svým usnesením ze dne 19. června 2013, č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605.

​Ustanovení Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) a Expertních panelů zavádí Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády ze dne 19.6.2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16.4.2014 č. 250 a usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 605 (dále jen „Metodika“).


Výzva k podávání návrhů na členy OVHP a Expertních panelů

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (dále VaVaI), jejich sdružení a ústřední orgány státní správy (dále jen „navrhovatelé“) k podávání návrhů na na doplnění členů Oborových verifikačních a hodnotících panelů a na členy Expertních panelů v souladu se zněním platné Metodiky.


Výzva k podávání návrhů na doplnění členů OVHP
Výzva k podávání návrhů na členy Expertních panelů

Formulář - Návrh na členství v OVHP a Expertních panelech 

Předmětem činnosti OVHP je hodnocení publikačních výsledků v rámci podpilíře I. Metodiky (viz kapitola VI.1.). Předmětem činnosti Expertních panelů je hodnocení kvality vybraných výsledků v rámci pilíře II. Metodiky (viz kapitola VII.4.).

OVHP a Expertní panely se při své činnosti řídí statutem a jednacím řádem, který schvaluje Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Zápisy z jednání (pokud panel pracoval presenčním způsobem) jsou uvedeny v přílohách. 

Výsledky, které Expertní panely vybraly a navrhly k bonifikaci budou zpřístupněny, v souladu se statutem panelů, po jejich odsouhlasení Radou. 

Oborové složení panelů

č. OVHP Expertní panely
1. Společenské, humanitní a umělecké vědy - SHVa Společenské, humanitní a umělecké vědy . SHVa
2. Společenské vědy - SHVb Společenské vědy - SHVb
3. Společenské vědy - SHVc Společenské vědy - SHVc
4. Technické a informatické vědy Technické a informatické vědy
5. Zemědělské vědy Zemědělské vědy
6. Vědy o Zemi Vědy o Zemi
7. Matematické vědy Matematické vědy
8.
Fyzikální vědy
9.
Chemické vědy
10.
Biologické vědy
11.
Lékařské vědy

 


Statuty a jednací řády

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 294. zasedání dne 30. května 2014 schválila změny ve statutu OVHP a statutu Expertních panelů a v jednacím řádu OVHP.
Změny ve statutech se týkají přesnějšího vymezení principu podjatosti, resp. konfliktu zájmů. Jednací řád OVHP byl doplněn o poznámku týkající se elektronického jednání a hlasování per rollam.
Aktuální znění statutů a jednacích řádů viz přílohy níže.

 

Sdílejte na:

Přílohy