Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010

Materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2010“ (dále jen „Analýza VaVaI 2010“) je pravidelné zpracován a předložen vládě České republiky na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, který to ukládá Radě pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Realizací projektu byli pověřeni pracovníci sekretariátu Rady, ČSÚ a TC AV ČR. Analýzu VaVaI 2010 tvoří 6 částí v následující struktuře: Investice do výzkumu (část A), Lidské zdroje pro výzkum a vývoj (část B), Výstupy výzkumu a vývoje (část C), Inovace a konkurenceschopnost (část D), Mezinárodní výzkum a spolupráce (část E) a Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací v roce 2009 (část F). Při zpracování analýzy VaVaI 2010 tvůrci vycházeli z vlastních informačních zdrojů (zejména Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ze zpráv a analýz provedených Evropskou komisí a z dalších informačních zdrojů tuzemských i zahraničních (např. od Thomson Reuters, Českého statistického úřadu, Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Evropského patentového úřadu, Úřadu pro patenty a ochranné známky USA, apod.).
Vedle řady pozitivních zjištění Analýza VaVaI 2010 ukazuje, že v České republice dosud nedošlo k potřebnému zvýšení využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje a že tudíž přínosy pro ekonomiku a společnost zůstávají nízké. V některých sledovaných ukazatelích dosahuje Česká republika vyšších hodnot než je průměr EU, a to zejména v dynamice růstu veřejných výdajů na výzkum a vývoj. Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v absolutním vyjádření rostou a jejich celkový objem je na úrovni EU.

Předchozí analýzy byly využity jak k upřesnění dokumentů navazujících na aktualizaci Lisabonské strategie EU, tak k přípravě dokumentů pro realizaci politiky soudržnosti EU v období 2007–2013, včetně návrhu příslušných operačních programů pro čerpání finančních prostředků z fondů EU v novém rozpočtovém období EU. Obdobně byly využity k přípravě koncepčních a analytických dokumentů. Příslušnými usneseními vlády pak byla uložena konkrétní opatření k odstranění či zmírnění zjištěných nedostatků.
Analýza VaVaI 2010 byla projednána a schválena na 258. zasedání Rady dne 22. října 2010 a následně rozeslána do meziresortního připomínkového řízení.

Analýza VaVaI 2010 byla schválená vládou České republiky usnesením číslo 46 dne 19. ledna 2011. Usnesení dále ukládá členům vlády a vedoucím ústředních orgánů státní správy využít předkládány materiál při aktualizaci Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009-2015 a navazujících koncepčních dokumentů.

Údaje uvedené v dokumentu je možné s uvedením citace zdroje dále používat.

Sdílejte na:

Přílohy