Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Základní údaje

Rada pro výzkum, vývoj a inovace  je odborným a poradním orgánem vlády České republiky, který byl zřízen zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace pokračuje v činnosti Rady pro výzkum a vývoj podle § 35 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném do dne 1. července 2009, a v činnosti Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj, zřízené zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Členové dosavadní Rady vlády České republiky pro výzkum a vývoj se rozhodnutím vlády stávají členy Rady.

K projednávání a schvalování materiálů spojených s plněním úkolů Rady se členové Rady (v souladu se Statutem a Jednacím řádem) scházejí na pravidelných zasedáních, která se obvykle konají každý druhý pátek v měsíci, s výjimkou měsíců červenec a srpen. Mezi zasedáními Rady se každý pátek schází předsednictvo Rady, s výjimkou měsíců červenec a srpen. Informace o zasedání Rady jsou doplňovány po jejím jednání.

Informace o činnosti Rady 


Sídlo Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01  Praha 1

telefon: 224 003 850
E-mail: rvv(at)vlada.cz

 

Sdílejte na: