Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze dne 18. dubna 2012 č. 286, ve znění usnesení vlády ze dne 8. dubna 2015 č. 252:

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) je odborným a poradním orgánem vlády pro oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

(2) Rada je zřízena a její činnost je upravena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2

Působnost

(1) Rada zabezpečuje

a) přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu a v souladu s mezinárodními smlouvami a její předložení vládě,

b) kontrolu realizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací formou stanovisek k souladu programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací předložených poskytovateli, s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací před schválením těchto programů vládou,

c) přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a její předložení vládě,

d) hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schvalované vládou,

e) návrhy na členy předsednictva a předsedu Technologické agentury České republiky a Grantové agentury České republiky a členy jejich výzkumné a vědecké rady,

f) zpracování priorit aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky,

g) zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím a jejich předložení vládě,

h) úlohu správce a provozovatele informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a schvaluje jeho provozní řád,

i) zpracování stanovisek k materiálům předkládaným vládě za oblast výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

j) jednání s poradními orgány pro výzkum, experimentální vývoj a inovace Evropských společenství a s radami pro výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropských společenství i dalších států,

k) zpracování návrhu střednědobého výhledu podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

l) návrh výše celkových výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a jejich rozdělení podle § 5 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

m) zpracování stanoviska k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk, a to na podkladě návrhu svého poradního orgánu, kterým je Bioetická komise,

n) plnění dalších úkolů a povinností stanovených zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, zvláštními právními předpisy nebo úkolů uložených vládou.

(2) Při plnění úkolů Rada spolupracuje s ústředními správními úřady a institucemi zabývajícími se výzkumem, experimentálním vývojem a inovacemi.

(3) Rada předkládá vládě nejméně jedenkrát ročně zprávu o své činnosti a podle potřeby svá doporučení a zprávy o stavu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

(4) Při plnění úkolů Rada uplatňuje hledisko rovnosti žen a mužů a usiluje o podporu rovnosti žen a mužů ve výzkumu, vývoji a inovacích“.

Článek 3

Orgány

Orgány Rady jsou předseda Rady a předsednictvo Rady.

Článek 4

Předseda

(1) Předsedou Rady je člen vlády. Předsedu Rady jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy vlády.

(2) Předseda Rady zejména:

a) navrhuje vládě jmenování nebo odvolání členů Rady,

b) svolává a řídí zasedání Rady,

c) informuje vládu o výsledku mimořádného zasedání Rady svolaného na žádost vlády,

d) předkládá materiály schválené Radou vládě k projednání,

e) na návrh Rady jmenuje a odvolává členy a předsedy odborných a poradních orgánů Rady,

f) navrhuje vládě odměny za výkon veřejné funkce ostatních členů Rady,

g) stanovuje odměny členů odborných a poradních orgánů Rady.

(3) Předsedu Rady zastupuje 1. místopředseda Rady, popřípadě v rozsahu uvedeném v Jednacím řádu Rady jím pověřený místopředseda Rady.

(4) Předseda Rady rozhoduje o účasti dalších osob, zejména zástupců poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, které nejsou členy Rady, na zasedáních Rady a jednáních předsednictva Rady.

Článek 5

Předsednictvo

(1) Předsednictvo Rady tvoří předseda Rady a tři místopředsedové Rady.

(2) Předsednictvo Rady zejména

a) řídí činnost Rady mezi jejími zasedáními,

b) připravuje program zasedání Rady,

c) koordinuje činnost odborných a poradních orgánů Rady.

(3) 1. místopředseda Rady a další dva místopředsedové Rady jsou voleni tajnou volbou z řad členů Rady. Návrhy kandidátů podávají členové Rady.

(4) Předsednictvo Rady o své činnosti mezi zasedáními informuje Radu na nejbližším zasedání.

(5) Jednání předsednictva Rady se konají podle potřeby, zpravidla jednou týdně. Jednání řídí předseda Rady.

Článek 6

Členové

(1) Rada má 17 členů včetně předsedy Rady a místopředsedů Rady.

(2) Funkční období členů Rady je čtyřleté. Člen Rady může být jmenován do Rady nejvýše na dvě po sobě následující funkční období.

(3) Členství v Radě je nezastupitelné. Člen Rady, který je členem vlády, může za sebe vyslat svého náměstka. Náměstek vyslaný členem Rady se může zúčastnit jednání Rady bez hlasovacího práva.

(4) Členy Rady, s výjimkou předsedy Rady, jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy Rady tak, aby byli zastoupeni zejména přední odborníci základního a aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a dále tak, aby složení Rady zohledňovalo požadavek na vyrovnané zastoupení žen a mužů.

(5) Členové Rady

a) jsou povinni se účastnit zasedání Rady, aktivně se podílet na práci Rady a plnit úkoly vyplývající z usnesení přijatých Radou,

b) mají právo předkládat Radě návrhy k projednání a účastnit se jakéhokoliv jednání odborného nebo poradního orgánu Rady,

c) jsou povinni předložit případné odůvodněné návrhy na podstatnou změnu návrhu usnesení k podkladům pro zasedání Rady nejpozději do 48 hodin před zasedáním Rady, které je projednává; za podstatnou změnu návrhu usnesení se považuje zejména návrh na jeho věcnou změnu, popřípadě návrh na zrušení či odložení projednávání podkladu; v případě sporu rozhodne Rada hlasováním,

d) jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných materiálech do doby, než jsou Radou schváleny a zveřejněny, což nebrání odborné konzultaci projednávané problematiky, a jsou vázáni usneseními Rady,

e) nesmějí být členy předsednictva Grantové agentury České republiky, předsednictva Technologické agentury České republiky, předsednictva Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky, oborových komisí Grantové agentury České republiky nebo Technologické agentury České republiky, členy panelů Agentury pro zdravotnický výzkum České republiky a členy odborných poradních orgánů poskytovatelů podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků pro hodnocení návrhů projektů ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

(6) Nemůže-li se člen Rady účastnit zasedání Rady, je oprávněn zaslat v listinné nebo v elektronické podobě své stanovisko Radě k informaci, úvaze či projednání.

Článek 7

Odborné a poradní orgány

(1) Rada ustavuje podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací své odborné a poradní orgány, včetně orgánů podle potřeby k určitému tématu.

(2) Členy odborných a poradních orgánů Rady volí z předních odborníků pro danou oblast Rada a na základě jejího návrhu je jmenuje a odvolává předseda Rady. Člen bude rovněž odvolán, pokud odstoupí ze své funkce. Předsedou odborného a poradního orgánu je člen Rady, kterého na návrh Rady jmenuje předseda Rady. Předseda odborného a poradního orgánu je současně členem odborného a poradního orgánu. Při výběru členů svých poradních orgánů Rada zohledňuje požadavek na vyrovnané zastoupení žen a mužů.

(3) Bioetická komise zpracovává návrhy odborných stanovisek Rady k žádostem o povolení výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách nebo k žádostem o změnu tohoto povolení, popřípadě k žádostem o povolení dovozu lidských embryonálních kmenových buněk a dále se z odborného hlediska vyjadřuje k materiálům připravovaným Radou v oblasti bioetických aspektů výzkumu a vývoje.

(4) Za činnost odborného a poradního orgánu odpovídá jeho předseda.

(5) Činnost odborného a poradního orgánu se řídí vlastním statutem a jednacím řádem, který schvaluje Rada.

Článek 8

Zpravodaj

(1) Pro řešení vybraných úkolů může Rada jmenovat zpravodaje z členů Rady.

(2) Zpravodaj zejména

a) odpovídá za přípravu podkladů týkajících se řešeného úkolu,

b) spolupracuje s předsedou odborného a poradního orgánu, jde-li o úkol, na němž odborný a poradní orgán participuje, pokud není současně jeho předsedou,

c) informuje o zpracovaném materiálu a připravuje návrh stanoviska Rady.

(3) Působení zpravodaje je dočasné a končí splněním úkolu, ke kterému byl zpravodaj jmenován.

Článek 9

Přizvaní odborníci

Rada může k řešení vybrané problematiky požádat o spolupráci fyzické osoby, které nejsou členy Rady, ale jsou odborníky na vybranou problematiku (dále jen „přizvaní odborníci“). Přizvaní odborníci mohou být přizváni k účasti na zasedání Rady nebo mohou být požádáni o zpracování písemného stanoviska.

Článek 10

Zajištění činnosti

(1) Činnost Rady a odborných a poradních orgánů zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizačně začleněn do Úřadu vlády České republiky (dále jen „Úřad vlády“).

(2) Sekretariát Rady zejména

a) shromažďuje a zpracovává materiály a informace potřebné pro činnost Rady, jejích odborných a poradních orgánů,

b) zajišťuje přípravu materiálů pro zasedání Rady a jednání předsednictva Rady,

c) organizuje zasedání Rady a jednání předsednictva Rady a další jednání spojená s plněním úkolů Rady,

d) zajišťuje provoz a rozvoj informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, dalšími zvláštními právními předpisy a vládou schválenou koncepcí,

e) zajišťuje evidenci veškerých dokumentů souvisejících s činností Rady a jejich zpracování a vyřízení,

f) pravidelně aktualizuje informace o činnosti Rady a jejích členech zveřejněné na internetové stránce Úřadu vlády a na internetové stránce státní správy výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky.

(3) Ředitel sekretariátu Rady

a) odpovídá za plnění úkolů sekretariátu Rady a řídí jeho činnost,

b) je sekretářem Rady a účastní se jednání předsednictva Rady a zasedání Rady s hlasem poradním.

(4) Ředitele sekretariátu Rady jmenuje a odvolává vedoucí Úřadu vlády.

(5) Činnosti sekretariátu Rady se řídí Organizačním řádem Úřadu vlády.

Článek 11

Zasedání

(1) Zasedání Rady se konají zpravidla jedenkrát za měsíc, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Předběžné termíny zasedání schválí Rada nejméně šest měsíců před jejich konáním.

(2) Mimořádné zasedání Rady svolá předseda Rady podle svého rozhodnutí, na žádost vlády nebo na žádost nejméně pěti členů Rady, a to do pěti dnů od obdržení této žádosti.

(3) Rada je povinna projednat na svém zasedání materiály předložené nejpozději sedm kalendářních dnů před zasedáním Rady. O projednání materiálů předložených po tomto termínu rozhoduje předseda nebo 1. místopředseda Rady.

(4) Postup při jednání Rady upravuje Jednací řád Rady, který schvaluje Rada.

Článek 12

Náklady na činnost a odměny

(1) Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Úřadu vlády.

(2) Členství v Radě a v odborných a poradních orgánech Rady je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.

(3) Členům Rady a členům odborných a poradních orgánů Rady náleží za výkon jejich funkce odměna a cestovní náhrady.

(4) Odměny za výkon veřejné funkce členům Rady stanoví podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vláda na návrh předsedy Rady.

(5) Odměny za výkon veřejné funkce členům odborných a poradních orgánů Rady stanoví podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací předseda Rady.

(6) Cestovní náhrady členům Rady a členům odborných a poradních orgánů Rady se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

(7) Přizvaným odborníkům může být poskytnuta odměna, která se stanoví v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Článek 13

Závěrečná ustanovení

(1) Tento statut nabývá účinnosti dne 30. listopadu 2009.

(2) Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje vláda.

(3) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné platné znění statutu.

Sdílejte na:

Přílohy