Informační systém výzkumu, vývoje a inovací "IS VaVaI"

IS VaVaI shromažďuje a poskytuje informace o výzkumu, vývoji a inovacích podporovaných z veřejných rozpočtů v České republice a je jediným autorizovaným, úplným a závazným zdrojem těchto informací. IS VaVaI je provozován podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Úlohu správce a provozovatele IS VaVaI plní dle zákona č. 130/2002 Sb. Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Podrobnosti provozu IS VaVaI jsou upraveny nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Informační systém naleznete na stránkách www.isvavai.cz

IS VaVaI dále poskytuje nástroje pro tvorbu a sběr dat – VaVER – editační rozhraní pro příjemce (dále jen „VaVER“), RoP – administrační rozhraní pro poskytovatele podpory (dále jen „RoP“), veřejně přístupnou kontrolní službu a API rozhraní. Výstupy z databáze slouží rovněž jako podklady pro činnost RVVI a vlády, IS VaVaI je primárním zdrojem dat pro hodnocení výzkumných organizací dle Metodiky 2017+.

V roce 2016 převzal zajištění provozu IS VaVaI Úřad vlády ČR, systém tak již není závislý na externích dodavatelích služby. Kromě 78% roční úspory nákladů na provoz a rozvoj systému, je převodem do správy Úřadu vlády ČR celý IS VaVaI pod kontrolou, a to včetně dat, uložených na technickém zařízení Úřadu vlády ČR. Po převzetí je systém nově provozován na volně dostupných technologiích bez nutnosti nákupu licencí. Jednoduchý design webových stránek zajišťuje přehlednost, snadnou orientaci a implementaci responsivity stránky, obsah se umí přizpůsobit i starším monitorům s menším rozlišením (předcházení horizontálnímu scrollování).

V současnosti IS VaVaI tvoří čtyři aktivní vzájemně propojené veřejné datové oblasti: Centrální evidence projektů (CEP), Centrální evidence aktivit VaVaI (CEA), Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a Evidence veřejných soutěží ve VaVaI (VES).

Detailní a aktuální informace o provedených úpravách a změnách v IS VaVaI jsou dostupné na https://www.isvavai.cz/verze-programu

Sdílejte na: