Výzva k podání návrhů kandidátů na členku / člena vědecké rady Grantové agentury ČR

V souvislosti s končícím funkčním obdobím člena vědecké rady Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) vyhlašuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, v souladu s příslušnými předpisy výzvu k podání návrhů na 1 členku / člena vědecké rady GA ČR.

Podle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, je vědecká rada GA ČR koncepčním orgánem, který zejména navrhuje předsednictvu GA ČR ustavení a zaměření oborových komisí, skupiny grantových projektů a jejich zaměření, vyhodnocuje vědeckou úroveň GA ČR a navrhuje potřebná opatření. Má 12 členů včetně předsedy, které z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Funkční období členů vědecké rady je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na 2 období po sobě následující.

Funkce člena vědecké rady je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice. Výkon funkce člena vědecké rady je podle Statutu GA ČR neslučitelný s činností v oborových komisích a panelech.

Členům vědecké rady za výkon funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda, a cestovní náhrady, které se poskytují ve výši a za podmínek stanovených zákoníkem práce.

Stávající členové vědecké rady GA ČR:

prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. (předseda) - technické vědy

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (místopředseda) - lékařské a biologické vědy

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. - zemědělské a biologicko-environmentální vědy

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. - fyziologie

prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc. - společenské a humanitní vědy

prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. - informatika

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr.h.c - dějiny umění, historie

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. - fyzikální chemie

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. - environmentální vědy

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. - vědy o neživé přírodě

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. - společenské a humanitní vědy

prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. - lékařské a biologické vědy

 

Dne 16. října 2017 končí první funkční období prof. RNDr. Bedřichu Moldanovi, CSc. (obor environmentální vědy). Z tohoto důvodu je třeba doplnit vědeckou radu GA ČR na zákonem stanovený počet členů.

Ve funkci zůstává nadále všech ostatních 11 členů.

1. Předpisy upravující výběr kandidátů na členství ve vědecké radě GA ČR

 • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů;

 • statut GA ČR.

2. Podmínky, které musí splňovat navržený kandidát:

 • vyslovit předem písemný souhlas se svým členstvím ve vědecké radě GA ČR s vědomím, že GA ČR plní důležité úkoly stanovené zákonem a dalšími právními předpisy;

 • splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě;

 • návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady.

3. Návrhy kandidáta na členství ve vědecké radě GA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy):

 • jméno, příjmení, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, e-mailovou adresu, telefonní číslo;

 • adresu navrhovatele s uvedením kontaktu, název navrhovatele; navrhovatelem může být fyzická nebo právnická osoba1 zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi.

 • životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 2 stránky formátu A4);

 • přehled nejvýznamnějších publikací, případně další odborné činnosti (cca na 1 stránku formátu A4), přehled dalších aktivit jako jsou např.: studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách atd. (cca na 1 stránku formátu A4);

 • přehled nejvýznamnějších výsledků kandidáta v oblasti řízení zejména základního výzkumu (maximálně 3 stránky formátu A4);

 • souhlas kandidáta s jeho členstvím ve vědecké radě GA ČR

 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství ve vědecké radě GA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.);

 • kandidátem vypracovanou koncepci (v rozsahu do 5 stran formátu A4) o jeho budoucím působení ve vědecké radě GA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje, včetně dokumentů legislativního charakteru, vypracovaná koncepce by měla zohledňovat aktuální situaci v GA ČR.

4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů:

 • všeobecně uznávaná osobnost v daném oboru základního výzkumu;

 • dlouholeté praxe v oboru environmentálních nebo příbuzných věd;

 • zkušenosti z oblasti politiky VaVaI na národní a mezinárodní úrovni a znalosti legislativy, ekonomiky a státní správy v oblasti VaVaI;

 • morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude ve vědecké radě GA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu, vývoje a inovací a nebude při práci ve vědecké radě GA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru);

 • relevantní manažerské zkušenosti, komunikační schopnosti.

Navrhovatelům doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové a oborové hledisko.

Počet zaslaných nominací na jednoho kandidáta nebude mít vliv na konečný výběr.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě.

Návrhy označené na obálce č.j. 9972/2017-RVV musí být doručeny nejpozději do 9. června 2017 v listinné podobě a současně elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: 
rvv@vlada.cz

1 § 18 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Právnickou osobou se rozumí i Česká republika, zastoupená jednotlivými organizačními složkami státu (např. ministerstva a jiné státní správní úřady) ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

Sdílejte na:

Přílohy