Zpráva o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2017

Úvod

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) byla zřízena zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací“). Při své činnosti se Rada řídí tímto zákonem, svým Statutem a Jednacím řádem. 
Rada spolupracuje se 14 poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“), zejména se jedná o Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a další příslušná ministerstva u kterých je rozpočtována veřejná podpora VaVaI. Dále intenzivně spolupracuje s Ministerstvem financí (dále jen „MF“) a s dalšími institucemi (poskytovateli) s vlastní rozpočtovou kapitolou tj. Akademií věd České republiky (dále jen „AV ČR“), Grantovou agenturou České republiky (dále jen „GA ČR“) a Technologickou agenturou České republiky (dále jen „TA ČR“). 
Hlavním důvodem této spolupráce je mimo jiné nutnost řešit otázky v oblasti nastavení veřejné podpory VaVaI v rámci příslušných kompetencí ústředních orgánů státní správy, při přípravě rozpočtu VaVaI a v oblasti dalších priorit VaVaI.

Souhrn hlavních činností Rady v roce 2017

 • Rada předložila vládě novou Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací tzv. Metodiky 2017+; která byla schválena usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107. Implementace hodnocení podle schválené Metodiky 2017+ byla započata ihned po schválení
 • Rada doplnila v dubnu 2017 o další členy svůj Mezinárodní poradní orgán Rady složený z význačných zahraničních odborníků (tzv. „Mezinárodní radu“), který byl založen v prosinci roku 2016
 • Rada projednala a schválila stanovisko k programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1, který byl schválen usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 354
 • Rada předložila vládě „Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024“; schválený usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 385; současně Rada intenzivně realizovala svou roli poradního orgánu vlády v oblasti VaVaI při přípravě vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2018 a střednědobého výhledu let 2019 a 2020 (usnesení vlády ze dne 25. září 2017 č. 674)
 • Rada zpracovala „Výroční zprávu Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2016“, která byla v květnu 2017 předložena vládě pro informaci
 • Rada projednala a schválila Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2015, které bylo v květnu 2017 předloženo vládě pro informaci
 • Rada předložila vládě Národní strategii otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017 až 2020, která byla schválena usnesením vlády ze dne 14. června 2017 č. 444
 • Rada vypracovala Informaci o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a tvorbě priorit aplikovaného výzkumu, kterou vzala vláda na vědomí dne 21. června 2017
 • Rada projednala a schválila stanovisko ke Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva zahraničních věcí na období 2017-2021
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Meziresortní koncepci podpory bezpečnostního výzkumu České republiky 2017-2023 s výhledem do roku 2030
 • Rada projednala a schválila stanovisko ke Koncepci výzkumu a vývoje Ministerstva práce a sociálních věcí na léta 2017-2023, s výhledem do roku 2025
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA (TA ČR)
 • Rada navrhla vládě jmenovat tři členy předsednictva Technologické agentury ČR, kteří byli jmenování usnesením vlády ze dne 25. září 2017 č 702
 • Rada schválila Politiku bezpečnosti informací IS VaVaI
 • Rada zajistila zpracování „Analýzy stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím“. Analýza za rok 2016 bude v souladu s plánem nelegislativních prací předložena vládě pro informaci do konce prosince 2017. Analýza bude zveřejněna v české a anglické jazykové verzi prostřednictvím webových stránek www.vyzkum.cz
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Návrhu na změnu Programu veřejných zakázek a soutěží v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA2
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Návrhu Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA2
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Návrhu na změnu Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Návrhu programu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TRIO 2 (TREND)
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Návrhu projektu velké výzkumné infrastruktury ELI Beamlines pro poskytnutí účelové podpory v letech 2018 až 2019
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Souhrnnému akčnímu plánu Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje
 • Rada projednala a schválila stanovisko k Akčnímu plánu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020
 • Rada navrhla vládě kandidáta na Národní cenu vlády Česká hlava pro rok 2017, která byla udělena usnesením vlády ze dne 11. října 2017 č. 726
 • Rada projednala a schválila materiál zpracovaný Sekcí VaVaI - Dlouhodobé strategické financování systému výzkumu, vývoje a inovací, který byl vládě 11. října 2017 předložen vládě pro informaci
 • Rada projednala a schválila Zprávu o realizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky v letech 2015 - 2016 a Plán implementace Národní RIS3 strategie 2017/2018

1 Činnost Rady v legislativně - právní oblasti

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Cílem současné vlády bylo stabilizovat veřejné výdaje na výzkum, vývoj a inovace, stanovit hlavní směry dalšího rozvoje VaVaI v ČR a položit základy legislativních změn, které budou do budoucna třeba pro efektivnější podporu výzkumných a inovačních aktivit. S tím souvisí také přijetí nových pravidel pro hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Cílem bylo především snížit závislost základního výzkumu na účelovém financování a omezit výhody plynoucí z rozsahu na úkor kvality. Z hlediska rozsahu nezbytných změn systému podpory VaVaI byl potřebný nový zákon, který by nahradil dosud platný zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ten by výrazně zlepšil dosavadní pravidla rozvoje a udržitelnosti systému podpory, legislativně vyřešil absenci inovací a dalších nástrojů podpory v systému VaVaI a v neposlední řadě definoval kompetence pro zcela nové kapacity státní správy a administrativní podpory koordinace a řízení systému podpory VaVaI.

Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, byl novelizován v roce 2016. Jednalo se o implementační novelu, tedy přizpůsobení právního řádu novým nařízením Evropské komise č. 651/2014 a 702/2014, cílem návrhu bylo zejména sladění přímo aplikovatelné evropské právní úpravy s národní právní úpravou v oblasti užívaných pojmů.

V roce 2016 byl vládou současně schválen věcný záměr nového zákona o podpoře VaVaI.

Schválený věcný záměr zákona předpokládá zřízení nového Ministerstva pro výzkum a vývoj (dále jen „MVV“), které by převzalo kompetence Rady a větší část působnosti MŠMT v oblasti VaVaI vyplývající z postavení ústředního správního úřadu pro oblast. Vedle těchto kompetencí by MVV byly podřízeny obě agentury (GA ČR a TA ČR). MVV bude mít vůči agenturám kontrolní (dohledové) pravomoci, bude odvolacím orgánem v případě uplatnění zákonných opravných prostředků a stížností.

Nové ministerstvo by bylo správcem rozpočtové kapitoly, ze které kromě jeho činnosti by byly financovány také GA ČR a TA ČR. MVV by plnilo úkoly, které jsou společné všem ministerstvům, vyplývající ze zásad činnosti ústředních orgánů státní správy (např. připravovat podklady pro sestavení státního rozpočtu, připravovat návrhy právních předpisů, stanoviska k návrhům předkládaným vládě jinými ministerstvy, pokud se týkají jeho působnosti, metodická činnost k zákonům v jeho gesci atd.). Dále by odpovídalo za přípravu návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI, zabezpečovalo úlohu správce a provozovatele informačního systému VaVaI, provádělo, resp. metodicky řídilo hodnocení výzkumných organizací, odpovídalo za přípravu Národní politiky VaVaI, Národních priorit VaVaI, Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (RIS 3) a dalších strategií, včetně koncepce mezinárodní spolupráce ve VaVaI a její realizace, a za průřezové programy ústředního správního úřadu odpovědného za VaVaI. Rovněž by odpovídalo za sjednocení politik pro VaVaI.

GA ČR a TA ČR by byly nově správními úřady se zachováním právního postavení organizačních složek státu. Byly by však nově podřízeny MVV a financovány z rozpočtové kapitoly MVV. Zároveň by měly mít ze zákona zajištěnu autonomii v rozhodování o využití přidělených prostředků, za které by stejně jako doposud odpovídaly mimo politický vliv na jejich rozhodování o přidělení podpory projektům. Z nově upraveného postavení GA ČR a TA ČR by vyplývalo rovněž zjednodušení struktury jejich orgánů, které je přiblíží standardnímu správnímu úřadu.

Nově zřízená Vědecká rada ČR by měla mít postavení vrcholného nezávislého a reprezentativního expertního orgánu pro oblast vědy. V rámci své působnosti by Vědecká rada ČR vydávala na žádost vlády prostřednictvím MVV, nebo přímo na jeho žádost, stanoviska ke klíčovým otázkám dlouhodobého rozvoje systému VaVaI, byla by rovněž oprávněna vydat z vlastní iniciativy doporučení k takovým otázkám.

Návrh nového zákona, který zásadně upravuje dosavadní systém podpory výzkumu, vývoje a inovací, byl vládě předložen v září letošního roku a projednán Legislativní radou vlády ČR.

2 Souhrnné vyhodnocení programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu, vývoje a inovací ukončených v roce 2015 (dále jen „Vyhodnocení“) je podle § 35 odst. 2 písm. d) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, povinností Rady.

V roce 2015 byly ukončeny dva programy výzkumu, vývoje a inovací, a to Program administrovaný Ministerstvem vnitra (dále jen „MV“) s názvem „Bezpečnostní výzkum ČR 2010 – 2015“ (dále jen „Bezpečnostní výzkum“), schválený usnesením vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 50 a „Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III na léta 2010 – 2015“ (dále jen „Zdravotnický výzkum“). Tento program administrovalo Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) a byl schválen usnesením vlády ze dne 31. srpna 2009 č. 1133.

Vyhodnocení bylo provedeno podle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013 až 2016), schválené usnesením vlády ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění pozdějších předpisů.

Na program Bezpečnostní výzkum schválený usnesením vlády ze dne 12. ledna 2009 č. 50 mělo být vynaloženo celkem 3 192 000 tis. Kč, z toho 2 394 000 tis. Kč z veřejných zdrojů. V průběhu jeho trvání však došlo ke snižování výdajů na výzkum a vývoj a inovace, a z tohoto důvodu byly finanční prostředky na realizaci programu sníženy na 2 108 495 tis. Kč a podpora ze státního rozpočtu na 1 883 798 tis. Kč. V průběhu realizace programu Bezpečnostní výzkum bylo podpořeno celkem 134 návrhů projektů a vzniklo 2650 výsledků. Překročeny byly veškeré plánované indikátory programu, zejména publikační výsledky.

Na program Zdravotnický výzkum mělo být dle materiálu, schváleném usnesením vlády ze dne 31. srpna 2009 č. 1133, mělo být vynaloženo celkem 4 447 000 tis. Kč, z toho 4 358 000 tis. Kč ze státního rozpočtu. Výdaje na tento program byly sníženy na celkové 3 200 261 tis. Kč a reálně bylo ze státního rozpočtu čerpáno 3 089 214 tis. Kč. Rozdíl byl rovněž způsoben změnami ve výdajích na výzkum a vývoj ze státního rozpočtu.

V rámci Zdravotnického výzkumu byly v letech 2010 - 2015 vyhlášeny celkem čtyři veřejné soutěže a realizováno bylo 522 projektů. Program byl členěn podle tematického zaměření na 12 podprogramů, nejvíce finančních prostředků bylo čerpáno obory onkologie, výživy, kardiovaskulárních a cerebrovaskulárních chorob a metabolických a endokrinních chorob a vnitřního prostředí. V rámci programu bylo v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací uplatněno 3621 výsledků.

Informace uvedené ve Vyhodnocení obou programů vypovídají o tom, že oba ukončené programy výzkumu, vývoje a inovací naplnily rámcově předpokládané cíle, a to i přesto, že jejich průběh byl výrazně ovlivněn snižováním výdajů ze státního rozpočtu v době realizace.

Dokument byl projednán a schválen Radou, která se jím zabývala na svém 325. zasedání dne 28. dubna 2017 a doporučila MV a MZ jako poskytovatelům účelových prostředků na VaVaI, aby se mimo jiné při tvorbě nových programů výzkumu vývoje a inovací pečlivěji věnovali podmínkám a metodám jejich budoucího hodnocení včetně nastavení indikátorů tak, aby se programy po ukončení daly lépe a objektivněji vyhodnotit.

3 Podpora VaVaI ze státního rozpočtu

Podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Rada každoročně předkládá vládě návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na VaVaI, který je Ministerstvem financí zapracován do návrhu zákona o státním rozpočtu.

Rada na svém 320. zasedání dne 25. listopadu 2016 schválila „Pokyny k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI 2018 - 2024“ jako rámcový (obecný) podklad, bez zásadních věcných změn oproti minulým rokům, nicméně s důrazem na platný střednědobý výhled a na využití nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“). Současně byl schválen harmonogram přípravy státního rozpočtu na VaVaI a byl schválen „Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 s výhledem na léta 2019 a 2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2024“, podle § 35 odst. 2 písm. k) a l) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, při jehož tvorbě Rada vycházela ze střednědobého výhledu schváleného usnesením vlády ze dne 21. září 2016 č. 831. Poprvé byl rozpočet připravován na 7 let (s výhledem do roku 2024), s ohledem na nutnost připravit postupně systém VaVaI na období po roce 2020, kdy dojde k ukončení masivní podpory z fondů EU. Pro rok 2020 byly použity stejné údaje jako v roce 2019.

Návrh Rady byl rozeslán správcům rozpočtových kapitol dopisem místopředsedy vlády pro vědu, vývoj a inovace a předsedy Rady ze dne 9. prosince 2016 s žádostí o předložení jejich návrhů (již vč. „nadpožadavků“ s odůvodněním) v termínu do 20. ledna 2017. Tento návrh respektoval celková směrná čísla výdajů na VaVaI schválená usnesením vlády ze dne 21. září 2016 č. 831.

Na 322. zasedání Rady dne 27. ledna 2017 byly projednány předběžné podklady zaslané poskytovateli k „nadpožadavkům“, byly diskutovány priority financování VaVaI a vliv zapojení zdrojů EU - Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“), Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) a operační programy pro Prahu.

Rada uložila zpravodaji pro rozpočet místopředsedovi Rady Mgr. Marksovi projednat jí schválené „nadpožadavky“ na jednáních s poskytovateli, která proběhla začátkem února 2017. Dále Rada uložila zpravodaji pro rozpočet ve spolupráci se Sekcí VaVaI promítnout závěry jednání s poskytovateli do návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI na roky 2018 – 2020 s výhledem do roku 2024.

Konečný návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 s výhledem na léta 2019 – 2020 a dlouhodobým výhledem do roku 2024 byl schválen Radou na jejím 324. zasedání dne 31. března 2017. V tomto návrhu výdajů byly celkové výdaje na roky 2018, 2019 a 2020 příslušně ve výši 36,08 mld. Kč, 37,45 mld. Kč a 38,35 mld. Kč. Na rok 2021 byly výdaje navrženy ve výši 40,50 mld. Kč, na rok 2022 ve výši 41,63 mld. Kč, na rok 2023 ve výši 46,14 mld. Kč a na rok 2024 ve výši 59,08 mld. Kč. Tento návrh rozpočtu byl rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem předsedy Rady ze dne 3. dubna 2017, s termínem dodání stanovisek do 10. dubna 2017.

Vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení a související úprava „nadpožadavků“ proběhlo na 325. jednání Rady dne 27. dubna 2017.

Rada uložila Sekci VaVaI předložit konečný návrh celkových výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2018 s výhledem na léta 2019 a 2020 a s dlouhodobým výhledem do roku 2024 na jednání vlády dne 10. května 2017 v následující výši:

- na r. 2018 ve výši 36.225.026 tis. Kč, tj. o 3,564 mld. Kč vyšší než rozpočet na r. 2017 a současně o 1,25 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na r. 2018,

- na r. 2019 ve výši 37.848.017 tis. Kč, tj. o 5,187 mld. Kč vyšší než rozpočet na r. 2017 a současně o 3,30 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na r. 2019,

- na r. 2020 ve výši 39.258.653 tis. Kč, tj. o 6,597 mld. Kč vyšší než rozpočet na r. 2017 a současně o 4,72 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na r. 2019 (pro r. 2020 byly vzaty v úvahu stejné údaje jako v r. 2019).

Celkové výdaje státního rozpočtu na VaVaI byly nicméně schváleny až usnesením vlády ze dne 22. května 2017 č. 385 a to v upravené výši:

- na r. 2018 ve výši 36.000.000 tis. Kč,

- na r. 2019 ve výši 37.300.000 tis. Kč,

- na r. 2020 ve výši 38.500.000 tis. Kč.

Usnesením vlády ze dne 25. září 2017 č. 674 byly nakonec schváleny celkové výdaje státního rozpočtu na VaVaI, které budou zapracovány do vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2018 a do rozpočtového výhledu na roky 2019 a 2020 v následující výši:

- na r. 2018 ve výši 35,6 mld. Kč, tj. o 2,9 mld. Kč vyšší než rozpočet na r. 2017 a současně o 0,6 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na r. 2018,

- na r. 2019 ve výši  37 mld. Kč tj. o 4,3 mld. Kč vyšší než rozpočet na r. 2017 a současně o 2,46 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na r. 2019,

- na r. 2020 ve výši 37,5 mld. Kč, tj. o 4,8 mld. Kč vyšší než rozpočet na r. 2017 a současně o 2,9 mld. Kč vyšší než schválený střednědobý výhled na r. 2019.

Konečné zapracování schválených výdajů státního rozpočtu na VaVaI do vládního návrhu zákona bylo projednáno na 329. zasedání Rady dne 27. října 2017.

4 Analýza a hodnocení výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím

Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ukládá Radě zabezpečit zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím (dále jen „Analýza“) a jejich předložení vládě.

Analýza byla v minulých letech zadávána externímu zpracovateli na základě veřejné zakázky, avšak výsledný výstup neodpovídal současným potřebám řízení VaVaI, neboť se jednalo převážně o formální komentář k statistikám ČSÚ. V roce 2015 Rada schválila změnu v přístupu k realizaci úkolu, dokument byl vytvořen v Odboru analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřadu vlády ČR. Stejný útvar připravuje dokument (Analýzu 2016) také v roce 2017.

Cílem materiálu je charakterizovat systém VaVaI jako celek, popsat jeho součásti a vazby mezi nimi tak, jak se systém vyvinul v čase. Materiál by měl koncentrovat velké množství informací z oblasti VaVaI, adekvátně je vizualizovat a interpretovat. Aplikací analytických metod prostřednictvím indikátorů by měl identifikovat silná a slabá místa systému VaVaI a navrhnout doporučení ke stabilizaci silných stránek a optimalizaci stránek slabých. Materiál by měl také poukázat na limity a nedostatky v souvislosti se zdrojovými daty a navrhnout některé optimalizační kroky.

V souladu s cíli pravděpodobně bude Analýza 2016 v první úrovni členěna na 11 kapitol zaměřených na základní složky systému VaVaI a rozpracovávajících klíčová témata jejich řízení. Záměrem dokumentu je také zachování dlouhodobé kontinuity, proto by se měly při stanovení indikátorů využívat obdobné zdroje sekundárních dat jako pro předchozí Analýzy. V návaznosti na realizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR mají být součástí Analýzy 2016 také podrobné informace o pokroku při čerpání finančních prostředků v rámci této strategie.

Rada vzala na vědomí strukturu a cíle materiálu Analýza 2016 na svém 328. zasedání 22. září 2017. Předložení úplného materiálu Radě je plánováno na její 330. zasedání v listopadu 2017. Radou schválený materiál bude předložen vládě v souladu s plánem nelegislativních úkolů v prosinci 2017. Důvodem tohoto termínu je finalizace dat za VaVaI z Českého statistického úřadu za rok 2016 v průběhu října 2017.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů

Vláda ČR dne 8. února 2017 usnesením č. 107 schválila novou Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. Metodiky 2017+). Rok 2017 tak přinesl zásadní změnu dosavadního systému hodnocení výzkumných organizací. Oproti systému zohledňujícímu kvantitu výsledků se nový systém soustředí na komplexní posouzení kvality vědeckovýzkumných institucí, které odpovídá mezinárodním standardům.

Postavení a mise výzkumných organizací v systému VaVaI jsou různé, proto Metodika 2017+ pro účely hodnocení zavádí jejich rozdělení do tří segmentů: vysoké školy (VŠ), ústavy AV ČR a rezortní VO. Cílem zavádění Metodiky 2017+ je především větší efektivita vynakládání veřejných prostředků do výzkumu a vývoje, vyšší podpora mezinárodní konkurenceschopnosti české vědy a změna financování výzkumných organizací směrem k větší finanční jistotě jejich rozvoje. V otázce větší finanční jistoty výzkumných organizací byla po dobu zavádění nového systému hodnocení pro poskytovatele schválena fixace finančních prostředků dlouhodobého koncepčního rozvoje na tříleté období 2017 až 2019.

Nový systém hodnocení bude zaváděn postupně v následujících třech letech. Bude probíhat pravidelné každoroční hodnocení výsledků výzkumných organizací a zároveň bude zaváděno hodnocení kompletní. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech. Hodnocení bude provádět Rada ve spolupráci s jednotlivými segmenty VaVaI a budou do něj postupně zapojováni také zahraniční odborníci. Nový systém přináší potřebné oddělení hodnocení základního a aplikovaného výzkumu. Důležitou změnou oproti stávajícímu stavu bude hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací.

Základním principem Metodiky 17+ je posuzování kvality výzkumných organizací pomocí pěti základních modulů (informačních vstupů pro hodnocení):

- Kvalita vybraných výsledků
- Výkonnost výzkumu
- Společenská relevance výzkumu
- Životaschopnost neboli Viabilita
- Strategie a koncepce

Metodika 2017+ na národní úrovni navrhuje hodnocení výsledků výzkumu a vývoje pomocí dvou základních nástrojů, a to bibliometrické analýzy a vzdálenými recenzemi.

Implementace Metodiky 2017+ probíhá v souladu s „Harmonogram Implementace Metodiky 2017+“ schváleném na 323. zasedání Rady dne 24. února 2017 a „Postupem při hodnocení výsledků dle Metodiky 2017+ v roce 2017“ schváleném na 325. zasedání Rady dne 27. dubna 2017. V souvislosti s implementací Metodiky 2017+ Rada na svém 324. zasedání dne 31. března 2017 schválila Převodník klasifikací oborů, zásadní dokument harmonizující tzv. RIV obory a klasifikaci podle OECD.

V souladu s Metodikou 2017+ Rada dále na svém 325. zasedání dne 27. dubna 2017 schválila „Návrh nominačního postupu na členy odborných panelů a vzdálených hodnotitelů“ a na svém 327. zasedání dne 30. června 2017 schválila Statut a Jednací řád Odborných panelů a ustavila Odborné panely Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Agricultural and Veterinary Sciences,Social Sciences, Humanities and the Arts jako odborné a poradní orgány Rady.

Následně na doporučení Rady místopředseda vlády pro výzkum, vývoj a inovace jmenoval prof. RNDr. Stanislava Kozubka, DrSc. předsedou Odborného panelu Natural Sciences; prof. Ing. Michaela Šebka, DrSc. předsedou Odborného panelu Engineering and Technology; prof. MUDr. Miroslava Rysku, CSc. předsedou Odborného panelu Medical and Health Sciences; doc. Ing. Radima Váchu, Ph.D. předsedou Odborného panelu Agricultural and Veterinary Sciences; prof. PhDr. Ladislava Rabušice, CSc. předsedou Odborného panelu Social Sciences; prof. PhDr. Petra Vorla, CSc. předsedou Odborného panelu Humanities and the Arts.

Rada také na svém 327. zasedání dne 30. června 2017 schválila materiál „Bibliometrické analýzy pro hodnocení v roce 2017“, které budou zajištěny Sekcí VaVaI. V podzimních měsících budou jmenováni členové Odborných panelů, nominační proces do nich se setkal s velkým zájmem odborné veřejnosti, v roce 2017 provedenou hodnocení vybraných výsledků podle kritéria společenské relevance prostřednictvím vzdálených recenzí a okomentují výsledky provedených bibliometrických analýz. Po ukončení hodnocení budou jeho výsledky dále projednány s poskytovateli v souladu s postupem upraveným Metodikou 2017+.

Nadále probíhá intenzivní spolupráce s Českou konferencí rektorů ve věci návrhu ČKR k Implementaci Metodiky 2017+ pro vysoké školy. Rada doporučuje věnovat pozornost řádné harmonizaci návrhu s Metodikou 2017+.

5 Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

V důsledku ukončení platnosti smlouvy s Konsorciem dodavatelů složeným z Českého vysokého učení technického v Praze a společnosti InfoScience Praha s.r.o. ke dni 31. května 2016, byl Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS VaVaI“) od 1. června 2016 krátkodobě mimo provoz, neboť Konsorcium pozastavilo jeho provozování na jím spravované technické platformě. Úřad vlády ČR přistoupil okamžitě k realizaci projektu „Zajištění provozu IS VaVaI 2.0 Úřadem vlády ČR“, zaměřeném na řešení situace v krátkodobém horizontu. Již v červnu 2016 byl spuštěn první z modulů a do konce července 2016 byly uvedeny do zkušebního provozu zbývající tři.

Správcem a zároveň i provozovatelem IS VaVaI 2.0 je Rada. Činnosti spojené se správou a provozem IS VaVaI 2.0 vykonává pro Radu Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace, který zajišťuje podporu činnosti Rady a je pověřen administrativní podporou Rady. 

Rada schválila na svém 326. zasedání v květnu 2017 provozní řád IS VaVaI 2.0, čímž byl ukončen jeho zkušební provoz a byla definována nová pravidla pro předávání a zařazování údajů do IS VaVaI a pro poskytování informací obsažených v IS VaVaI 2.0. Při výstavbě IS VaVaI 2.0 byla realizována většina navrhovaných opatření Koncepce rozvoje IS VaVaI na období 2016 až 2020 schválené usnesením vlády ze dne 13. ledna 2016.

IS VaVaI je tvořen čtyřmi provázanými částmi, kterými jsou Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích, Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací, Centrální evidence projektů a Rejstřík informací o výsledcích. IS VaVaI je doplněn o již neaktivní modul Centrální evidence výzkumných záměrů. Všechny moduly IS VaVaI 2.0 jsou v plném provozu.
Pro odbornou veřejnost byly vytvořeny moduly Systému pro analýzu dat (SAD) a rozhraní pro strojové zpracování dat (API), které jsou ve zkušebním provozu. V roce 2017 byla dále rozvíjena utilita Editačního rozhraní pro příjemce (dále jen „VaVER“), který je SW nástrojem sloužícím výzkumným organizacím pro vytváření datových XML dávek CEP a RIV. VaVER má v sobě implementovanou webovou kontrolní službu RIV/CEP. Účelem webové kontrolní služby je umožnit validaci dat před vkládáním nových údajů do IS VaVaI 2.0 nebo vymazáním či opravami již vložených údajů dálkovým přístupem. V září 2017 měl VaVER 1144 registrovaných uživatelů. 

Další činnost Rady ve vztahu k IS VaVaI

V souladu se zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací byla v roce 2017 Radou provedena uzávěrka sběru dat za rok 2016 a kontrola dat předaných do IS VaVaI v roce 2016. Do kontrolovaných dat byly zařazeny i veškeré opravy dodávek dat týkající se předchozích let. Cílem kontrol bylo zejména vyhledat projekty z CEP, ke kterým nebyly nalezeny výsledky v RIV, a dále zachytit jednotlivé datové nesrovnalosti. Zjištěné nesrovnalosti byly řešeny s jednotlivými poskytovateli, kteří údaje v termínu do 30. září 2017 ve většině případů doplnili či opravili.

V řádném termínu do 31. května 2017 byla od všech poskytovatelů převzata data o výsledcích výzkumných organizací, které vznikly na základě státem podporovaného výzkumu a vývoje.

V termínu do 6. září 2017 byly rovněž předány výsledky ostatních organizací k projektům VaVaI ukončeným v roce 2016 a dále výsledky výzkumných organizací, které vznikly bez podpory podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Veškeré popisy předávaných údajů do IS VaVaI – CEA17, CEP17, RIV17 a VES17 byly zveřejněny v příslušných termínech na www.rvvi.cz. Provozovatel IS VaVaI 2.0 zajistil plynulý přechod datových struktur IS VaVaI v požadovaných termínech z roku 2016 na rok 2017. V souladu s těmito změnami bylo upraveno schéma XML platné pro předávaná data a současně byla upravena i kontrolní služba týkající se předávaných dat do IS VaVaI v roce 2017.

Rada je od roku 2006 řádným členem mezinárodního sdružení národních informačních systémů ve VaVaI - organizace euroCRIS (Current Research Information System). V rámci pravidelných zasedání seznamuje vždy organizátor členy euroCRIS s informačními systémy výzkumu ve své zemi a probíhá vzájemná výměna zkušeností. Součástí zasedání je i jednání Task Group „Best Practice/DRIS“. Jejím úkolem je shromažďování osvědčených postupů při tvorbě, implementaci a provozování informačních systému, tvorba úložiště pro tyto poznatky, sledování moderních technologií nezbytných pro e-Science a Open Science.

6 Výzkum, vývoj a inovace v ČR a v zahraničí

Rada zabezpečuje podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací kromě jiných úkolů také jednání s poradními orgány pro výzkum, vývoj a inovace Evropské unie a s radami pro výzkum, vývoj a inovace jednotlivých členských států Evropské unie i dalších zemí.

Dále má Rada zástupce v Radě vlády pro energetickou a surovinovou strategii ČR (při MPO), v resortní koordinační skupině v odboru mezinárodní spolupráce ve VaVaI (při MŠMT), v pracovní skupině OECD (při Ministerstvu zahraničních věcí), v Resortní koordinační skupině pro EU (při Ministerstvu pro místní rozvoj), v Poradní komisi pro bezpečnostní výzkum (při Ministerstvu vnitra), v Koordinačním výboru ELI (při MŠMT), v Radě Národního úložiště šedé literatury a v technologické platformě Udržitelná energetika, v Radě pro velké infrastruktury pro VaVaI (MŠMT) a v technologické platformě Udržitelná energetika.

Na 326. zasedání dne 26. května 2017 byla přizvána diplomatka pro vědu, výzkum a technologie/inovace Delana Mikolášová působící v Izraeli, kde představila hlavní výstupy svého dosavadního působení na Zastupitelském úřadu v Tel Avivu. Hlavní náplní činnosti diplomata pro VaVaI je (a) prezentace české vědy a jejích úspěchů v zahraničí; (b) iniciace a podpora bilaterálních kontaktů s VaVaI institucemi v zemi působení; (c) organizování českých vědeckých misí do země působení; (d) šíření informací o mezinárodních programech spolupráce prestižních vědeckých pracovišť v zemi působení; (e) monitorování systému podpory VaVaI v zemi působení.

Rozvoj vědecké spolupráce se zeměmi silnými v oblasti VaVaI dále pokračuje. V polovině roku 2017 byl vyslán diplomat pro VaVaI do USA a od 1. ledna 2018 zahájí činnost diplomat pro VaVaI pro jihovýchodní Asii se sídlem v Tchaj-pej.

Zahraniční cesty

Ve dnech 22. - 23. ledna 2017 proběhlo v Mnichově jednání se zástupci Fraunhofer Gesselschaft, kde Radu reprezentovali místopředseda Rady Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. a ředitel Odboru podpory Rady Ing. Jan Marek, CSc.

Ve dnech 5. – 6. března 2017 proběhlo ve Vídni jednání se státním tajemníkem rakouského Ministerstva pro vědu, výzkum a hospodářství Haraldem Mahrerem, kde Radu reprezentoval místopředseda Rady Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.

Ve dnech 14. – 21. května 2017 proběhl na Tchaj-wanu 5. ročník česko-tchajwanských Technologických dnů, kde Radu reprezentoval místopředseda Rady Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.

Spoluorganizátorem Technologických dnů byla Sekce VaVaI ve spolupráci s tchajwanským Ministerstvem pro vědu a technologie a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Tématem letošních Technologických dnů byla zelená energie a biomedicína. Kromě dvou seminářů proběhla bilaterální jednání o konkrétní formě spolupráce.

Dne 30. května 2017 v Drážďanech proběhla pracovní cesta, jejímž cílem bylo podepsání dvou memorand o spolupráci s Fraunhofer Gesselschaft. Radu reprezentovali místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA a místopředseda Rady Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. První memorandum mezi Radou a Fraunhofer Gesselschaft se věnovalo ustavení Česko – Fraunhoferova Fóra. Druhé memorandum mezi Akademií věd ČR a Fraunhofer Gesselschaft se týkalo navázání vzájemné spolupráce. Zároveň bylo cílem cesty prezentovat excelentní českou vědu a úspěchy dosažené v Česko-německém strategickém dialogu.

Dne 9. června 2017 proběhlo v Berlíně jednání s europolslancem Ehlerem za účelem přípravy konference o evropském výzkumu v Praze, kde Radu reprezentovali místopředseda Rady Mgr. Arnošt Marks, Ph.D. a ředitel Odboru podpory Rady Ing. Jan Marek, CSc.

Ve dnech 3. - 4. listopadu 2017 proběhne v Kodani pravidelné výroční setkání představitelů poradních orgánů evropských vlád pro výzkum, vývoj a inovace, kde bude Radu reprezentovat místopředseda Rady Mgr. Arnošt Marks, Ph.D.

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016 – 2020 byla schválena usnesením vlády ze dne 17. února 2016 č. 135 (dále jen „NP VaVaI“). Představuje vrcholový strategický dokument udávající hlavní směry vývoje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Výrazně se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu pro potřeby ekonomiky. Obsahuje priority a opatření k jejich realizaci, které doprovází předpoklad vývoje výdajů na VaVaI. Jedná se zejména o podmínky pro rozvoj a zkvalitňování řízení a koordinace (instituce, legislativa, apod.), působení směrem ke zvýšení přínosů v oblasti VaVaI v ČR a aplikace výsledků VaVaI. Cílem je orientovat aplikovaný výzkum v ČR na odvětvové (sektorové) potřeby pro podporu konkurenceschopnosti. Národní politika nově zavádí kontinuální proces zjišťování a vyhodnocování věcných potřeb firem a dalších uživatelů v oblasti aplikovaného výzkumu. Takto široce prodiskutované věcné potřeby jsou průběžně zapracovávány do programů podpory v oblasti aplikovaného výzkumu, a odpovídají tak poptávce ze strany soukromého sektoru a dalších uživatelů. Současná NP VaVaI čelí novým výzvám souvisejícím s dynamickými změnami tradičních způsobů tvorby přidané hodnoty, demografickým vývojem, změnou klimatu i společenskými změnami a reaguje také na aktuální potřeby a vývojové trendy na národní, evropské i celosvětové úrovni a zároveň zohledňuje zkušenosti z realizace předchozích politik VaVaI. Dokument obsahuje celkem 29 opatření, pro jejichž vyhodnocení byly v dokumentu stanoveny odpovídající indikátory.

Informace o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a o tvorbě priorit aplikovaného výzkumu

Z usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 135 k NP VaVaI mj. vyplývá úkol vytvořit do konce roku 2017 střednědobé priority aplikovaného výzkumu, a to vše spojit s přípravou Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“).

Usnesením vlády ze dne 31. července 2013 č. 569 byla schválena Implementace Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterým bylo mj. uloženo předsedovi vlády a předsedovi Rady pro výzkum, vývoj a inovace předkládat vládě v pětiletých intervalech zhodnocení aktuálnosti a relevance národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací vzhledem k aktuálním potřebám rozvoje společnosti.

Dne 21. června 2017 vláda vzala na vědomí Informaci o zhodnocení aktuálnosti a relevance Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a o tvorbě priorit aplikovaného výzkumu (dále jen „Informace o NPOV“).  Základem pro Informaci o NPOV se tak stalo schválení NP VaVaI a příprava aktualizace Národní RIS3 strategie v průběhu roku 2016, kdy probíhaly intenzivní debaty s představiteli soukromého i veřejného sektoru a docházelo k formulování témat aplikovaného výzkumu. Z Informace vyplývá, že nadále budou v platnosti jak dlouhodobé priority, tj. NPOV, tak střednědobé priority aplikovaného výzkumu uvedené v Národní RIS3 strategii. Soulad s NPOV bude nadále vyžadován u programů podpory aplikovaného výzkumu a sektorových programů podpory výzkumu, vývoje a inovací v tématech, která nejsou pokryta Národní RIS3 strategií.

Operační programy Evropských strukturálních a investičních fondů

Rada se prostřednictvím svých zástupců (členů Rady) zúčastňuje monitorovacích výborů a jednání dalších platforem k několika operačním programům. Své zástupce má v monitorovacích výborech OP VVV, OP PIK, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) a Operačního programu Praha – pól růstu (dále jen „OP PPR“).

Strategie inteligentní specializace (RIS 3, S3, formálně Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci)

Rada projednala a schválila Zprávu o realizaci Národní RIS3 strategie v letech 2015 – 2016 a Plán implementace Strategie 2017 – 2018. Oba dokumenty byly následně předloženy pro informaci vládě ČR.

Zpráva o realizaci Národní RIS3 strategie v letech 2015–2016, včetně kapitoly o Zhodnocení pokroku v realizaci Národní RIS3 strategie, shrnuje v rámci svých 4 kapitol přehled hlavních činností, které vedly k realizaci Národní RIS3 strategie v praxi. Obsah kapitoly Zhodnocení Národní RIS3 strategie byl definován na základě dostupných informací a dat od zástupců řídicích orgánů operačních programů, poskytovatelů programů podpory výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci a zástupců krajů.

Plán implementace shrnuje aktuální informace o plánovaných intervencích ve výzvách operačních programů a v programech podpory výzkumu, vývoje a inovací. Dokument byl vypracován na základě dostupných informací a dat od zástupců: řídících orgánů operačních orgánů, poskytovatelů programů podpory výzkumu, vývoje a inovací, Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci a krajů.

7 Odměny členů Rady a členů jejích poradních orgánů

Ve znění  zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je členství v Radě veřejnou funkcí. Za výkon této veřejné funkce náleží odměna, jejíž výši stanoví vláda podle § 35 odst. 6 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Odměny za činnost v poradních orgánech Rady stanovuje předseda Rady podle § 35 odst. 8 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Poradními orgány Rady byly v roce 2017 Bioetická komise Rady, Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a další odborné poradní orgány: jedenáct Expertních panelů (dále jen „EP“), sedm Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“), Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Poradní orgán pro oblast společenských a humanitních věd a šest Odborných panelů.

8 Odborné a poradní orgány Rady

Bioetická komise

Bioetická komise je poradním orgánem Rady podle § 35 odst. 7 písm. c) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. 
Působí podle § 24 zákona č. 227/2006 Sb., o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů. Činnost ve smyslu citovaného zákona je zásadním posláním Bioetické komise. V roce 2017 Bioetická komise projednávala jednu žádost o povolení tohoto výzkumu.

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) je odborným a poradním orgánem Rady podle § 35 odst. 7 písm. b) zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

KHV plnila úkoly stanovené zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. V roce 2017 byly Radou KHV uloženy tyto základní úkoly: Implementace Metodiky 2017+, dokončení Hodnocení 2015 a realizace hodnocení za rok 2016. Protože práce EP a OVHP v roce 2017 skončila, KHV navrhla a Radě doporučila nominace Odborných panelů.

Další práce členů KHV se týkala zpracování připomínek, podnětů a doporučení vzešlých z praktické činnosti panelů a na přímých konzultacích s předsedy panelů v rámci verifikace publikačních výsledků prováděné členy jednotlivých panelů v roce 2017, jednala o postupu při stanovení korekčních koeficientů jednotlivých druhů výsledků v rámci daných oborových skupin. Doporučila Radě, aby pro výpočet Hodnocení 2016 byl použit stejný postup, který byl použit při výpočtu Hodnocení 2014.

V průběhu celého roku 2017 probíhala úzká spolupráce mezi Radou a KHV, neboť 4 členové Rady jsou zároveň i členy KHV. Členové KHV se aktivně účastnili dalších akcí včetně diskusí se zahraničními odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení výstupů VaVaI jak v ČR, tak ve světě.

Expertní panely a Oborové verifikační a hodnotící panely

EP a OVHP jsou odborným a poradním orgánem Rady podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

EP a OVHP byly ustaveny za účelem hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů. Hodnocení v roce 2016 probíhalo v režimu dokumentu „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů“, platného pro léta 2013 až 2016, schválené usnesením vlády ČR ze dne 29. července 2015 č. 605.

Zprávy o činnosti poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace EP a OVHP a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2017 byly předloženy již v červnu 2017 a schváleny usnesením vlády ze dne 24. července 2017 č. 540.

Činnost EP a OVHP skončila v tomto roce vzhledem k ukončení funkčního období jejich členů.

Odborné panely

Rada na svém 327. zasedání dne 30. června 2017 ustavila šest Odborných panelů: Natural Sciences, Engineering and Technology, Medical and Health Sciences, Agricultural and Veterinary Sciences,Social Sciences, Humanities and the Arts jako odborné a poradní orgány Rady.

Návrh na ustavení odborných a poradních orgánů Rady, tzv. Odborných panelů, vychází z usnesení vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda schválila Metodiku 2017+ a uložila místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace ve spolupráci s ostatními členy vlády provést v roce 2017 hodnocení výzkumných organizací podle Metodiky 2017+.

Tyto Odborné panely budou provádět odborné posouzení podle Metodiky 2017+ a podle Postupu hodnocení výsledků v roce 2017.

Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Mezinárodní poradní orgán Rady pro výzkum, vývoj a inovace složený z význačných zahraničních odborníků (dále jen „Mezinárodní rada“) ustavila Rada jako svůj poradní orgán podle § 35 odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, dne 27. dubna 2017 v Liberci na svém výjezdním 325. zasedání.

Mezinárodní rada se bude vyjadřovat k připravovaným strategickým plánům, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací; poskytuje nezávislá expertní stanoviska ke strategickým dokumentům vědy, výzkumu a inovací, vybraným tématům a materiálům projednávaným na zasedání Rady.

V roce 2017 proběhlo jediné setkání členů Mezinárodní rady, které bylo součástí 327. zasedání Rady dne 30. června 2017.

Poradní orgán pro oblast společenských a humanitních věd

Nový poradní orgán Rady pro oblast společenských a humanitních věd byl ustaven na 319. zasedání Rady dne 27. října 2016 na základě klíčové potřeby institucionalizovat platformu pro poskytování odborných poradních stanovisek Radě pro témata výzkumných priorit společenských a humanitních věd pro oblast aplikovaného výzkumu; k náplni programů výzkumu; ke kritériím hodnocení v souvislosti s přípravou nového systému hodnocení, která bude pro úroveň řízení systému VaVaI poskytovat odborná poradní stanoviska v daných oblastech. Na 328. zasedání Rady dne 22. září 2017 byl Radou schválen Statut a Jednací řád tohoto poradního orgánu Rady.

9 Aktivity Rady spojené s GA ČR a s TA ČR

GA ČR a TA ČR jsou orgány, na jejichž založení se Rada podílela a se kterými velmi úzce spolupracuje.

Rada předložila v září 2017 vládě návrh na jmenování 3 členů předsednictva TA ČR, kteří byli jmenování usnesením vlády ze dne 25. září 2017 č 702.

 

Sdílejte na: