Aktuality

Monitorovací zpráva o postavení žen

Vyšla každoroční analýza mapující hlavní indikátory v oblasti postavení žen v českém výzkumu a inovacích. Zastoupení žen mezi výzkumníky po stagnaci posledních let mírně roste, v roce 2020 tvořily 27,6 %. I přes tento pozitivní vývoj se však jedná o jednu z nejnižších hodnot reprezentace žen mezi výzkumníky za posledních 15 let. Evropském srovnání patříme mezi nejhorší, navíc ve všech zemích, které se nacházely v roce 2009 spolu s Českou republikou na samém chvostu tabulky se za posledních 10 let zastoupení žen mezi výzkumníky zvýšilo, zatímco u nás se snížilo o 1,7 procentního bodu.

Více zde: https://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2022/11/Monitorovaci-zprava-o-postaveni-zen-ve-vede-za-rok-2020.pdf.

Konference českého předsednictví a Výzva k ukončení genderově podmíněného násilí včetně sexuálního obtěžování

Ve dnech 24. a 25. listopadu 2022 proběhla v Praze mezinárodní konference s názvem „Ending gender-based violence in academia: Toward gender-equal, safe and inclusive research and higher education“. Z  výsledků aktuálního výzkumu vyplývá, že s nějakou formou genderově podmíněného násilí se setkaly téměř dvě ze tří osob. Ženy se s ním setkaly v 66 % případů a častěji jsou mu vystaveni lidé, kteří jsou více zranitelní kvůli příslušnosti k LGBTQ+ identitě, své etnicitě nebo zdravotnímu znevýhodnění. Nejčastější formou je násilí psychické a za ním následuje sexuální obtěžování. Výsledky také ukazují, že pouze 13 % osob případy násilí či obtěžování nahlásí. Podrobnosti o akci včetně odkazu na Výzvu najdete zde:

https://genderaveda.cz/vysledky-unikatniho-evropskeho-projektu-unisafe-k-obtezovani-a-nasili-na-univerzitach-temer-2-z-3-lidi-s-nim-maji-nejakou-zkusenost/

Méně než 1 ze 7 vynálezců v Evropě jsou ženy

Podle výsledků analýzy Evropského patentového úřadu mají nejvyšší zastoupení žen mezi vynálezci Lotyšsko, Portugalsko, Chorvatsko, Španělsko a Litva.  I zde se ale podíl žen mezi 20 a 30 %. Česká republika obsadila sedmé nejhorší umístění s cca 12 %.

Více informací na webu EPÚ: https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221108.html

TA ČR zveřejnila 1. výzvu programu SIGMA

Program v jedné ze svých tematických oblastí podpoří cíleně zvyšování zastoupení žen v IT sektoru. Mezi hodnotícími kritérii programu jsou také genderová dimenze v obsahu projektů a diverzita v řešitelských týmech. Více na webu poskytovatele:

https://www.tacr.cz/soutez/program-sigma/verejna-soutez-dilci-cil-3-podpora-inovacniho-potencialu-spolecenskych-ved-humanitnich-ved-a-umeni-shuv/

Novinky ze zahraničí

Španělsko novelizovalo legislativu, která se týká genderové rovnosti ve vědě, s cílem sladit národní legislativu s novými požadavky EU. Nově se bude vyžadovat výroční zpráva o plnění priorit v oblasti, poskytovatelé mají povinnost zavádět plány genderové rovnosti a věnovat se sexuálnímu obtěžování (více zde). Také v Irsku se věnují poslednímu zmíněnému tématu. Higher Education Authority zveřejnila plán implementace opatření k řešení problematiky (viz zde). Australská National Health and Medical Research Council vyhlásila cíl vyrovnat podíl žen a mužů mezi držiteli grantů. Podrobnosti zde.

Proběhlo setkání ombudsosob a lidí pověřených agendou sexuálního obtěžování a genderově podmíněného násilí na VŠ

Diskuze ukázala, že vysoké školy začínají tomuto tématu věnovat více pozornosti. Stále však chybí dobře fungující propracovaný systém, který by mohl případy takového chování nejen odhalit, ale nabídl také účinnou pomoc lidem, kteří jsou násilí či obtěžování vystaveni:

https://vedavyzkum.cz/z-domova/nkc-gender-a-veda/jak-na-bezpecne-akademicke-prostredi-vysoke-skoly-ceka-spousta-prace

Výstupy projektu STRATIN+ v oblasti gender a věda (Modul 4)

Cílem projektu STRATIN+, který koordinuje TC AV ČR je poskytovat analytické kapacity a na datech založené strategické informace (tj. služby strategické inteligence) veřejné správě a výzkumným organizacím pro realizaci politiky výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI). Jednou z oblastí, kterým se projekt věnuje, je také rozvoj lidských zdrojů a kapacit pro výzkum a inovace a otázek genderu a podmínek pro uplatnění žen ve vědě.

Na webových stránkách projektu je možné nalézt výstupy projektu: https://stratin.tc.cas.cz/#vystupy.

Prague Innovation Mixxer: Ženy ve vědě - Vědkyně v soukromém sektoru

Podnikatelské a inovační centrum HMP  (Škodův Palác, Charvátova 6, 110 00 Praha 1) pořádá 14. 9. 2022 od 17 hod. akci zaměřenou na vědkyně působící v soukromém sektoru. V soukromém sektoru máme vůbec nejnižší zastoupení žen. V rámci diskusního panelu se bude diskutovat to, jak se liší podmínky vědkyň ve veřejném a soukromém sektoru, jak tyto podmínky ovlivňuje prostředí, situace v různých vědních disciplínách i firemní kultura, jaké systémové nástroje v dané oblasti mohou fungovat a kam v těchto ohledech směřuje Praha. Pozváni vystoupit přijali: radní pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání Vít Šimral, biochemička  Michaela Fojtů, Linda Štucbartová, členka Rady Česko-izraelské obchodní komory, Zuzana Paulovics, vedoucí programu Start it v ČSOB a imunoložka Irena Adkins.

Více informací a registrace zde: https://www.picpraha.eu/akce/event/16.

Výzva OPZ+ podpoří i plány genderové rovnosti

MPSV vypsalo v rámci Operačního programu Zaměstnanost + výzvu na podporu projektů v oblasti diverzitní a flexibilní pracovní kultury. Mezi uchazeči o finance mohou být i vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Podpořeny budou i aktivity spojené s plány genderové rovnosti. Výzva je otevřená do 3. srpna 2023.

Více informací zde:  https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/diverzitni-a-flexibilni-pracovni-kultura-1-?inheritRedirect=false

Ending Gender Based Violence in Academia
Ve dnech 24. a 25. listopadu 2022 se v rámci českého předsednictví v Radě EU uskuteční konference, která se bude zabývat problémem genderového násilí ve vysokoškolském vzdělávání a výzkumu, včetně sexuálního obtěžování.

Více informací a registrace již brzy zde: https://www.gbv2022.eu/.

EU Award for Gender Equality Champions
Evropská komise vypsala novou cenu, která oceňuje akademické a výzkumné organizace, které dosáhly vynikajících výsledků při zavádění opatření v oblasti rovnosti žen a mužů. Cena se uděluje ve 3 kategoriích: organizacím, které se věnují genderové rovnosti dlouhodobě, nováčkům, kteří začali zavádět plány genderové rovnosti, a organizacím, které mají tzv. inkluzivní plány genderové rovnosti a řeší
průniky genderových nerovností s jinými sociálními kategoriemi, jako je etnicita, sociální původ, sexuální orientace a genderová identita (LGBTI+) nebo zdravotní postižení.

Podrobnosti zde: https://ec.europa.eu/info/news/launch-eu-award-gender-equality-champions-2022-jul-14_en

Plány genderové rovnosti jsou pro vědu a výzkum příležitostí
Výstupy konference Plány genderové rovnosti: cesta ke změně
14. června 2022 se v sídle Akademie věd ČR uskutečnila již sedmá konference o genderu a vědě, kterou organizuje Národní kontaktní centrum – gender a věda. Konference se konala pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové, která celou akci také zahájila.

Záznam akce, shrnutí, tiskovou zprávu a policy brief s doporučeními pro státní instituce i výzkumné organizace najdete zde: Plány genderové rovnosti jsou pro vědu a výzkum příležitostí | NKC - gender a věda (genderaveda.cz)

Plány genderové rovnosti: cesta ke změně
NKC - gender a věda Sociologického ústavu AV ČR zve na konferenci, která se uskuteční 14. června 2022 od 9.30 v Praze na Národní 1 a online. Plány genderové rovnosti jsou podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej připravuje. Cílem konference je diskutovat o výzvách, které přináší zavádění plánů genderové rovnosti a také o zkušenostech s jejich překonáváním. 

Více informací a registrace: https://genderaveda.cz/akce/narodni-konference-se-bude-venovat-planum-genderove-rovnosti/ 

Výkonná agentura pro výzkum hledá odbornice
Přihlaste se a vyberte novou generaci Evropských výzkumných projektů, které budou mít pozitivní dopad na naši planetu a společnost.

Výkonná agentura pro výzkum Evropské komise hledá hodnotitelky: https://rea.ec.europa.eu/working-rea/work-expert_en.

Mediální kampaň: Jedna velikost nestačí
Dne 8. března byla zahájena mediální kampaň „Jedna velikost nestačí.“ Aktivita má za cíl ukázat veřejnosti, že navzdory předpokladům nejsou výsledky vědy a výzkumu vždy stejně přínosné pro všechny. Vědecké výstupy vznikající pro „univerzálního“ člověka, kterým je stále mnohdy muž, v řadě případů opomíjí odlišnost potřeb žen i dalších, kteří tomuto modelu neodpovídají, například z důvodu genderu, věku, etnicity nebo jiných proměnných. Takové výsledky však mohou část populace nejen znevýhodňovat, ale i ohrožovat na zdraví či životě, ať už jde o diagnostiku infarktu, nárazové testy vozidel nebo další oblasti vědy a výzkumu.

Více informací je k dispozici na webu NKC - gender a věda: https://genderaveda.cz/jedna-velikost-nestaci/.

Anketa: Zájem o služby péče mezi výzkumnicemi/výzkumníky
Pracovní skupina pro rovnost žen a mužů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (PS) se aktuálně věnuje otázce uznatelnosti nákladů za služby péče s cílem přispět ke zlepšení podmínek pro slaďování rodinného a profesního života osob pracujících ve výzkumu.

Abychom podpořili další posun v této oblasti, obracíme se na vás s prosbou o vyplnění ankety, která se týká vašich potřeb a preferencí ohledně zajištění péče: https://forms.gle/mKr5Y76fp1dHL1k98.

Příležitost pro ukrajinské vědkyně

RVVI na svém zasedání dne 25. února 2022 projednala materiál Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve věci proplácení služeb péče, který bude rozeslán všem poskytovatelům podpory VaVaI s žádostí, aby materiály a doporučení byly předány výzkumným organizacím čerpajícím institucionální podporu, a dále České konferenci rektorů, Radě vysokých škol a Svazu průmyslu a dopravy ČR. Rada zároveň žádá poskytovatele podpory VaVaI, aby do konce září 2022 informovali Radu, jak doporučení Rady implementovali do svých pravidel a dokumentů pro poskytování podpory VaVaI. 

Více se k tématu dozvíte v článku členky RVVI Rut Bízkové: https://vedavyzkum.cz/blogy-a-komentare/rut-bizkova/rut-bizkova-prilezitost-pro-ukrajinske-vedkyne


Byl spuštěn e-learningový kurz: Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.

Do kurzu je možné se přihlásit přes formulář na webových stránkách NKC - gender a věda. Kurz je zdarma pro všechny zájemkyně a zájemce o problematiku genderové rovnosti a je vhodný především pro osoby, které mají v instituci na starosti řízení lidských zdrojů, vedení, management a/nebo jsou pověřeny agendou genderové rovnosti.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě 2022  

14. února 2022 jsme si již posedmé připomněli Mezinárodní den žen a dívek ve vědě. Svátek poukazuje na  důležitou roli, kterou mají ženy ve vědě a výzkumu.  Vděčíme jim za mnohé objevy, které nás posouvají dál. Zastupení žen mezi výzkumníky je bohužel stále nízké - i na tuto skutečnost má svátek upozornit.

Česká republika se svými 27 % řadí na poslední příčky mezi zeměmi EU. Proto je potřeba pracovat na férovějších podmínkách ve vědě pro všechny. Jen tak přinese věda ty nejlepší výsledky pro celou společnost. Více se dozvíte v infografice.

K oslavám se připojila i ministryně Helena Langšádlová. Podpora žen ve vědě je součástí jejího programu. “Věda musí nabízet takové podmínky, aby byla otevřená a umožňovala profesní uplatnění a rozvoj všech talentů. V situaci, kdy ženy mezi vysokoškolsky vzdělanou populací převažují, je jejich nízké zastoupení ve výzkumu nepřijatelné. Nemůžeme si takové plýtvání lidskými zdroji dovolit.“

Více informací o iniciativě najdete na stránkách NKC - gender a věda.

Rut Bízková: Plýtvání není jen výraz z cirkulární ekonomiky

https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/rut-bizkova-plytvani-neni-jen-vyraz-z-cirkularni-ekonomiky

 

📢 Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na setkání k výzvě OPZ+ zaměřené na podporu nestereotypních voleb studia a povolání

Diskusní setkání proběhne online na platformě MS Teams dne 18. ledna 2022 od 13 do 15 hod. REGISTRACE do 11. ledna ZDE.  

 

Rada pro konkurenceschopnost EU projednala Lublaňskou deklaraci vytyčující priority v oblasti genderové rovnosti ve výzkumu

https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2021/09/28/

 

Vláda schválila znění OP JAK.  Po schválení Evropskou komisí podpoří například zavádění plánů genderové rovnosti

https://opvvv.msmt.cz/aktualita/vlada-schvalila-operacni-program-jan-amos-komensky-pro-nove-programove-obdobi-2021-2027.htm

 

Evropská komise publikovala data o genderové rovnosti ve výzkumu
https://ec.europa.eu/assets/rtd/shefigures2021/index.html

35 zemí včetně ČR podpořilo Lublaňskou deklaraci. Text deklarace byl zveřejněn
https://www.gov.si/en/news/2021-11-25-the-ljubljana-declaration-on-gender-equality-in-research-and-innovation/

OPZ+ podpoří i aktivity na dosahování vyrovnanějšího zastoupení žen a mužů napříč obory i v rozhodovacích pozicích
https://www.esfcr.cz/opz-plus

Sdílejte na: