Stanovisko Rady pro výzkum a vývoj k návrhu aktualizovaného Rámce Společenství pro veřejnou podporu výzkumu, vývoje a inovací ze dne 8. září 2006

 

(schváleno usnesením Rady pro výzkum a vývoj z 216. zasedání konaného dne 13. října 2006, zasláno předsedovi ÚOHS)

 

 

1)      Návrh Rámce veřejné podpory VaV doznal oproti původnímu návrhu několika změn, které považujeme za pozitivní. Jedná se například o

a)      zvýšení "základní" míry podpory pro experimentální vývoj u velkých podniků na 25 %.

 

b)      odstranění limitů u uznatelných nákladů (podmínka realizace 30 % vlastní výzkumné a vývojové činnosti v rámci uznatelných nákladů, resp. podmínka možnosti uznatelnosti max 20 % nepřímých nákladů).

 

2)      Doporučujeme znovu žádat o zapracování připomínek, kterým nebylo v předcházejícím kole jednání ze strany EC vyhověno. Jde zejména o

 

a)      odlišení průmyslového výzkumu od ostatního aplikovaného výzkumu,

 

b)      možnost nevztahovat pravidla pro kumulaci podpor na pravidlo de minimis,

c)      předkládání seznamu příjemců s podporou vyšší než 100 000 EUR,

 

d)      doplnění regionálních bonusů ve výši 10 % pro regiony 87/3/a a 5 pro regiony 87/3/c.

 

3)      Navrhujeme zvýšit stanovené limity pro individuální notifikaci v části 5.1.4 z. 5 mil. EUR zvýšit na 10 mil. EUR.

 

4)      Navrhujeme tuto dobu prodloužit na 10 let s tím, že prvních 5 let by podpora představovala 100 % a od 6. roku by docházelo k degresi (kapitola 5.2.4.). Navrhovaná délka, po kterou mohou VVI podporu čerpat, se jeví jako krátká. Vzhledem k časové náročnosti např. u dojednávání patentových licencí, nebo při vkládání práv duševního vlastnictví do firmy charakteru „spin-off“, je pětiletá degresivní možnost čerpání podpory nedostačující pro zajištění finanční návratnosti.

 

5)      Ke zvážení dáváme zmírnění dle našeho názoru "přísných" podmínek pro velké podniky pro získání bonusů k základním mírám podpor (zejména podmínky přeshraniční spolupráce s MSP). V minulém kole jsme vznesli obdobnou připomínku, která se týkala nadměrného znevýhodnění velkých podniků, které jsou přitom důležitými hráči na poli výzkumu a vývoje. Jsme přesvědčeni, že je v zájmu EU tyto velké sponzory výzkumu a vývoje v Evropě udržet.

 

6)      Upozorňujeme opakovaně Vaším prostřednictvím EC na nekvalitní překlad dokumentu do českého jazyka. V některých případech jde o zjevné chyby v překladu (např. kap.v 3.1.2. „Veřejné financování neekonomických činností“ zní v anglickém jazyce takto: „Public funding of economic activities“). To jednoznačně zhoršuje a místy i znemožňuje použití českého překladu dokumentu.

 

Sdílejte na: