Informace o změnách v oblasti veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací

II. Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Dne 30. prosince 2006 byl v Úředním věstníku Evropské unie pod číslem 2006/C 323/01 zveřejněn nový Rámec Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, který nahrazuje předchozí Rámec platný do 31. prosince 2006.

Oficiální text v české verzi je k dispozici na oficiálních stránkách Úředního věstníku EU, a obě jazykové verze (česká i anglická) jsou rovněž přílohou této stránky (pod textem).

K dispozici je i usnesení, které Rada pro výzkum a vývoj přijala na svém 216. zasedání dne 13. října 2006 -  stanovisko k návrhu aktualizovaného Rámce zaslané Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako podklad pro jednání s Evropskou komisí.

Upozornění k české verzi Úředního věstníku:

V české verzi "Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací" jsou v různých částech textu hrubé chyby, např. v části 5.1.2. Základní míry podpory je uvedeno, že míra podpory u základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a u experimentálního vývoje je 0 %! Proto doporučujeme všem uživatelům pracovat s originálem dokumentu v anglickém jazyce na výše uvedeném odkazu.

Doporučení Rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Rada pro výzkum a vývoj na svém 226. zasedání dne 12.10.2007 schválila materiál "Doporučení Rady pro výzkum a vývoj pro aplikaci Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01)". Rámec vstoupil v platnost 1.1.2007, většina opatření platí od 1.1.2008. Česká republika jako členský stát vyslovila bezpodmínečný souhlas s opatřeními obsaženými v Rámci, která se tak pro ni stala závazná. Doporučení Rady vznikla ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Znění Doporučení Rady naleznete v příloze č. 3 na této stránce.
 

III. Změny v postupu při schvalování veřejné podpory po vstupu České republiky do Evropské unie

(text byl zpracován sekretariátem RVV, doplněn a schválen ÚOHS, aktualizováno 11.8.2008)

Základní změnou po vstupu ČR do EU v oblasti veřejné podpory je přímá aplikovatelnost práva ES, které upravuje tuto oblast komplexně, včetně vymezení klíčových pojmů, ustanovení procesních a sankčních. Základními právními normami ES pro oblast veřejné podpory jsou:

 1. Smlouva o založení Evropského společenství (čl. 87 až 89, dříve čl. 92 až 94), (dále jen “Smlouva ES”).
 2. Nařízení Rady (ES) č. 659/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 93 Smlouvy o ES, (dále jen “Nařízení Rady”) ve znění prováděcích Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004 a Nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006.
 3. Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu de minimis. 
 4. Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

Navazující právní úprava ČR jako členského státu EU nesmí být vůči komunitárnímu právu duplicitní, musí však zajistit jeho efektivní aplikaci a součinnost při výkonu pravomocí Komise. Proto byl zrušen dosavadní zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, a byl nahrazen zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje. Dosavadní kompetence ÚOHS (zejména rozhodovací) týkající se veřejné podpory přešly z velké části přímo na Evropskou komisi (dále jen “Komise”). ÚOHS nadále plní funkci centrálního koordinačního, poradenského, konzultačního a monitorovacího orgánu. ÚOHS je stále oprávněn kontrolovat plnění podmínek u rozhodnutí jím vydaných před 1.5. 2004 a ukládat v této souvislosti případné sankce.

Uvedené dokumenty jsou k dispozici v českém jazyce také na www.compet.cz

K vymezení pojmu “státní/veřejná podpora” ve Smlouvě ES

čl. 87 odst. 1 Smlouvy ES je státní/veřejná podpora vymezena 5 předpoklady:

 1. Zvýhodnění – za zvýhodnění se považuje vždy přímá platba, ale i např. úvěry za zvýhodněných podmínek, státní záruky, daňová výhoda nebo odpuštění daně či penále, exportní pobídky atd.
 2. Prospěch podniku nebo odvětví výroby – je-li zvýhodnění uvedené výše poskytnuto selektivně.
 3. Státní prostředky – za “státní” prostředky se považují nejen prostředky poskytované státními úřady, ale i jednotkami pod státní kontrolou (např. bankami, Fondem národního majetku, Českou konsolidační agenturou) či napojenými na státní rozpočet. Podle judikatury Evropského soudního dvora se za “státní podporu” považují rovněž prostředky orgánů samosprávy.
 4. Hrozba narušení hospodářské soutěže – je splněno tehdy, pokud zvýhodnění je způsobilé narušit nebo ohrozit hospodářskou soutěž.
 5. Negativní vliv na obchod mezi členskými státy - odvíjí se od míry narušení resp. ohrožení hospodářské soutěže.

čl. 87 odst. 2 a 3 Smlouvy ES se uvádí jmenovitě případy, kdy je podpora slučitelná se společným trhem např. podpory sociální povahy bez diskriminace dle původu výrobků, podpory po přírodních pohromách, podpory oblastí s mimořádně nízkou životní úrovní, podpory k rozvoji aktivit a oblastí, které neovlivňují podmínky obchodu v míře odporující společnému zájmu atd. Výzkum a vývoj zde výslovně uveden není.

Vymezení podpory slučitelné se společným trhem může podléhat pouze rozhodnutí Rady, která je přijímá kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

 

Podpory “de minimis

Podpory do výše 200 000 EUR (u podniků v odvětví dopravy zůstává hranice podpory na 100 000 EUR), které se nevztahují k vývozu nebo subvencování domácího zboží na úkor zahraničního a netýkají se zemědělství, dopravy a rybolovu, lze poskytovat za stanovených podmínek, aniž je nutno žádat o jejich notifikaci. Není nutno o nich informovat Komisi. Celková podpora od všech poskytovatelů však nesmí být u jednoho příjemce překročena v období 3 let. Ověření splnění této podmínky je obtížné – v některých členských zemích je pro tyto účely zaveden centrální registr podpor “de minimis”. Viz zde

Nařízení Rady

V čl. 1 Nařízení Rady jsou vymezeny

 1. Existující podpory tj. podpory existující v členských státech před vstupem Smlouvy ES v platnost a platné po tomto vstupu; dále podpory, k nimž se Evropská komise nevyjádřila v předepsané lhůtě; podpory, u nichž uplynula promlčení lhůta 10 let (počítáno od poskytnutí podpory); podpory, které získaly statut existující podpory v důsledku vývoje společného trhu. Dále sem patří schválené podpory, tj. režimy podpory a jednotlivé podpory schválené Komisí nebo Radou. U těchto podpor probíhá ze strany Komise průběžná kontrola slučitelnosti. (Dále viz Změny existujících podpor a Příloha IV Smlouvy o přistoupení ČR k EU)
 2. Nové podpory - tj. jednotlivé podpory nebo režimy podpor, včetně změn existujících podpor vymezených v článku 4 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004, které musí být před poskytnutím schváleny Komisí. Členský stát nesmí tuto podporu provést (tj. vyplatit ani uzavřít příslušnou smlouvu), dokud není uzavřeno notifikační řízení (ledaže ve smlouvě bude odkládací podmínka souhlasu Evropské komise).

 

Notifikace nových podpor

Notifikační řízení trvá obvykle několik měsíců, někdy až 18 měsíců, proto je nutno oznámit Komisi všechny plány na poskytnutí nové podpory s dostatečným předstihem.

Komise uvědomí členský stát o obdržení oznámení (notifikace). Notifikace musí obsahovat všechny nezbytné informace (čl. 2 Nařízení Rady). Obsah notifikace je stanoven Nařízením Komise (ES) č. 794  ze dne 21. dubna 2004 (k dispozici v anglické verzi na http://www.europa.eu.int/ a na www.vyzkum.cz).

Je-li notifikace úplná, Komise rozhodne do 2 měsíců o tom, že nevznáší připomínky. V případě neúplné notifikace si Komise vyžádá další informace. Lhůta začíná v den následujícím po obdržení úplné notifikace, může být prodloužena se společným souhlasem Komise a členského státu, případně může Komise stanovit kratší lhůty. Nerozhodne-li Komise ve stanovených lhůtách, považuje se souhlas s podporou za udělený (viz čl. 4 odst. 6 a čl. 5 Nařízení Rady).

Obsah notifikace určuje Nařízení Komise (ES) č. 794 ze dne 21. dubna 2004, doporučuje se připojit vlastní komentáře. Notifikace a komentáře se mohou podávat v českém jazyce.

Od 1. ledna. 2006 je možné podat notifikaci elektronicky.

Notifikace se podává a jednání s Komisí probíhá prostřednictvím ÚOHS a stálého zastoupení ČR v Bruselu písemně nebo faxem, event. prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí.

Evropská komise akceptuje pouze notifikace zaslané na standardních formulářích obsažených v přílohách k Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004, resp. Nařízení Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006. Vždy musí být vyplněny buď údaje obsažené v Příloze 1 části 1 (Obecné údaje) nebo u specifických případů údaje v Příloze 2 (Zjednodušená notifikace).

Upozornění

Nařízením Komise (ES) č. 1627/2006 ze dne 24. října 2006 byly s platností od 21.11. 2006 změněny notifikační formuláře uvedené v příloze I. Nařízení č. 794/2004.

Nejsou-li formuláře dostupné v českém jazyce, je možné použít jakoukoli dostupnou jazykovou verzi a údaje vyplnit v českém jazyce.

Důvěrné informace musí být v rámci notifikačních formulářů (bod 9 obecné části) nebo v dodatečně vyžádaných materiálech jasně označeny, jinak Evropská komise zveřejní své rozhodnutí bez dalšího dotazování.

Rozhodnutí Komise po předběžném přezkoumání dle čl. 4 Nařízení Rady:

 1. Oznámené opatření není podporou – tento nález zaznamená Komise ve formě rozhodnutí.
 2. Oznámené opatření je podporou, je však slučitelné se společným trhem dle čl. 87 (dříve čl. 92) Smlouvy ES. Komise ve svém rozhodnutí určí, která výjimka dle Smlouvy ES byla využita.
 3. Existují-li pochybnosti o slučitelnosti se společným trhem, Komise rozhodne o zahájení postupu podle čl. 88 odst. 2 (dříve čl. 93) Smlouvy ES, tzn. rozhodne o zahájení formálního vyšetřovacího řízení dle čl. 6 Nařízení Rady (informace v Ústředním věstníku EU). Účastníci řízení (tj. členský stát a ostatní zúčastněné strany) jsou vyzváni k vyjádření.

Na závěr formálního vyšetřovacího řízení Komise rozhodne dle čl. 7 Nařízení Rady:

  1. Oznámené opatření není podporou.
  2. Podpora je slučitelná se společným trhem (“kladné rozhodnutí”) – toto rozhodnutí určí, která výjimka dle Smlouvy ES byla využita.
  3. Podpora může být považována za slučitelnou se společným trhem při splnění stanovených podmínek, příp. s povinnostmi pro umožnění kontroly plnění rozhodnutí (“podmíněné rozhodnutí”).
  4. Oznámená podpora není slučitelná se společným trhem a nemůže být uskutečněna (“záporné rozhodnutí”).

Změny existující podpory podle článku 4 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004

Řízení týkající se existujících režimů podpory jsou upravena v článcích 17 až 19 Nařízení Rady. Podle čl. 88 Smlouvy ES získává Komise od členských států informace k přezkoumání režimů existujících podpor. Považuje-li tento režim za neslučitelný nebo již neslučitelný se společným trhem, informuje Komise členský stát o tomto předběžném názoru a poskytne mu možnost předložit do 1 měsíce své vyjádření. Tuto lhůtu může Komise v odůvodněných případech prodloužit.

Za změnu existující podpory podléhající notifikačnímu řízení jako u nové podpory se podle článku 4 odst. 1 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 považuje jakákoli změna, která může ovlivnit hodnocení slučitelnosti opatření se společným trhem, kromě úprav čistě formálního či administrativního charakteru. Za změnu existující podpory se nepovažuje zvýšení původního rozpočtu stávajícího režimu podpory do výše 20 %.

Pokud Komise zjistí, že režim existující podpory je neslučitelný nebo již neslučitelný se společným trhem, navrhne členskému státu opatření (tj. podstatná změna režimu podpory, zavedení procesních požadavků nebo zrušení režimu podpory).

Členský stát  

  1. přijme navržená opatření, pak je tímto přijetím vázán, nebo
  2. nepřijme navržená opatření, pak Komise zváží jeho argumenty a příp. zahájí formální vyšetřovací řízení, na základě kterého může dojít až ke zrušení podpory (nikoliv však zpětně).

Změny existující podpory podléhající zjednodušenému oznamovacímu postupu

Zjednodušený oznamovací postup pro změny existující podpory je stanoven v článku 4 odst. 2 a 3 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004. Povinnost žádat o souhlas Komise se změnou existující podpory zjednodušeným postupem se vztahuje na  zvýšení o více než 20 %  rozpočtu schváleného v rozhodnutí Komise o povolení podpory, na prodloužení stávajícího režimu podpory až o 6 let (se zvýšením nebo bez zvýšení rozpočtu) a na zpřísnění kritérií pro uplatnění stávajícího/povoleného režimu podpory (se snížením výše podpory nebo způsobilých výdajů).

Jsou-li v rozhodnutí Komise o povolení podpory uvedeny kromě celkového rozpočtu podpory i roční rozpočty, je nutno vztahovat povinnost žádat o souhlas i v případě zvýšení ročního rozpočtu.

Povinnost notifikace změny existující podpory se podle výkladu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nevztahuje na snížení rozpočtu podpory, pokud však toto snížení neznamená změnu podmínek poskytování podpory - pak by byla zjednodušená notifikace nezbytná.

Notifikace změn existující podpory se v uvedených případech provádí formou zjednodušeného oznámení Komisi na speciálním formuláři, který tvoří Přílohu II Nařízení č. 794/2004.

 

Blokové výjimky

U blokových výjimek je možné poskytnout podporu bez notifikace - do 20 dnů od poskytnutí podpory (v případě programu do 20 dnů od jeho vyhlášení) se zasílá Komisi informace (formulář na www.europa.eu.int, e-mail: stateaidgreffe@cec.eu.int) - elektronicky nebo faxem. Informace se archivuje 10 let. Blokové výjimky upravují např

 • Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne 7. května 1998 o použití článků 92 a 93 Smlouvy  o založení Evropského společenství na určité kategorie horizontální státní podpory,
 • Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis,
 • Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). 

   

Vracení podpor

Nezákonnost podpory vyplývá nejčastěji z porušení notifikační povinnosti, neznalosti pravidel postupu před příslušnými úřady či nedodržení pravidel pro použití podpory. Zdrojem informací Komise o porušení pravidel jsou např. media (tisk), popř. stížnosti konkurentů.

O navrácení podpory rozhoduje Komise vůči členskému státu, který je pak povinen vykonat všechna nezbytná opatření, aby příjemce podporu vrátil včetně úroků stanovených Komisí (úroková míra EU – lze vyhledat na webu EU) – nečinnost může Komise sankcionovat.

Předběžné vrácení podpory - podle čl. 11 Nařízení Rady může Komise dát příkaz k pozastavení poskytování podpory, příp. může nařídit prozatímní navrácení veškeré poskytnuté podpory. Následně Komise může rozhodnout o “znovuposkytnutí” již vrácené podpory. Podle čl. 14 odst. 1 Nařízení Rady Komise nemusí vyžadovat vrácení podpory, pokud by to bylo v rozporu s obecnými zásadami práva ES. Tento postup Komise uplatňuje v případech, kdy např. není splněna ohlašovací povinnost, ale podpora není v rozporu s pravidly.

Konečné vrácení podpory – podle čl. 14 Nařízení Rady se vracení provádí bezodkladně, včetně úroků od data poskytnutí podpory příjemci do data vrácení podpory a podle vnitrostátního práva členského státu, pokud umožňuje okamžitý a účinný výkon rozhodnutí Komise. Členské státy jsou povinny učinit všechna nezbytná opatření, včetně dočasných.

Pravomoci Komise při vracení podpory podléhají promlčecí lhůtě 10 let, která běží ode dne udělení podpory příjemci. Tato lhůta je však přerušena jakýmkoli opatřením Komise nebo členského státu jednajícím na žádost Komise, po přerušení začíná lhůta běžet znovu. Podpora, jejíž promlčecí lhůta uplynula, se považuje ze existující podporu.

V rámci ochrany důvěry prověřuje Komise, zda příjemce převzal podporu v “dobré víře”. Doporučuje se proto, aby příjemci ověřovali, zda byla podpora notifikována a schválena.

Informace o stanovení úrokové sazby pro navrácení protiprávní veřejné podpory

Úrokovou sazbu pro navrácení protiprávní veřejné podpory schvaluje Komise podle článku 9 Nařízení Komise (ES) č. 794/2004 ze dne 21. dubna 2004. Použití úrokové sazby je stanoveno v článku 11 tohoto nařízení.

Evropská komise schvaluje a zveřejňuje referenční sazby a sazby pro navrácení protiprávní veřejné podpory  v Ústřední věstníku Evropské unie a na internetových stránkách generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž na adrese: http:/europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.

Zveřejňování informací o rozhodnutích Komise

Podle čl. 26 Nařízení Rady Komise zveřejňuje v Úředním věstníku EU

 1. rozhodnutí o předběžném přezkoumání oznámené podpory,
 2. doporučení opatření k existujícímu režimu podpory a jejich přijetí,
 3. rozhodnutí o zahájení a ukončení formálního vyšetřovacího řízení,
 4. stručná sdělení o použití čl. 4 odst. 6 (souhlas s notifikací na základě “nerozhodnutí” Komise ve lhůtě) nebo čl. 8 odst. 2 Nařízení Rady ( ukončení řízení po stažení notifikace členským státem).
 5. Rozhodnutí o zrušení nebo úpravě podpory podle čl. 88 odst. 2 (dříve čl. 93) Smlouvy ES.

Řízení před Evropským soudním dvorem

Neplní-li členský stát podmínečné nebo záporné rozhodnutí Komise, zejména v případě navrácení podpory, může Komise předložit věc přímo Evropskému soudnímu dvoru (ESD) podle čl. 88 odst. 2 (dříve čl. 93) Smlouvy ES.

Neplní-li členský stát rozsudek ESD, může Komise postupovat podle čl. 228 (dříve čl. 171) Smlouvy ES, tzn. vydá po vyjádření členského státu odůvodněné stanovisko a stanoví lhůtu ke splnění rozsudku. Poté může Komise navrhnout pokutu nebo opakované penále, o kterém rozhodne ESD. Pro všechny strany sporu platí, že vše musí uplatnit v žalobě, později to již v řízení před ESD není možné (prokluze).

Spolupráce s ÚOHS

Činnost ÚOHS je vymezena v § 3 zákona č. 215/2004 Sb., podle kterého ÚOHS

 1. spolupracuje s poskytovateli před oznámením veřejné podpory Komisi,
 2. spolupracuje s Komisí a s poskytovateli v průběhu řízení před Komisí,
 3. vede evidenci poskytnutých veřejných podpor na území České republiky a předkládá Komisi výroční zprávu,
 4. vykonává kontrolu nad plněním pravomocných rozhodnutí o veřejné podpoře vydaných ÚOHS podle právních předpisů platných před účinností zákona č. 215/2004 Sb.,
 5. rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo neposkytne ÚOHS informace a dokumenty podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 215/2004 Sb., nebo je poskytne nepravdivé či zkreslené, nebo nesplní povinnost poskytnout součinnost Komisi při šetření podle čl. 22 Nařízení Rady.

V rámci těchto činností bude ÚOHS mj. poskytovat konzultace poskytovatelům před notifikací, např. při zpracování formulářů, v průběhu řízení před Komisí ap. K tomuto účelu je zřízena e-mailová adresa: info@compet.cz.

Informační povinnost (Reporting a monitoring)

Podle § 5 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpry a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, jsou poskytovatelé veřejné podpory povinni předložit ÚOHS 

 1. do 30. dubna kalendářního roku informace o veřejných podporách poskytnutých v předchozím kalendářním roce a o probíhajících programech veřejné podpory (podrobnosti upravuje vyhláška č. 207/2005 Sb., o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté podpoře),
 2. do 10 dnů stejnopisy nebo kopie veškerých podání jimi učiněných nebo podání či rozhodnutí jim doručených v řízení před Komisí,
 3. veškeré doklady vztahující se k veřejné podpoře, které si ÚOHS vyžádá.

Při nesplnění informační povinnosti může ÚOHS uložit pokutu až do výše 1 % z poskytnuté veřejné podpory.

Příloha IV Smlouvy o přistoupení ČR k EU

3. HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smlouva o založení Evropského společenství, hlava VI kapitola 1 Pravidla hospodářské soutěže

1. Následující režimy podpor a individuální podpory, které nabyly účinku v novém členském státě přede dnem přistoupení a jsou stále platné i po tomto dni, se považují po přistoupení za existující podpory ve smyslu čl. 88 odst. 1 Smlouvy o ES:

a) podpůrná opatření, která nabyla účinku před 10. prosincem 1994;

b) podpůrná opatření uvedená v dodatku k této příloze;

c) podpůrná opatření, která byla ke dni přistoupení posouzena orgánem pro dohled nad státní podporou nového členského státu, která byla shledána slučitelnými s acquis a v jejichž případě Komise nevznesla námitku na základě vážných pochybností o slučitelnosti opatření se společným trhem postupem uvedeným v odstavci 2.

Všechna opatření nadále použitelná po dni přistoupení, která představují státní podporu a nesplňují výše uvedené podmínky, se pro účely čl. 88 odst. 3 Smlouvy o ES po přistoupení považují za nové podpory.

Sdílejte na:

Přílohy