Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2011

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) v roce 2011 pracovala ve složení:

Předseda: prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Členové: PhDr. Pavel Baran, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Činnost komise:

KHV v roce 2011 měla celkem 9 řádných zasedání a jedno mimořádné. Náplň práce komise se odvíjela od schváleného plánu činnosti. Zápisy z jednání komise jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz.

1. Zásadním úkolem, kterým se KHV zabývala od úvodního lednového zasedání po celý rok 2011, je hodnocení VaVaI a Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. S tímto úkolem i úzce souvisí Dlouhodobé směry hodnocení výzkumu, které KHV začala připravovat již v roce 2010.
V této souvislosti komise:
2. Dopracovala Dlouhodobé principy hodnocení, které předložila Radě ke schválení.
3. Předložila Radě aktualizované znění Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů platné pro rok 2011 (dále jen Metodika), ve kterém navrhla odstranit pouze základní nedostatky minulé Metodiky, tj. především změnila mechanismus kontrol výsledků zařazených do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích) a označených jako rozpory mezi domácími autory, upřesnila pravidla ověřitelnosti hodnocených výsledků, odstranila nejistotu při výpočtu parametrů předložením konkrétního postupu vedoucímu k jednoznačnému výsledku (namísto neurčité formulace o složitosti výpočtu výsledných bodových hodnot postupnými iteracemi) a povolila Metodikou zakázané odmazávání chybně vložených výsledků do RIV. Další významné úpravy procesu hodnocení se komise rozhodla zařadit až do Metodiky 2012.
4. Připravila návrh Metodiky 2012 ve kterém nově formulovala některé principy a kriteria tak, aby nová Metodika lépe reflektovala potřeby VaVaI. Významnou změnou je nový způsob hodnocení odborných publikací formou panelů a zcela nový je navržený způsob hodnocení aplikovaných výsledků, který je založený na finanční náročnosti projektů aplikovaného VaVaI. Dále jsou navrženy oborové alokace finančních prostředků tak, aby změny četností jednotlivých druhů výsledků neměly mezioborové dopady.
5. Intenzivně spolupracovala s ostatními odbornými a poradními orgány Rady (dále OK Rady) a to jak při přípravě aktualizace Metodiky pro rok 2011, tak při přípravě Metodiky 2012. Předsedové všech tří komisí nepřetržitě po celý rok zprostředkovávali obousměrný přenos informací, díky kterému mohly být do Metodiky 2012 postupně zapracovávány i základy oborových specifik.
6. Pružně reagovala na upřesnění vzešlé z jednání Rady a to díky precizní práci zpravodaje Rady, který se aktivně účastnil všech zasedání komise a dostatečně přesně objasňoval jednotlivá stanoviska a požadavky členů Rady k danému tématu.
7. Aktivně spolupracovala na vypořádání obou meziresortních připomínkových řízení k Metodice 2011 i Metodice 2012 v rámci materiálů předkládaných vládě ČR ke schválení.
8. Vyhodnotila zkušenosti členů OK Rady při hodnocení výsledků RIV zařazených do hodnocení 2011 a navrhla Radě způsob a následná opatření pro obdobné hodnocení v roce 2012.


prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.                                                                                                                                                                      V Praze 19. září 2011
                                                                                                                                                                                                                                  předseda komise

Sdílejte na: