Zpráva o činnosti Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů za rok 2015

Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (dále jen „KHV“) v roce 2015 pracovala ve složení:

Předseda:     

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Místopředseda:       

prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Členové:       

RNDr. Miloslav Frýzek

PhDr. Martina Hábová (do května 2015)

prof. Ing. Michal Hocek, CSc.

prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.

prof. Ing. Josef Psutka, CSc.

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (do května 2015)

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (od června 2015)

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (od června 2015)

doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (od června 2015)

prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (od srpna 2015)

prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (od srpna 2015)

Ing. Martin Srholec, Ph.D. (od srpna 2015)

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c. (od srpna 2015)

Ing. Karel Vejražka, Ph.D. (od srpna 2015)

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (od srpna 2015)

Činnost KHV:

KHV v roce 2015 měla celkem 8 řádných zasedání, 1 zasedání per rollam a 1 mimořádné zasedání. Mezi jednotlivými zasedáními se podle potřeby uskutečňovala jednání mezi předsedou a členy KHV. Hlavní těžiště činnosti KHV souvisí s dokumentem „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)“ schváleným vládou usnesením ze dne 19. června 2013 č. 475, ve znění usnesení vlády ze dne 16. dubna 2014 č. 250, (dále jen „Metodika 2013“) a následným hodnocením výsledků výzkumných organizací a hodnocením výsledků ukončených programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „hodnocení“), které z Metodiky 2013 vyplývá.

V průběhu celého roku probíhala jednání a konzultace se zástupci projektu IPN „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“, (dále jen „IPN Metodika“), garant projektu prof. Moravcová se opakovaně účastnila jednání KHV, od srpna 2015 již jako její členka. Někteří členové KHV jsou osobně přímo zapojeni do projektu IPN Metodika a tak KHV měla po celý rok přímou a úzkou vazbu na konkrétní kroky, které řešení problematiky přinášelo.

Náplň práce KHV se odvíjela od jejího plánu činnosti. Zápisy z jednání KHV jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz. Členové KHV se aktivně účastnili dalších akcí a diskusí se zahraničními odborníky, kteří se zabývají problematikou hodnocení výstupů VaVaI jak v ČR, tak ve světě.

Zásadním úkolem, kterým se KHV zabývala od úvodního lednového zasedání po celý rok 2015, byla realizace Metodiky 2013, tj. především realizace hodnocení za rok 2014, které k lednu 2015 stále nebylo dokončeno, a dále hodnocení, které by mělo být realizováno v roce 2015.

Druhým zásadním úkolem KHV ve II. pololetí roku 2015 byla příprava tzv. Metodiky 2017+, tedy nového systému hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

V této souvislosti KHV:

 • rozhodla o míře uplatnění záporných bodů v Podpilíři I. (březen 2015), kde se členové KHV znovu podívali konkrétně na každý výsledek navržený členy Oborových verifikačních a hodnotících panelů (dále jen „OVHP“) k vyřazení a posoudili oprávněnost důvodu k vyřazení, pokud tyto důvody shledali jako „nezpochybnitelné“ a ztotožnili se stanovisky členů OVHP, doporučili Radě u těchto výsledků uplatnit záporné body;
 • byla silně znepokojena zdržením průběhu hodnocení 2014 a konstatovala, že se jí nikdy nedostalo podrobného vysvětlení, co bylo jeho příčinou;
 • opětovně apelovala na urychlené dokončení hodnocení 2014 a žádala, aby tento bod byl zařazen na jednání Rady, neboť KHV podporovala dokončení hodnocení 2014 a schválení definitivních výsledků nejpozději do konce roku 2015;
 • definovala formu pro zveřejnění výstupů Expertních panelů – vybraných výsledků v rámci II. Pilíře, na www.vyzkum.cz (leden 2015);
 • řešila otázku postupu a realizace Hodnocení v roce 2015 a v dalších letech, jako reakci na zpoždění v realizaci hodnocení 2014, kdy KHV navrhla Radě procesně spojit Hodnocení 2015 s Hodnocením 2016 s tím, že pětileté datové řady zůstanou zachovány a obě hodnocení budou spočtena nezávisle;
 • navrhla Radě prodloužit platnost stávající Metodiky 2013 o jeden rok, (provedeno usnesením vlády č. 605 ze dne 29. července 2015) a tím byl vytvořen dostatečný prostor pro realizaci hodnocení za roky 2015 a 2016;
 • se zabývala revizí Metodiky 2013 s tím, že nedoporučila Radě zasahovat do textu Metodiky 2013, neboť některé její parametry se dají měnit bez nutnosti předkládat tyto změny na jednání vlády, neboť jejich změna je plně v kompetenci Rady;
 • analyzovala požadavek na změnu alokace 10 mil. Kč na jeden celý výsledek v Pilíři II., která by se týkala některých vybraných oborových skupin, a doporučila Radě, aby změna byla realizována až v Metodice 2017+;
 • konstatovala, že původní cíl Metodiky 2013, aby od roku 2016 byl vytvořen a zaveden nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, nemůže být dodržen kvůli zpoždění projektu IPN Metodika;

·         opakovaně diskutovala principy Metodiky 2017+ s tím, že Metodika 2017+ by se měla obsahově posunout dále směrem k principům IPN Metodiky připravované MŠMT;

 • stanovila východiska Metodiky 2017+, kterými jsou: (i) výstupy z projektu IPN Metodika, (ii) zkušenosti z průběhu hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v letech 2013 a 2014 dle Metodiky 2013, (iii) zkušenosti a doporučení z průběhu hodnocení výzkumných organizací prováděném v AV ČR;

·         konstatovala, že nutnou podmínkou přípravy a realizace Metodiky 2017+ je kvalitní personální zajištění, jinak je celý projekt odsouzen k zániku;

 • upozornila, že na základě dlouhodobých zkušeností s IPN Metodikou a s realizací 1. a 2. pilotního ověření, je pro úspěšnou přípravu Metodiky 2017+ (a tím spíše pro její úspěšnou realizaci) nezbytný tým 2 až 4 kmenových zaměstnanců, kteří se problematice věnují na plný úvazek, KHV konstatovala, že externě najímaní pracovníci sice mohou být podporou, ale v žádném případě však nemohou nahradit kmenové zaměstnance;
 • se zabývala definováním způsobu, jak kontrolovat a verifikovat výsledky aplikovaného výzkumu a dále údaje o smluvním výzkumu, kdy navrhla Radě použít obdobný mechanismus, jakým probíhá kontrola publikačních výsledků a kontrolovat např. 10 % vykázaných údajů;
 • doporučila přeřazení oboru „ošetřovatelství“ ze skupiny lékařských věd do oborové skupiny SHVc (obor AQ: Bezpečnost práce, ochrana zdraví, …);
 • navrhla Radě revize statutů a jednacích řádů OVHP a Expertních panelů, kdy vyšla ze zkušeností (i) z  práce panelů v roce 2014 v rámci prováděného hodnocení 2014, (ii) z jednotlivých konkrétních doporučení předsedů panelů, (iii) z legislativních změn týkajících se prodloužení platnosti Metodiky a (iv) ze skutečnosti, že došlo ke zrušení odborných a poradních orgánů Rady;
 • začala rozpracovávat problematiku hodnocení účelové podpory.

 

Další úkoly, které plnila KHV:

 1. Předseda KHV průběžně informoval odbornou veřejnost (kolegia děkanů fakult, ČKR, RVŠ, GA ČR, TA ČR, AV ČR atd.) o základních principech a změnách realizované Metodiky.
 2. Členové KHV se aktivně podíleli ve spolupráci s předsedy OVHP na formulaci seznamu výsledků navržených k penalizaci zápornými body v rámci Hodnocení 2014.
 3. Členové KHV se aktivně podíleli na zpracování připomínek a doporučení vzešlých z praktické činnosti panelů v roce 2014.
 4. KHV se vyjadřovala k průběhu aktualizace tzv. Seznamu recenzovaných periodik.
 5. KHV se vyjadřovala k procesu posuzování výzkumných organizací, které mohou být příjemci institucionálních financí na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (nutnost překročit v hodnocení předem definovanou bodovou hranici).
 6. KHV se vyjadřovala k průběhu Hodnocení 2014, zejména ke stížnostem příjemců na vyřazení jejich výsledků z procesu hodnocení.
 7. Předseda i členové KHV aktivně vedli opakovaná osobní jednání s představiteli IPN Metodiky.
 8. KHV na některých svých jednáních průběžně konzultovala se zástupci MŠMT postup řešení zmíněné IPN Metodiky.
 9. Někteří členové KHV se osobně aktivně podíleli na přímých konzultacích v rámci verifikace publikačních výsledků prováděné členy jednotlivých panelů.
 10. KHV se věnovala též porovnání systémů hodnocení výsledků ve vybraných evropských zemích.

11.  KHV průběžně soustavně apelovala na Sekci VaVaI, aby včas a komplexně zajistila podmínky pro práci hodnotících panelů.

 1. KHV podrobně analyzovala zápisy z jednání a výstupy práce OVHP a Expertních panelů a implementovala doporučení při hodnocení výsledků výzkumných organizací prováděném v roce 2015.

 

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.                                                                      V Praze 12. října 2015

předseda KHV

 

Sdílejte na: