Hodnocení výsledků

Metodika 17+ stanovuje provést v roce 2017 na národní úrovni kromě monitorovací bibliometrické analýzy podle M2 také implementaci vybraných aspektů modulu M1 - kvalita vybraných výsledků, konkrétně:

- zajistit, aby výzkumné organizace provedly výběr 10 % nejlepších výsledků s rokem uplatnění 2016, pro které nelze použít bibliometrické ukazatele, tj. pro všechny druhy výsledků podle aktuálně platných definic s výjimkou druhů výsledků Jimp,  JSc a D.

Výzkumné organizace určují, zda jimi přihlášený výsledek bude posouzen buď podle kritéria „přínos k poznání“ nebo podle kritéria „společenská relevance“. Společenská relevance je chápána jak ve smyslu „užitečnosti“ (typicky průmyslový výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu „potřebnosti“ (typicky výzkum rezortní vznikající na společenskou objednávku nebo v SSHA oborech pro společnost relevantní výzkum, který produkuji výzkumné organizace mimo rezorty).

Není stanoven žádný poměr počtu výsledků podle kritéria hodnocení. Doporučuje se však, aby výběr výsledků a určení kritéria posouzení odpovídaly zaměření výzkumné organizace a představovaly nejlepší výsledky, které jsou v RIV touto organizací evidovány.

Pokyny pro vkládání vybraných výsledků a náležitosti s tím spojené jsou popsány v M17+ (zejména kapitola 1.1. a kapitola 3) a v Postupu hodnocení výsledků v roce 2017 (zejména kapitola 5). 

Počet předložených výsledků

Do hodnocení v roce 2017 jsou zařazeny výzkumné organizace, které v roce 2016 pobíraly institucionální podporu typu DK RVO. Počet přihlašovaných výsledků výzkumné organizace tvoří  podíl 10 % z celkového počtu nebibliometrizovatelných výsledků, které daná výzkumná organizace předala do RIV s rokem uplatnění 2016 a které jsou evidovány v RIV k  datu 1. června 2017. Třídění výsledků bylo realizováno podle výskytů ISSN časopisů v databázích WoS a Scopus použitých při posledním výpočtu hodnocení. Tabulky obou skupin jsou v příloze. Pro stanovení podílu 10 % je rozhodující počet záznamů o výsledcích, tedy bez ohledu na velikost jednotlivých podílů u výsledků, které vznikly ve spolupráci více subjektů. Každý výsledek se tedy bere zvlášť, hodnocení nepředchází „váhování“. Není stanoven žádný minimální počet výsledků za VO, zaokrouhlování počtu výsledků je provedeno nahoru.

Rozpis počtu předkládaných výsledků podle VO naleznete v Příloze. Seznam aktualizován k 26. 7. 2017 po opravě technické chyby.

Sdílejte na:

Přílohy