Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) provádí hodnocení podle vládou schválené Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále „M17+“).

Nové zásady hodnocení výzkumných organizací, které přinesly velké změny stávajícího systému, schválila vláda na svém zasedání dne 8. února 2017. Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací předložil tehdejší místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Poté byl rozjezd a zavádění nového systému hodnocení dle M17+ podporován premiérem Andrejem Babišem, který byl zároveň předsedou Rady. S nástupem nové vlády v roce 2022 byl zřízen post ministryně pro vědu, výzkum a inovace, kterého se ujala Helena Langšádlová.

Materiál je výsledkem intenzívních jednání se zástupci hlavních aktérů vědeckovýzkumného prostředí. Hodnocení provádí Rada ve spolupráci s těmito aktéry a jsou do něj postupně zapojováni také zahraniční odborníci.

Nový systém hodnocení je zaváděn postupně. Od r. 2017 probíhá pravidelné každoroční monitorovací hodnocení výzkumných organizací a zároveň je zaváděno hodnocení kompletní.

Mezi základní principy nového systému hodnocení, které je v souladu s mezinárodními standardy, patří rozdělení výzkumných organizací (VO) na tři různé úrovně, a to úroveň národní neboli centrální, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení VO. Výzkumné organizace jsou nově při hodnocení děleny na tři segmenty: vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, rezortní VO a organizace průmyslového výzkumu. Dále je uplatňováno škálování výzkumných organizací na stupnici A-D, přičemž první dlouhodobé škálování proběhne v roce, ve kterém bude dokončeno kompletní hodnocení ve všech segmentech.

Novinkou je také posuzování kvality VO pomocí pěti základních modulů: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost/Viabilita a Strategie a koncepce. Relativní významnost modulů je různá podle postavení výzkumné organizace v systému výzkumu a vývoje. Důležitou změnou oproti stávajícímu stavu je hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací.

Aktuální znění platné Metodiky M17+ je uvedeno v příloze. Na stejném místě jsou dále přehledně zveřejněny související materiály, podklady a předpisy, které Rada průběžně ve věci implementace M17+ přijímá na svých zasedáních.

Sdílejte na:

Přílohy