Plány genderové rovnosti: 2023

Genderová rovnost je jednou ze základních hodnot Evropské unie a Evropského výzkumného prostoru.  Mezi nejnovější posuny v posledně jmenované oblasti patří to, že plány genderové rovnosti výzkumných organizací jsou od roku 2022 podmínkou pro účast v programu podpory výzkumu Horizont Evropa. Od roku 2023 je vyžaduje také Grantová agentura ČR a další naši poskytovatelé.

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI

Plán genderové rovnosti je nástrojem pro systematické řešení genderové rovnosti v instituci, je souborem závazků a opatření, které mají za cíl prosazovat genderovou rovnost v instituci prostřednictvím udržitelné transformace organizačních procesů, struktur a kultury.

Plány genderové rovnosti by měly dle Evropské komise obsahovat dvě sady prvků – jednak sadu čtyř minimálních povinných požadavků a jednak analýzu a opatření v pěti doporučených oblastech. Mezi minimální požadavky na plány genderové rovnosti patří:

  • Zveřejnění a oficiální schválení dokumentu: plán genderové rovnosti by měl být publikován na webových stránkách instituce a být podepsaný vedením organizace.
  • Vyhrazené zdroje: plán genderové rovnosti by měl obsahovat informace o vyhrazených zdrojích, a to jak finančních, tak (odborných) personálních.
  • Sběr dat a monitoring: Instituce by měly sbírat genderově segregovaná data o zaměstnaných osobách (v relevantních případech také o studujících) a měly by vydávat každoroční zprávy založené na sledovaných indikátorech.
  • Realizace školení: Instituce by měla zajistit školení v oblasti genderové rovnosti a nevědomých genderových předsudků pro zaměstnance a osoby s rozhodovací pravomocí a zvyšovat informovanost o těchto tématech.

Doporučené oblasti:

  • Slaďování osobního a pracovního života a organizační kultura
  • Genderová vyváženost ve vedoucích a rozhodovacích pozicích
  • Genderová rovnost při náboru a kariérním postupu
  • Integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a výuky
  • Opatření proti genderově podmíněnému násilí včetně sexuálního obtěžování

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI V ČR: STAV K 3. LEDNU 2023

Analýza provedená NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR v rámci projektu STRATIN+ k lednu 2023 zmapovala situaci na vysokých školách a výzkumných organizacích veřejného sektoru v ČR jak z hlediska výskytu plánů genderové rovnosti, tak z hlediska plnění požadavků, které pro ně stanovila Evropská komise. Více o analýze ZDE

Všechna kritéria nastavená v analýze splňuje celkem 13 institucí. V přehledu níže jsou názvy těchto organizací vyznačeny tučně.

VYSOKÉ ŠKOLY

VEŘEJNÉ VÝZKUMNÉ INSTITUCE

Evropská komise plánuje v nadcházejících období namátkově kontrolovat plány genderové rovnosti organizací, které se účastní Horizontu Evropa. Pro případné konzultace a další podporu při přípravě plánu genderové rovnosti přejděte na stránky NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

Stručnou informaci o analýze plánů genderové rovnosti provedené NKC -gender a věda Sociologického ústavu AV ČR v rámci projektu STRATIN+ k lednu 2023 naleznete ZDE

Materiál Analýza plánů genderové rovnosti si můžete stáhnout ZDE

Sdílejte na: