Zápis z 50. jednání KHV

Zápis z 50. jednání KHV konaného dne 12. 11. 2012 od 14:00 hodin v zasedacím sále děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3.

Jednání se účastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., PhDr. Pavel Baran, CSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, PhDr. Martina Hábová, prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.. doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Hosté: Ing. Matějka a Ing. Pecen.
Pro jednání Komise byl předem navržen program a podklady byly zveřejněny dne 5. 11. 2012 na interním webu Rady, v části vyhrazené Komisi.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení programu
2. Informace z 276. zasedání Rady konaného dne 26. 10. 2012
3. Rozdělení náplní zpravodajů Rady pro Hodnocení výsledků VaVaI
4. Informace o spolupráci s projektem IPn Metodika
a. memorandum
b. technické řešení spolupráce
5. Metodika 2013
a. informace o připomínkách z 276. zasedání Rady k Principům Metodiky 2013, upravený text Principů;
b. platnost Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR, případná aktualizace;
c. konečný počet oborových skupin;
d. vypuštění smluvního výzkumu – nutnost novely zákona;
e. hodnocení pro MO a MV (bezpečnostní a obraný výzkum) – mzdy podle služebního zákona;
f. hodnocení státních příspěvkových organizací – mzdy podle nařízení vlády (tabulkové platy);
g. návrh na úpravu definic;
h. hodnocení aplikovaných výsledků;
i. harmonogram plnění Metodiky 2013;
j. přechodné období Metodiky 2013;
k. postup KHV při dokončení textu (spolupráce s OK Rady).
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil prof. Málek (dále jen „předseda“), který omluvil nepřítomné členy Komise a zpravodaje dr. Havlase. Následně předseda seznámil členy Komise s návrhem programu, ke kterému nebyla uplatněna žádná připomínka.
K zápisu ze 49. jednání Komise nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2) Informace z 276. zasedání Rady konaného dne 26. 10. 2012
Předseda Komisi informoval především o projednání materiálu s názvem „Principy Metodiky 2013“ Radou a dále o připomínkách, které byly vzneseny v rámci vnitřního připomínkového řízení Rady i v průběhu vlastního zasedání Rady. Upozornil na obsah uplatněných připomínek a jejich vypořádání, které je k dispozici Komisi jako materiál označený 50-5a. Jednotlivé připomínky budou projednány v rámci bodu 5. - Metodika 2013.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 3) Rozdělení náplní zpravodajů Rady pro Hodnocení výsledků VaVaI
Bod jednání uvedl předseda, který informoval o dohodě obou zpravodajů Rady k rozdělení jejich působností následovně:
prof. Málek – Metodika hodnocení, informační systém VaVaI, hodnocení výsledků výzkumných organizací;
dr. Havlas – Metodika hodnocení, hodnocení výsledků ukončených programů.

Usnesení:
Komise odsouhlasila hlasováním navržené rozdělení náplní zpravodajů Rady (11 pro, 1 proti, 0 se zdrželo).

ad 4) Informace o spolupráci s projektem IPn Metodika
Informaci podal předseda, který seznámil členy Komise s obsahem jednání na MŠMT k přípravě textu Memoranda, kterého se účastnil na základě pověření Rady (viz usnesení z 276. Jednání Rady k bodu programu A 1), bod 4.).

ad 4 a. – memorandum
Materiál je k dispozici členům Komise pod názvem „50-4 Memorandum RVVI a MŠMT“.

ad 4 b. - technické řešení spolupráce
Předseda na základě jednání na MŠMT navrhl pověřit technickou spoluprací a koordinací této spolupráce za Komisi prof. Němečka nebo doc. Münicha. Návrh odůvodnil potřebou znalosti celé problematiky hodnocení a nutnosti koordinace výstupů hodnocení výsledků s výstupy hodnocení výzkumných organizací.
Diskuse:
Byl vznesen dotaz na překryv činností u doc. Münicha, který je aktivně zapojen jak do činnosti Komise, tak do projektu IPn Metodika. Doc. Münich se vyjádřil k možnosti koordinovat technickou spolupráci tzv. „sám se sebou“. Ing. Doležal upozornil, že zástupce za Komisi nemusí být pouze jeden a v případě potřeby mohou být nominováni i další členové Komise. Prof. Němeček vyslovil se svojí nominací souhlas.

Usnesení:
Komise vzala informaci o Memorandu na vědomí.
Komise většinou hlasů (1 proti) zvolila prof. Němečka, jako svého zástupce pro řešení technické spolupráce s řešiteli projektu IPn Metodika a Komisí.

ad 5) Metodika 2013
Postupně Komise projednala tato témata:

a. informace o připomínkách z 276. zasedání Rady k Principům Metodiky 2013, upravený text Principů;
b. platnost Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR, případná aktualizace;
c. konečný počet oborových skupin;
d. vypuštění smluvního výzkumu – nutnost novely zákona;
e. hodnocení pro MO a MV (bezpečnostní a obraný výzkum) – mzdy podle služebního zákona;
f. hodnocení státních příspěvkových organizací – mzdy podle nařízení vlády (tabulkové platy);
g. návrh na úpravu definic;
h. hodnocení aplikovaných výsledků;
i. harmonogram plnění Metodiky 2013;
j. přechodné období Metodiky 2013;
k. postup KHV při dokončení textu (spolupráce s OK Rady).

ad 5 a. - Předseda upozornil, že na základě usnesení z 276. Jednání Rady k bodu programu A 1), bod 2. je KHV „uloženo ve spolupráci se zpravodaji zapracovat připomínky členů Rady a předložit Radě nový materiál „Principy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“ na 277. zasedání Rady a na 278. zasedání Rady předložit finální návrh „Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“.
Předseda dále komisi informoval, že Dr. Havlas písemně formuloval a zaslal mu svoje poznámky k Metodice 2013. Garanti pilířů se k nim vyjádřili a výsledný materiál je členům Komise přístupný na www pod bodem 50-5a).

ad 5 b. – K využití a platnosti Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR byl předsedou požádán o vyjádření doc. Oliva. Předseda OK SHV Komisi seznámil se závěry projednání této otázky v OK SHV, která doporučuje aktualizaci seznamu, jeho následnou kontrolu a v rámci tříletého období jeho postupný útlum.

ad 5 c. – Problematiku oborových skupin uvedl prof. Němeček, který roztřídění odůvodnil vč. podrobnějšího členění na 12 oborových skupin. Podrobněji bude roztříděna 1. skupina (Společenské, humanitní a umělecké vědy) na 3 nové skupiny a obdobně 8. skupina (Zemědělské vědy) na 2 nové skupiny. Výsledný návrh 12 oborových skupin bude promítnut do materiálu s názvem „Principy Metodiky 2013“.

ad 5 d. – Problematiku smluvního výzkumu uvedl Ing. Matějka, který upozornil, že z hlediska dikce zákona č. 130/2002 Sb. nelze tyto údaje v IS VaVaI sbírat a zároveň upozornil, že ani na základě případné novely nařízení vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací není sběr údajů o smluvním výzkumu možné vyžadovat.

ad 5 e. a f. – Problematiku hodnocení aplikovaných výsledků pro poskytovatele Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, stejně tak pro výzkumné organizace, které jsou státními příspěvkovými organizacemi z hlediska využití osobních, a doplňkových nákladů uvedl Ing. Matějka. V těchto případech nebude indikátor osobních nákladů odpovídat náročnosti vzniku výsledku, protože mzdové poměry jsou specificky upraveny zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. V těchto případech nelze mzdy navyšovat např. pomocí odměn, tj. uvedení příslušníci pracují na výzkumných aktivitách za určenou stálou mzdu. Podobná situace je v případě zaměstnanců státních příspěvkových organizací, kdy mzdy jsou poskytovány podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

ad 5 g. – Předseda vzhledem k časovému prostoru a vzhledem prioritě upravit „Principy Metodiky 2013“ tak, aby mohly být předloženy na 277. zasedání Rady, navrhl k materiálu „Návrh změn definic“ členům Komise, aby se vyjádřili prostřednictvím připomínek zaslaných e-mail předsedovi a tajemníkovi.

ad 5 h. – Problematiku hodnocení aplikovaných výsledků uvedl prof. Psutka, kterého doplnil tajemník, který uvedl, že na základě vzájemné dohody byly upřesněny pojmy a vymezeny principy použití osobních a doplňkových nákladů.

ad 5 i. – Předseda a tajemník upozornili na časový posun při přípravě Metodiky 2013 a zároveň na nutnost zpracovat harmonogram Metodiky 2013 i vzhledem k nutnosti přechodného období mezi způsobem hodnocení dle Metodiky 2012 a Metodiky 2013. Garanti jednotlivých pilířů zohlední tuto skutečnost ve výsledném textu „Principů“.

 ad 5 j. – Nutnost přechodného období pro hodnocení výsledků v roce 2013 objasnil předseda. Na základě dílčího zpracovaného harmonogramu bude hodnocení v roce 2013 v těch částech, které nelze z časového hlediska dokončit do 31. 8. 2013, provedeno dle hodnocení Metodiky 2012.

ad 5 k. – O spolupráci při formulování vlastního textu Metodiky 2013, požádal předseda, předsedy ostatních OK.

Usnesení:
Komise na základě proběhlé podrobné diskuse k jednotlivým projednávaným otázkám přijala následující usnesení:
ad 5 a. – na základě projednání textu „Principů“ tajemník provede:
1. přečíslování principů v jednotlivých pilířích;
2. zaslání upraveného textu garantům jednotlivých pilířů;
3. vyjmutí některých textů a jejich přesunem do příloh, nebo jejich přenesení až do vlastního textu Metodiky 2013.
ad 5 a. – garanti pilířů:
1. text „Principů“ zkontrolují a případně doplní dle jednání Komise a nejpozději do 16. 11. 2012 zašlou návrh finálního textu předsedovi a tajemníkovi;
Pozn.: Garanty textu znění jednotlivých pilířů (viz Zápis ze 49. Jednání Komise – usnesení k bodu 5.) jsou:
1. pilíř – prof. Němeček
1. podpilíř – doc. Münich (hodnocení knih)
2. pilíř – prof. Opatrný
3. pilíř – prof. Psutka
ad 5 a. – na základě projednání textu „Principů“ se Komise usnesla, že:
1. u výsledků druhu Jimp bude preferováno hodnocení dle WoS a teprve články ve WoS neuvedené budou hodnoceny dle databáze SCOPUS;
2. hodnotit se budou i články s příznakem „Review“;
3. do textu Metodiky bude zapracováno, že v případě, kdy příspěvek ve sborníku bude mít uveden kód ISSN a bude do RIV vložen jako druh výsledku J, bude potom hodnocen podle WoS nebo databáze SCOPUS;
4. do pilíře II. bude zapracována bonifikace výzkumných organizací, které získaly podporu pro projet „ERC“.
ad 5 b. – Na základě stanoviska OK SHV Komise rozhodla:
1. o platnosti a využití Seznamu Jrec: Seznam bude používán po celou dobu platnosti Metodiky 2013, tj. po dobu 3 let. Během této doby však bude jeho vliv postupně omezován tak, aby na konci tohoto období mohl být Seznam Jrec opuštěn a zrušen;
2. Seznam Jrec bude z hlediska odbornosti zařazených periodik zkontrolován komisí SHV, která může podat návrhy na vyřazení těch titulů ze Seznamu, které mají ryze národní rámec nebo i širší, ale bohužel s nízkou úrovní;
3. pro výsledky uplatněné (otištěné) v roce 2012 bude využit pro hodnocení celý Seznam Jrec;
4. pro výsledky uplatněné od roku 2012 bude Seznam Jrec využíván pouze pro obory výsledků zahrnuté do NRRE, na „aplikované vědy“ se Jrec nebude vztahovat;
5. skupina oborů NRRE nebude dále rozšiřována;
6. aktualizace Seznamu Jrec bude provedena v roce 2013.
ad 5 c. – Komise odsouhlasila roztřídění oborů RIV do 12 oborových skupin. Požádala předsedu OK SHV o dodání názvů pro 3 podskupiny oborů Společenských, humanitních a uměleckých věd. Dále požádala předsedu OK VŽP o dodání názvů pro 2 podskupiny Zemědělských věd.
ad 5 d. – Komise doporučuje jako jedno z kritérií úspěšnosti výzkumné organizace ponechat v principech Metodiky 2013 i nadále smluvní výzkum s upozorněním na potřebu novely zákona 130/2002 Sb.
ad 5 e. a f. – Komise žádá sekretariát Rady o prověření, zda v projektech předkládaných v rámci bezpečnostního a obranného výzkumu a u uchazečů z řad příspěvkových organizací, jsou požadovány finanční prostředky na osobní náklady. Na základě zjištěných skutečností Komise případně navrhne jiné kritérium pro hodnocení takto vzniklých výsledků.
ad 5 g. – Komise odsouhlasila návrh pro uplatnění připomínek k aktualizaci definic jednotlivých druhů výsledků formou e-mail zaslání připomínek předsedovi a tajemníkovi Komise do 23. 11. 2012.
ad 5 h. – Komise pověřuje prof. Psutku ve spolupráci se sekretariátem Rady dohodnuté podrobnosti zpracovat do návrhu znění Metodiky 2013.
ad 5 i. – Komise informaci vzala na vědomí.
ad 5 j. – Komise souhlasí, že v případě hodnocení dle podpilíře I. a pilíře II., které nelze do 31. 8. 2013 realizovat v plném rozsahu, je nutné postupovat podle Metodiky 2012. Zároveň pověřuje garanty, aby do principů vlastní Metodiky 2013 zapracovali institut promítnutí výstupů z Hodnocení 2012 do celkových výsledků hodnocení prováděném v roce 2013, resp. v roce 2014.
Dále Komise pověřuje sekretariát dopracováním návrhu harmonogramu hodnocení, přípravou úvodu Metodiky 2013 a kapitoly týkající se provádění kontrol.
Zpravodajové při vypracování textů jsou vázáni prodiskutovanými závěry.
Komise se shoduje na následujícím časovém plánu:
- do 26. 11. garanti připraví úplné texty popisující jednotlivé pilíře a předají je tajemníkovi;
- do 3. 12. sekretariát zpracuje úplný text Metodiky 2013 a dá jej k připomínkám členům Komise;
- do 5. 12. proběhne email kolo připomínek členů Komise k úplnému textu Metodiky 2013;
- do 6. 12. tajemník ve spolupráci s garanty pilířů zapracuje připomínky členů Komise do úplného textu Metodiky a předává jej předsednictvu Rady;
- 7. 12. úplný text Metodiky 2013 projedná předsednictvo Rady a posílá jej do interního připomínkového řízení Rady;
- 10. 12. 51. zasedání KHV – info o projednání textu v předsednictvu Rady;
- 12. 12. končí interní připomínkové řízení Rady;
- do 13. 12. garanti pilířů ve spolupráci s členy Komise vypořádají připomínky členů Rady;
- 14. 12. Předsednictvo na svém zasedání projedná a odsouhlasí text Metodiky 2013 pro předložení Radě;
- 21. 12. Rada na svém zasedání projedná a odsouhlasí nebo neodsouhlasí úplný text Metodiky 2013 pro meziresortní připomínkové řízení.

ad 6) Různé
Tajemník sdělil členům Komise, že pan premiér a předseda Rady potvrdil svoji účast k bodu 1 (Principy Metodiky 2013) na pracovním zasedání Rady dne 29. 11. 2012.

ad 7) Závěr
Příští jednání Komise se bude konat 10. 12. 2012 od 14.00 hod, v zasedacím sále děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3. Praha 1.

Zapsal: Ing. Matějka, Ing. Pecen
V Praze dne 15. 11. 2012

Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. v.r.

Sdílejte na: