Zápis z 51. jednání KHV

Zápis z 51. jednání KHV konaného dne 10. 12. 2012 od 14:00 hodin v zasedacím sále děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3. Praha 1.

Jednání se účastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. Ing. Petr Moos, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Hosté: prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. a RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. za RVVI, Ing. Luděk Knorr TA ČR, Ing. Bouček, TA ČR, Ing. Matějka a Ing. Pecen sekretariát RVVI.

Pro jednání Komise byl předem navržen program a podklady, které byly průběžně zveřejňovány od 5. 12. do 10. 12. 2012 na interním webu Rady, v části vyhrazené Komisi.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení programu
2. a. Informace z 277. zasedání Rady konaného dne 30. 11. 2012;
b. Informace o pozvání na XXXVI. Akademické fórum, delegáti;
3. Informace o konečných výsledcích Hodnocení 2012
a. Informace o započítávání zahraničních autorů v Hodnocení 2012;
b. Informace o redukci výsledků druhu V - výzkumná zpráva v Hodnocení 2012;
4. Návrh termínů zasedání v roce 2013
5. Metodika 2013
a. úprava definic druhů výsledků;
b. Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR, informace a návrh postupu pro tvorbu Seznamu 2013;
c. shrnutí e-mail diskuse SCOPUS;
d. změna pilíře III. – hodnocení aplikovaných výsledků;
e. harmonogram přípravy textu Metodiky 2013.
6. Různé
7. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil prof. Málek (dále jen „předseda“), který omluvil nepřítomné členy Komise a přivítal pozvané hosty. Následně předseda seznámil členy Komise s návrhem programu jednání, kdy bod 5. d. navrhl předřadit jako první bod bodu Metodika 2013. S návrhem programu a její změnou byl vysloven souhlas.

K zápisu z 50. jednání Komise nebyla vznesena žádná připomínka.

ad 2 a) Informace z 277. zasedání Rady konaného dne 30. 11. 2012
Předseda Komisi informoval o jednání Rady. Především se zaměřil na projednání dvou materiálů: „Principy Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů 2013“ a „Memorandum“. Předseda doporučil, aby text Memoranda byl členům Komise přístupný na www. Dále předseda členy Komise informoval o závěrech jednání Rady a o úkolech uložených Komisi Radou týkajících se vypracování návrhu konečného znění Metodiky 2013.

Dále předseda informoval o vyslovené podpoře ČKR k principům Metodiky 2013 do doby, než budou využity výstupy z projektu IPn metodika, která vyplývá z usnesení ČKR ze 6. 12. 2012.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 2 b) Informace o pozvání na XXXVI. Akademické fórum, delegáti
Předseda informoval členy Komise o pozvání na zasedání XXXVI. Akademického fóra, které pořádá Jednota českých matematiků a fyziků dne 11. 12. 2012, kdy na programu jednání je jako druhý bod zařazeno téma Metodiky 2013. Vyzval členy Komise k případné účasti.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí, žádný člen Komise se k účasti nepřihlásil.

ad 3 a) Informace o konečných výsledcích Hodnocení 2012 - započítávání zahraničních autorů
Bod jednání uvedl předseda, který předal slovo prof. Opatrnému, který připravil podkladový materiál. V tomto materiálu upozornil na nekonzistentní provedení výpočtu, týkající se rozdělení bodového hodnocení předkladatelům, pokud výsledek má uvedeny jako tvůrce i zahraniční autory. Prof. Opatrný navrhl, aby v kontextu se zněním důvodové zprávy k Metodice 2012, byl proveden jiný výpočet, který bude pro roky uplatnění výsledku 2007 až 2009 využívat algoritmus dle Metodiky 2010 a pro roky 2010 a 2011 algoritmus dle Metodiky 2012. Tím by byla nekonzistence vyřešena.

Předseda též informoval Komisi o uplatnění této připomínky v rámci vnitřního připomínkového řízení Rady k schvalování konečných výsledků Hodnocení 2012.

Tajemník za provozovatele IS VaVaI uvedl, že tato situace by byla vyřešena provedením nového výpočtu rozdělení bodové hodnoty a následným přepočtením výsledků celého Hodnocení 2012 s tím, že výsledky nového výpočtu by byly k disposici 14. 12. 2012.

Usnesení:
Komise doporučuje Radě, aby v rámci vnitřního připomínkového řízení nechala přepočítat Hodnocení 2012 tak, aby výpočet odpovídal interpretaci Metodiky 2012 jako prodloužení platnosti Metodiky 2011. Takto napočítanou variantu pak Komise doporučuje ke konečnému schválení jako výsledky Hodnocení 2012.

ad 3 b) Informace o redukci výsledků druhu V - výzkumná zpráva v Hodnocení 2012
Tajemník Komise informoval o skokovém nárůstů druhů výsledků V - výzkumná zpráva, kdy tento nárůst je efektem malých čísel (nárůst z 1 ks na 8 ks). Na tento nárůst byl uplatněn regulační mechanizmus podle Metodiky 2012 (kap. V. 2. A) „Redukce neopodstatněného nárůstu některého typu výsledků na 115 %)“ čímž došlo k dramatickému poklesu bodové hodnoty druhů výsledků V dodaných do RIV v roce 2012. Komise konstatovala, že postup je zcela v souladu s platnou dikcí Metodiky 2012 a redukce byla provedena správně.

Usnesení:
Komise vzala informaci na vědomí.

ad 4) Návrh termínů zasedání v roce 2013
Bod jednání uvedl předseda, který doporučil zachování dosavadní praxe, tj. aby se Komise scházela vždy následující týden po zasedání Rady.

Usnesení:
Komise jednohlasně odsouhlasila plán termínů zasedání Komise v roce 2013, materiál je členům Komise přístupný na www.

ad 5) Metodika 2013
Postupně Komise projednala tato témata:
a. úprava definic druhů výsledků;
b. Seznam neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR, informace a návrh postupu pro tvorbu Seznamu 2013;
c. shrnutí e-mail diskuse SCOPUS;
d. změna pilíře III. – hodnocení aplikovaných výsledků;
e. harmonogram přípravy textu Metodiky 2013.

ad 5 a.
- Tajemník Komise uvedl předložený materiál, který připravil za správce IS VaVaI sekretariát Rady. Uvedl, že definice výsledků doznaly upřesnění, text byl rozdělen na vlastní definici výsledku a na vymezení toho, co již daným výsledkem není. Případně byly doplněny poznámky týkající se Hodnocení či vkládání údajů o výsledku do RIV. Závěrem vyzdvihl podíl práce členky Komise, dr. Hábové.

ad 5 b. - Informaci a materiál pro tvorbu a využití Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR uvedl tajemník, který upozornil na skutečnost, že platnost původního Seznamu byla na základě rozhodnutí Rady z 250. zasedání omezena do konce roku 2012. Dále uvedl, že tvorba a předkládaný postup pro vytvoření Seznamu je plně v souladu s minulým rozhodnutím Komise.

Předseda navrhnul, že vzhledem k vybraným oborům by bylo z hlediska rozhodování o splnění odborných kritérií pro zařazení periodik na Seznam profesně vhodnější převést posouzení Seznamu do působnosti OK SHV.

Diskuse:
Doc. Münich upozornil na nutnost upřesnění nezávislosti členů vědeckých rad vydavatelů periodik, kdy externí členové jsou zaměstnanci instituce, která v daném periodiku převážně publikuje. Dále požádal, zda v rámci tvorby Seznamu by nebylo možné vyžadovat u článků v titulku uvedení jejich zařazení, jako např. „článek, recenze, zpráva“ apod. Doc. Münich slíbil svoje připomínky formulovat písemně a zaslat je tajemníkovi k zapracování do textu.

ad 5 c. – Problematiku uvedl prof. Němeček, který představil modelové výpočty a grafy pro výpočet podle vzorce pro Jimp článků otištěných v periodikách evidovaných v databázi WoS a SCOPUS, který dle požadavku KHV zprostředkoval tajemník. Upozornil, že předkládané výstupy byly zpracovány dodavatelem výpočtu Hodnocení 2012, proto jejich vzájemné srovnání se nejlépe blíží případným výpočtům v rámci Hodnocení 2013 (např. roztřídění periodik dle oborových skupin ve WoS a SCOPUS, výpočet normovaného pořadí periodika atd.). Dále v prezentaci uvedl srovnání výpočtu podle indexu SRJ a SNIP používaných databází SCOPUS. Prof. Němeček na základě rozboru výpočtů a jejich grafického znázornění doporučil:

1/ použít pro výpočet JSC index SRJ, s odůvodněním, že vypočtené hodnoty jsou bližší hodnotám výpočtu pro WoS;
2/ změnit postup priorit při hodnocení výsledků druhu D - článek ve sborníku, kdy doporučil využít přednostně databázi SCOPUS a až následně, v případě že druh výsledku D není ve SCOPUS nalezen, databázi WoS;
3/ pro hodnocení výsledků druhu J – recenzovaný odborný článek preferovat databázi WoS.

ad 5 d. – Problematiku Pilíře III. uvedl předseda, který upozornil na rozhodnutí Rady k tomuto tématu, tj. přepracování Pilíře III., a následně předal slovo prof. Psutkovi. Garant Pilíře III. seznámil Komisi s předkládaným upraveným materiálem. Ve vystoupení uvedl, že použití ukazatele „prodej licencí“ je z hlediska vykazování a relevantnosti k danému výsledku obtížně použitelný ukazatel, protože řada licencí na aplikované výsledky je poskytována za 0 Kč. Dále uvedl, že podle provedených výpočtů lze změnit způsob hodnocení aplikovaných výsledků, které vzniknou na základě řešení projektů aplikovaného VaV (tj. nikoliv jako výsledky grantů a projektů základního výzkumu). Nově navrhnul, aby bodová hodnota byla odvozena nikoli ze mzdových nákladů, ale z celé dotace projektu (očištěné od investic, subdodávek a služeb, případně i režií).

Dále prof. Psutka uvedl, že v přepracovaném návrhu je doporučeno do hodnocení započíst i výsledky „smluvního výzkumu“, kdy finanční objem bude představovat částka odvozena z výsledné sjednané platby. Konstatoval, že byl změněn institut tzv. „spouštěče“ pro výplatu institucionální podpory (v původním návrhu byl nutný alespoň jeden výsledek aplikovaného VaV v RIV).

Zahájení celého mechanismu Pilíře III. již nebude odvozeno od toho, zda VO vloží do RIV nějaký výsledek aplikovaného VaV, ale od skutečnosti, že poskytovatel účelové podpory posoudí výsledky řešení projektu aplikovaného VaV, týkající se dané VO a toto své stanovisko sdělí správci IS VaVaI. Prof. Psutka uvedl, že poskytovatel účelové podpory má dostatek informací včetně celého administrativního aparátu, aby posoudil, zda je projekt řešen dle schváleného plánu, zda jsou předkládány VO adekvátní výstupy apod.

Správce IS VaVaI potom, na základě kladného stanoviska poskytovatele, přidělí odpovídající počet bodů danému projektu, které potom rozpočítá na jednotlivé VO (účastníky tohoto projektu).

Poskytovatelé tak budou dávat stanovisko ke každému jednotlivému projektu. Pokud bude mít poskytovatel nějaké pochybnosti, může stanovisko o rok či více pozdržet. Poskytovatel nebude rozhodovat o výši (počtu bodů), ale jen binárně (ano / ne) ve vztahu k úrovni řešení projektu.

Diskuse:
dr. Havlas - upozornil na nutnost souladu s ustanovením zákona č. 130/2002 Sb., hodnotit výsledky a nikoliv vstupy projektů aplikovaného výzkumu.

Ing. Bunček, zástupce předsednictva TA ČR - přednesl prezentaci k hodnocení aplikovaných výsledků. Poukázal na některé údaje, které jsou veřejně k dispozici a týkají se příjmů z licenčních smluv a příjmů ze smluvního výzkumu. Diskutoval vhodnost využití těchto údajů pro uvažované hodnocení. Zároveň upozornil na nutnost dodržení Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01).

prof. Moos – navrhl hodnocení aplikovaných výsledků pomocí získaných finančních prostředků za prodej licencí přesunout do Pilíře II. vzhledem k velmi nevyrovnaným objemům tohoto ukazatele u jednotlivých VO. Dále vyslovil názor, že hodnotit výsledky z hlediska úspěšnosti získaných projektů, uplatněných výsledků a finanční zainteresovanosti předkladatelů výsledků, tj. za jejich prodej, je krok správným směrem, a že tento krok lze považovat za motivační, což je kýžený efekt.

prof. Opatrný – podpořil návrh na převedení hodnocení na základě prodeje licencí do Pilíře II. s tím, že v Pilíři II může být předložen libovolný výsledek a výše licence u patentu pak může být brána jako podpůrný argument pro hodnocení. Zároveň položil otázku, pokud je Komise kritizována za navrhované principy hodnocení, proč od kritiků není žádný zřejmý návrh, jak jinak provádět hodnocení aplikovaných výsledků.

prof. Hronová – upozornila, že hodnocení aplikovaných výsledků za využití sumy mzdových prostředků neobráží a nehodnotí kvalitu výsledků, stejně tak suma finančních vstupů projektů. Dále uvedla, že hodnocení pomocí ekonomického přínosu výsledků je nejobjektivnějším kritériem.

prof. Málek – uvedl, že k hodnocení kvality již dochází u hodnocení publikačních výsledků (např. Jimp a navrhovaného hodnocení JSC).

ad 5 e. – Upravený harmonogram přípravy Metodiky 2013 uvedl tajemník Komise, který upozornil na nutnost sestavení konečného návrhu textu Metodiky 2013 k datu 7. 1. 2013 tak, aby vlastní proces schvalování mohl být ukončen nejpozději v dubnu 2013. Dále předseda upozornil, že sestavení konečného návrhu textu Metodiky 2013 bude probíhat jak za jeho účasti, tak za účasti garantů jednotlivých pilířů a pracovníků sekretariátu Rady. Členové Komise budou průběžně informováni a konkrétně žádáni o spolupráci. Předseda upozornil na nutnost respektování data 7. 1. 2013, protože na základě revokace usnesení Rady je Komise vázána předložit text Metodiky 2013 po vypořádání vnitřního připomínkového řízení Rady na její 279. zasedání dne 25. 1. 2013.

Usnesení:
Komise na základě proběhlé podrobné diskuse k jednotlivým projednávaným bodům Metodiky 2013, přijala následující usnesení:
ad 5 a. – Bere na vědomí předložené znění definic.

ad 5 b. – Bere na vědomí předložené znění postupu tvorby Seznamu, žádá tajemníka o zapracování připomínek doc. Münicha a o předání materiálu OK SHV k připomínkám.

ad 5 c. – Komise jednomyslně schvaluje pro hodnocení výsledků druhu J – recenzovaný odborný článek:
- preferovat v textu Metodiky 2013 pro druh J databázi WoS;
- použít pro výpočet JSC index SRJ a stejný vzorec jako pro výpočet Jimp;
- pro text Metodiky 2013 postupovat v hodnocení JSC podle postupu uvedeného výše;
- změnu preference výpočtu pro výsledky druhu D – článek ve sborníku, tj. vycházet prioritně z databáze SCOPUS.

ad 5 d. – Komise jednomyslně schvaluje navržené změny v Pilíři III: a pověřuje prof. Psutku podrobnějším vypracováním těchto změn (odvozením bodového hodnocení od celé dotace očištěné od investic, subdodávek a služeb a dopracováním ukazatele „smluvního výzkumu“).

ad 5 e. – Komise vzala na vědomí informaci o termínech a způsobech zpracování úplného textu Metodiky 2013.

ad 6) Různé
Prof. Opatrný poděkoval tajemníku Komise Ing. Matějkovi a pracovníkovi sekretariátu Rady Ing. Pecnovi za velmi vstřícnou spolupráci v uplynulém období.

ad 7) Závěr
Příští jednání Komise se bude konat 7. 1. 2013 od 14.00 hod, místo konání bude dodatečně upřesněno.

V Praze dne 14. 12. 2012
Zapsal: Ing. Matějka, Ing. Pecen Schválil: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. v.r.

Sdílejte na: