Zápis z 67. jednání KHV

Zápis z 67. jednání KHV konaného dne 9. 6. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof.Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), Ing. Jaroslav Doležal, CSc.dr.h.c., RNDr. Miloslav Frýzek, doc.Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof.RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), doc.RNDr. Karel Oliva, Dr., prof.RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof.Ing. Josef Psutka, CSc., prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (host), Ing. Martin Matějka (tajemník komise) a PhDr. Zdeněk Roll, CSc. (zapisovatel).
Komise byla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: PhDr. Pavel Baran, CSc., PhDr. Martina Hábová, RNDr. Zdeněk Havlas, doc. Ing. Michal Hocek, CSc., prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., prof. Ing. Petr Moos, CSc. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány e-mailem dne 4. 6. 2014.

Projednávané body:
1. Zahájení, schválení návrhu programu jednání [67-1- předseda]
2. Informace z 294. jednání Rady [ústní informace – předseda]
3. Informace o projektu IPn Metodika [ústní informace – prof. Moravcová]
4. Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu
a. změny ve složení OVHP a Expertních panelů [67-4a - předseda]
b. změny ve Statutu OVHP panelů [67-4b - předseda]
c. oborové koeficienty použité v Metodice 2013 [67-4c – prof. Opatrný]
d. informace o zajištění činnosti EP a OVHP panelů [ústní informace - tajemník]
5. Různé
6. Závěr

ad 1) Zahájení
Jednání zahájil předseda, omluvil nepřítomné členy Komise a seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Konstatoval, že komise je usnášeníschopná.

ad 2) Informace z 294. jednání Rady
Stručnou informaci o průběhu 294. zasedání Rady podal předseda. K bodu A1 – Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2015 s výhledem na léta 2016 a 2017 – vypořádání meziresortního připomínkového řízení předseda uvedl, že Rada vzala na vědomí připomínky zaslané v rámci meziresortního připomínkového řízení k tomuto materiálu. Zároveň pověřila předsednictvo Rady: a) vypořádáním připomínek a jejich zapracováním do materiálu pro jednání vlády, b) rozesláním upraveného materiálu členům Rady k vyjádření, c) schválením upraveného materiálu pro jednání vlády. Rada požádala svého předsedu o předložení materiálu na jednání vlády.
K bodu A5) Informace o odvolání periodik, která nebyla zařazena na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (v rámci aktualizace Seznamu v roce 2013) předseda uvedl, že Rada nepřijala návrh usnesení, kterým mělo být rozhodnuto o vrácení všech 226 periodik vyřazených v rámci poslední aktualizace. V platnosti tak zůstává původní usnesení Rady.
K bodu A6) Změna statutu OVHP a Expertních panelů a změna jednacího řádu OVHP a změna ve složení panelů předseda uvedl, že Rada schválila navrhované změny ve statutu OVHP a statutu Expertních panelů a změny v jednacím řádu OVHP. Rada rovněž schválila navržené změny ve složení OVHP a Expertních panelů.
K bodu B1) Konečné výsledky hodnocení výsledků výzkumných organizací za rok 2013, předseda konstatoval, že Rada schválila konečné výsledky hodnocení výzkumných organizací za rok 2013 a uložila sekretariátu Rady zveřejnit konečné výsledky hodnocení 2013 dle harmonogramu platné Metodiky 2013. Zároveň Rada uložila sekretariátu Rady vypracovat návrh na uplatnění postupu podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 130/2002 Sb., týkajícího se výsledků vyřazených z hodnocení 2013. V diskusi k tomuto bodu Doc. Oliva uvedl, že na návrh předsedy Rady byl tento bod přeřazen z části jednání s rozpravou do části bez rozpravy. Vyslovil svůj nesouhlas, neboť OK SHV věnovala posuzování výsledků velkou pozornost a takto byla znemožněna diskuse k této problematice v rámci zasedání Rady. Toto stanovisko podpořil i doc. Münich. Dále v diskusi vznesl doc. Opatrný dotaz na princip stanovení „střednědobého výhledu“ v souvislosti s uplatněním pravidla „80 % dle střednědobého výhledu, 20 % na základě hodnocení výsledků VO“ při přípravě návrhu státního rozpočtu na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Podle jeho názoru je velmi podivné, když pouze 20 % financování se řídí poměrně transparentním hodnocením, kdežto 80 % vychází z parametru, o kterém lze stěží zjistit, odkud se bere. Předseda doporučil, aby se prof. Opatrný obrátil na Ing. Aima, zpravodaje Rady pro přípravu návrhu SR na VaVaI. Další vysvětlení podal prof. Psutka.

ad 3) Informace o projektu IPn Metodika
Aktuální informaci o projektu IPn Metodika podala prof. Moravcová, která uvedla, že 29. 5. 2014 byla podepsána smlouva s vybraným řešitelem projektu, tj. se společností Technopolis. Jako subdodavatelé jsou do řešení projektu zapojeny další 3 společnosti, mezi nimi i Technologické centrum AV ČR a společnost InfoScience Praha s.r.o. Smlouva na řešení projektu je platná od 1. 6. 2014. Prof. Moravcová přítomné ujistila, že řešitelský tým bude úzce spolupracovat s KHV a že prof. Málek bude mít možnost jako expert oponovat průběžné zprávy. Prof. Moravcová také stručně informovala o schváleném harmonogramu realizace projektu a zároveň uvedla garanty jednotlivých klíčových aktivit tohoto projektu. Dále přítomné seznámila s celkovou koncepcí projektu, kdy uvedla, že v první části se projekt soustředí zejména na definování použitých postupů a určení velikosti hodnocené jednotky. V druhé části, zabývající se principy hodnocení, potom bude projekt řešit jak otázky bibliometrie, tak kontraktového financování. Vlastní hodnocení by mělo být dvoustupňové, v 1. kole bude posuzován nárok na institucionální příspěvek, ve 2. kole potom bude hodnocena excelence metodou peer review. Závěrem prof. Moravcová uvedla, že vzhledem k časovým možnostem projektu velké pilotní ověření bude realizováno jen pro omezený okruh vybraných vysokých škol, nikoliv přes všechny druhy výzkumných organizací, jak původní záměr projektu předpokládal.
Předseda poděkoval prof. Moravcové a přivítal ujištění, že projekt se bude opírat i o údaje z databáze RIV, která má v oblasti hodnocení VaV mezinárodně vysoké renomé.
V diskusi vystoupil prof. Opatrný, který vznesl dotaz k tzv. kontraktovému financování. Další diskuse (prof. Němeček, prof. Moravcová a prof. Psutka) se týkala předpokládaného termínu, od kterého se bude hodnocení VaV v ČR podle tohoto projektu provádět. V této souvislosti předseda vyslovil domněnku, že stávající Metodika bude pravděpodobně prodloužena nejméně na další tříleté období.

ad 4) Realizace Metodiky 2013 – informace o postupu
a. změny ve složení OVHP a Expertních panelů
Předseda přítomné seznámil s dalšími připravovanými personálními změnami ve složení OVHP a EP. Po krátké diskusi se přítomní shodli, že podrobně posoudí jednotlivé návrhy a do 17. 6. 2014 se k nim per rollam vyjádří. Zpracováním výsledku hlasování byl pověřen tajemník. Následně předseda předloží Komisí odsouhlasené návrhy na zasedání Rady ke konečnému schválení. V mezidobí sekretariát u předmětných kandidátů zajistí potřebné personální údaje nezbytné pro uzavření pracovních dohod s Úřadem vlády ČR.

b. změny ve Statutu OVHP panelů
Předseda podal informaci o úpravách statutů a jednacího řádu, včetně zajištění jejich překladů do angličtiny. Změny se týkaly jednak zmírnění formulace vymezující střet zájmů, jednak upřesnění formulací pro per rollam jednání panelů. Předseda požádal tajemníka, aby předmětné dokumenty, které jsou zveřejněny na www.vyzkum.cz byly též zveřejněny na stránkách Komise.

c. oborové koeficienty použité v Metodice 2013
K této části podal vysvětlení prof. Opatrný, který na základě reálných dat z Hodnocení 2013 provedl posouzení korekčních koeficientů stanovených Metodikou pro jednotlivé oborové skupiny. Konstatoval, že výrazný skok je u skupiny „Fyzika“, který je dán změnou v započítávání míry účasti zahraničních autorů u druhu výsledku J. Po krátké diskusi předseda shrnul, že v této době nedoporučuje navrhovat Radě změnu oborových koeficientů použitých v Metodice 2013, neboť by to představovalo výrazný zásah do celé Metodiky včetně nového meziresortního připomínkového řízení. Předseda doporučil, aby takovéto zásadní úpravy Metodiky byly navrhovány až po ukončení celého hodnocení, kdy bude možné jednotlivé vlivy komplexně posoudit.
Předseda dále požádal prof. Opatrného, aby členům Komise postoupil svou prezentaci k dané problematice, se kterou vystoupil na Radě VŠ. Prof. Opatrný tak učinil ještě v průběhu jednání Komise. Prezentace shrnující historii metodik hodnocení od roku 2004 a ukazující, že prvky retroaktivity jsou v ní od samého počátku, je zveřejněna na webu Rady VŠ na http://www.radavs.cz/prilohy/018p8_Informace_z_oblasti_vyzkumu.ppt.

d. informace o zajištění činnosti EP a OVHP panelů
Zevrubnou informaci podal tajemník. Informoval členy Komise o navýšení počtu míst ve studovně v Národní knihovně, kde bude probíhat fyzické posouzení výsledků členy OVHP. Dále uvedl, že k tomuto účelu byl též zprovozněn Doodle kalendář pro reservaci termínů jednotlivými členy panelů.
V diskusi k otázce jazyka jednání členů EP, Komise potvrdila své původní stanovisko, tj. pokud panel obsahuje alespoň 1 zahraničního experta, celé jednání a komunikace panelu probíhá v angličtině. Pouze konečné stanovisko panelu, které bude veřejně přístupné na www, musí být v českém jazyce. To zajistí předsedové jednotlivých panelů ve spolupráci se sekretariátem.
Dále tajemník informoval členy Komise, že 13. 6. 2014 by mu měl být předán k testování SW určený pro podporu práce OVHP a EP při hodnocení výsledků. Tajemník je předběžně domluven s některými předsedy panelů na spolupráci při testování.
K předávání výsledků v rámci Pilíře II. Metodiky tajemník uvedl, že bylo upuštěno od původního záměru využít k tomuto účelu upravenou aplikaci Vklap, kterou vlastní provozovatel IS VaVaI a která je určena pro efektivní sběr a předávání údajů včetně vysoce sofistikovaných kontrol a bezpečnostních postupů. Údaje pro hodnocení vybraných kvalitních výsledků jednotlivých výzkumných organizací budou tak předávány prostřednictvím formulářů na bázi tabulek ve formátu MS Excel. Členové Komise vyjádřili s tímto rozhodnutím nesouhlas a řešení považují za nešťastné, neboť se obávají vysokého podílu chyb v předaných údajích, což by mohlo celé hodnocení v rámci Pilíře II. i znehodnotit.

ad 5) Různé
Předseda informoval o záměru předsedy Rady rekonstruovat složení Rady v nejbližším období a upozornil členy Komise, že funkce předsedy Komise není volená, ale vyplývá z titulu člena Rady.
Prof. Opatrný stručně informoval o své účasti na odborném semináři k pravidlům pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, který uspořádal odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za účasti zástupce Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise. Seminář se uskutečnil dne 3. června 2014 v Lichtenštejnském paláci na Kampě. Sdělil, že na semináři vznesl dotaz vycházející z námitek, že Metodika 2013 je údajně v rozporu s evropskou legislativou týkající se aplikovaného výzkumu, protože by mohla způsobit zvýhodnění určitých podniků nebo určitých oblastí výroby. Odpověď byla, že pokud se Metodika použije k dělení institucionální podpory na neekonomické činnosti VO, žádný problém tam není.
Předseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští 68. zasedání se uskuteční v termínu 8. září 2014.

V Praze dne 19. června 2014
Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. RNDr. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: