Zápis ze 70. jednání KHV

Zápis ze 70. jednání KHV konaného dne 10. 11. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c. (host), RNDr. Miloslav Frýzek, prof. prof. Ing. Josef Psutka, CSc., doc. RNDr. Karel Oliva Dr. (host), a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).
Komise nebyla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), PhDr. Martina Hábová, prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. a prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 7. 11. 2014.

Projednávané body:

1. Zahájení, schválení návrhu programu, [70-1-místopředseda]
2. Informace z 298. zasedání Rady [ústní informace – tajemník]
3. Realizace Metodiky 2013 – aktuální stav Hodnocení 2014 [70-3]
a. Dokončení výpočtu H14 [ústní informace – tajemník]
b. Míra uplatnění záporných bodů v H14 [ústní informace - místopředseda]
c. Výše koeficientu β pro započtení smluvního výzkumu v H14 [ústní informace - tajemník]
d. Forma zveřejnění výsledků typu A v rámci Pilíře II. [70-3d – tajemník]
e. Rezignace členů panelů k 10. 11. 2014 [70-3e – tajemník]
f. Doporučení KHV Radě [ústní informace – členové Komise]
4. Různé
5. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil místopředseda, který omluvil nepřítomné členy Komise. Následně místopředseda seznámil členy Komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy Komise odsouhlasen. Místopředseda konstatoval, že komise není usnášeníschopná.

ad 2) Informace z 298. zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu pracovního jednání Rady, které se konalo den před 298. zasedáním Rady, podal tajemník. Seznámil členy komise jak se základním obsahem presentací předsedy (k Hodnocení 2014) a doc. Münicha (k projektu IPn Metodika), tak s následnou reakcí členů Rady na tyto presentace. Z obsáhlé diskuse členů Rady i přednášejících došlo ke shodě nad základními tezemi:

  • nové hodnocení bude jak obdobou současného formula – funding (ale v menším rozsahu), tak performance based contracts (tj. výkonnostní smlouvy), které umožní směrování rozvoje VaVaI;
  • nadále budou využívána data z IS VaVaI a zavedený systém sběru, tyto údaje budou sloužit pro sledování ukazatelů v období mezi velkými hodnoceními;
  • budou využity zkušenosti s fungováním prvků peer review získané během Hodnocení 2014.

Tajemník dále reprodukoval harmonogram dalšího vývoje hodnocení v ČR, který uvedl ve své prezentaci doc. Münich:

  • závěrečná zpráva projektu IPn - podzim 2015;
  • příprava nového hodnocení – roky 2016 až 2017;
  • realizace nového hodnocení – rok 2018;
  • zpracování a užití výsledků pro přípravu návrhu státního rozpočtu na oblast VaVaI – roky 2019 až 2020.

Zejména termín let 2019 až 2020 vyvolal u členů Komise živou diskusi na téma, jak bude řešeno tak dlouhé přechodné období. Nakonec se členové Komise shodli, že tuto otázku bude řešit Komise na některém ze svých příštích jednání, kdy budou přítomni i zástupci projektu IPn Metodika.

K závěrům 298. zasedání Rady tajemník sdělil, že bod A5, který se týkal Hodnocení VaVaI, byl přerušen (viz zápis z 298 zasedání: "Předseda Rady dr. Bělobrádek rozhodl, že další jednání k tomuto bodu bude přerušeno a navrhl nový návrh usnesení. Dále rozhodl, že na příštím zasedání Rady bude předložen podklad ke stavu hodnocení"). V usnesení Rady se žádají místopředsedové Rady prof. Málek a Mgr. Marks, aby ve spolupráci se sekretariátem Rady zpracovali pro 299. zasedání Rady podkladový materiál o stavu hodnocení v roce 2014.

ad 3) Realizace Metodiky 2013 – aktuální stav Hodnocení 2014

Místopředseda uvedl, že členové Komise měli v podkladech pro jednání dílčí zprávu o průběhu hodnocení v roce 2014, kterou zpracoval předseda a která byla předložena na 298. zasedání Rady.

Tajemník v rámci bodu 3a. - Dokončení výpočtu H14 informoval, že po zrušení veřejné zakázky na výpočet Hodnocení 2014 sekretariát žádnou aktivitu v této oblasti nečiní a řešení se tak odkládá na neurčito. Členové komise s tímto stavem vyjádřili ostrý nesouhlas, protože průběh hodnoceni podle Metodiky je dán usnesením vlády ČR a Úřad vlády ČR je povinen činit vše potřebné pro jeho naplnění.

Dále místopředseda otevřel bod 3b. - Míra uplatnění záporných bodů v H14, kdy na úvod připomenul, že Metodika je v této části textu napsána celkem jednoznačně. Přítomní se v diskusi shodli, že text Metodiky by měl být plně respektován a proto Radě doporučí záporné body v Hodnocení 2014 uplatnit v plném rozsahu na úrovni vstupních, nekorigovaných dat tak, jak byly navrženy v závěrečných výstupech OVHP. Tento názor podporuje i skutečnost, že konečná míra uplatnění záporných bodů je plně na rozhodnutí Rady, neboť zákon č. 130/2002 Sb. dává v § 14 Radě v jejím rozhodnutí volnost.

K bodu 3c. - Výše koeficientu β pro započtení smluvního výzkumu v H14 tajemník na úvod připomenul, že i v této části textu je Metodika je napsána jednoznačně a termín pro změnu tohoto parametru platný pro Hodnocení 2014 vypršel dne 31. 12. 2013. Přítomní se v krátké diskusi jednoznačně shodli, že i tento text Metodiky, jako dokument schválený usnesením vlády ČR, musí být respektován, a proto Radě doporučí v Hodnocení 2014 použít pro započtení smluvního výzkumu výši koeficientu β = 1.
Prof. Psutka doplnil, že na základě provedených analýz hodnota parametru β = 1 nepředstavuje žádné nebezpečí a připomněl, že malá hodnota platná pro hodnocení provedené v roce 2013 (tj. β = 0,1) byla nastavena tak nízko nikoliv na základě analýzy, ale na základě kladně vypořádané zásadní připomínky v meziresortním připomínkovém řízení při schvalování textu Metodiky.

K vzorovému formuláři týkajícímu se bodu 3d. - Forma zveřejnění výsledků typu A v rámci Pilíře II. neměli členové Komise žádné připomínky a navrženou formu zveřejnění odsouhlasili.

Dále místopředseda otevřel bod 3e. - Rezignace členů panelů k 10. 11. 2014, kdy se členové Komise seznámili s jednotlivými rezignacemi členů panelů. V diskusi uvedl doc. Oliva, že nejvíce resignací je v panelech OVHP1 a OVHP2, což vzhledem k velikosti těchto panelů očekával, a proto navrhuje zvážit v těchto panelech posun principu hodnocení Podpilíře I. směrem k principu Pilíře II. Místopředseda naopak uvedl, že právě kontrola všech výsledků je u oborových skupin SHV předností, neboť při hodnocení pouze podle Pilíře II. by hrozila diskriminace malých, ale excelentních týmů. S tímto tvrzením přítomní vyjádřili jednoznačný souhlas a bod uzavřeli s tím, že rezignace berou na vědomí a doporučují Radě zahájit proces doplnění členů panelů nejen dle aktuálních rezignací, ale i dle doporučení předsedů panelů, které zaznělo na společném jednání všech předsedů panelů v Lichtenštejnském paláci dne 16. 10. 2014. Zároveň členové Komise doporučují Radě při výběru kandidátů preferovat zahraniční nominace a dále doporučují věnovat pozornost úpravě elektronického formuláře tak, aby byly odstraněny potíže, které se projevily u minulých nominací.

U posledního projednávaného bodu 3f. - Doporučení KHV Radě se členové Komise shodli na následujícím postupu. Protože Komise není usnášeníschopná, bude „Doporučení HKV Radě“ uvedeno v samostatné příloze tohoto zápisu a ta bude po schválení per rollam následně předána Radě.

ad 4) Různé

Pod tímto bodem nebyly předneseny žádné příspěvky.

ad 5) Závěr

Místopředseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání, které skončilo v 18.00 hod.

Příští 71. zasedání se uskuteční v termínu 8. 12. 2014.

V Praze dne 12. 11. 2014

Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. v.r.

******************************************************************************************************

Příloha zápisu ze 70. jednání KHV
konaného dne 10. 11. 2014


Doporučení Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů Radě pro výzkum, vývoj a inovace.

1) KHV žádá Radu, aby byla respektována usnesení vlády ČR a neprodleně byl dokončen celý proces hodnocení výsledků výzkumných organizací (dále jen „Hodnocení“) tak, jak stanoví platná Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015), schválená usnesením vlády ze dne 19. 6. 2013 č. 475, ve smyslu usnesení vlády ze dne 16. 4. 2014 č. 250 (dále jen „Metodika“).

2) KHV žádá Radu, aby bylo respektováno platné znění zákona a aby výsledky hodnocení za rok 2014 byly promítnuty do návrhu státního rozpočtu na oblast VaVaI v souladu s § 5a odst. 2 písmeno b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

3) KHV doporučuje Radě, aby pro výpočet Hodnocení byly záporné body uplatněny v plném rozsahu tak, jak byly navrženy v závěrečných výstupech Oborových verifikačních a hodnotících panelů s tím, že konečná míra uplatnění záporných bodů je plně na rozhodnutí Rady, neboť zákon dává v § 14 Radě v jejím rozhodnutí volnost.

4) KHV doporučuje Radě, aby pro výpočet Hodnocení byl v souladu s platnou Metodikou použit parametr β = 1, neboť provedené analýzy tuto hodnotu nezpochybnily.

5) KHV žádá Radu, aby k veškerým změnám platné Metodiky bylo vyžádáno stanovisko KHV.

KHV konstatuje

  • pokud Rada nebude návrh státního rozpočtu na výzkum vývoj a inovace (dále jen „návrh“) sestavovat transparentním a zákonem definovaným procesem, tj. zejména pokud nebude návrh výše institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací vycházet ze zhodnocení výsledků výzkumných organizací, lze očekávat silnou a oprávněnou kritiku odborné veřejnosti;
  • pokud výše zmíněný návrh bude vycházet i z jiných zákonem stanovených podkladů, Rada by měla uvést, jakým transparentním způsobem k tomuto návrhu došla;
  • zajištění včasného hodnocení výsledků výzkumných organizací podle platné Metodiky je jedním z prvořadých úkolů jak KHV, tak Rady.

Sdílejte na: