Zápis z 86. jednání KHV

Zápis z 86. jednání KHV konaného dne 9. 5. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D. (host).

Omluveni: prof. Ing. Michal Hocek. CSc., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání komise byl předem navržen program, podklady pro jednání komise byly rozeslány via e-mail dne 5. 5. 2016.

Projednávané body:

1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů [85-1 - předsedkyně]

2. Informace z 315. zasedání Rady [ústní informace - předsedkyně]

3. Realizace Metodiky 2015

a. info o průběhu hodnocení 2015-2016 [ústní informace – předsedkyně]
b. Změny v seznamu členů OVHP (schváleno per rollam) [86-3b - předsedkyně]
c. Statut OVHP (diskuse k možné úpravě) [86-3c - předsedkyně]
d. Predátorské časopisy [86-3d1, 86-3d2 - předsedkyně]

4. Postup přípravy Metodiky 2017+

a. Metodika 2017+ a přechodné období [informace - předsedkyně]
b. Principy NERO pro RVVI [86-4b - předsedkyně]
c. Stanovisko sekce k Metodice hodnocení VO pracovní verze [86-4c - předsedkyně]

5. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

[ústní informace – Ing. Srholec]

6. Různé

7. Závěr

 

ad 1) Zahájení, schválení zápisu z minulého jednání, kontrola úkolů

Jednání zahájila předsedkyně, která seznámila členy komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy komise odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že komise je usnášeníschopná.

Předsedkyně shrnula, že připomínky k poslední verzi rozeslaného návrhu zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny a výsledný zápis z 85. řádného jednání Komise byl členy schválen a byl postoupen pro informaci Radě.

Dále předsedkyně provedla kontrolu úkolů z minulého jednání Komise.

V této věci předsedkyně konstatovala, že stále není splněn úkol Sekce pro VaVaI týkající se urychleného zajištění uzavření dohod s externími členy pracovní skupiny pro přípravu hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI.

Závěr: Členové Komise vzali informace na vědomí s tím, že k nesplněnému úkolu se vrátí pod bodem 86-5.

ad 2) Informace z 315. zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu řádného zasedání Rady, které se konalo dne 6. 5. 2016, podala předsedkyně. Informovala, že Sekce pro VaVaI předala Radě svoje Stanovisko k materiálu Metodika hodnocení. Toto Stanovisko se na Radě neprojednávalo a dne 10. 5. 2016 se bude konat pracovní schůzka s nám. Marksem a pracovníky Sekce. Dále uvedla, že k danému tématu se uskutečnilo další setkání s vicepremiérem Bělobrádkem dne 26. 4. 2016. V dalších Radou projednávaných bodech potom předsedkyně odkázala na zápis z jednání Rady.

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3) Realizace Metodiky 2015

ad 3a) Info o průběhu hodnocení 2015-2016

Prof. Opatrný uvedl, že mezi předsedy expertních panelů jsou různé názory na to, jak mají být členům panelů zpřístupňovány výstupy hodnocení ostatních členů: zatímco někteří předsedové chtějí, aby každý člen panelu při svém hodnocení neviděl výstupy ostatních a nebyl tak ovlivněn, jiní předsedové trvají na tom, aby od samého počátku viděli všichni všechno. Tímto způsobem se snáze dostanou k výslednému konsensu a osvědčilo se jim to již při minulém hodnocení. Prof. Opatrný se domnívá, že tvůrci SW by měli umožnit kterýkoliv z těchto režimů. Předsedové panelů by měli mít možnost určit si, jakým způsobem dospějí k výslednému konsensu a SW by jim to měl v maximální míře umožnit. Ostatní členové komise tento názor podpořili.

Předsedkyně informovala, že Ing. Marek na zasedání RVVI konstatoval, že průběh Hodnocení 2015 je na dobré cestě, obě strany projevují dobrou vůli, probíhá průběžná komunikace s předsedy panelů. Byl upraven software pro předsedy tak, aby jim umožňoval různý postup práce podle jejich požadavků.

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3b) Změny v seznamu členů OVHP (schváleno Komisí per rollam)

Předsedkyně informovala členy Komise, že Rada na svém 315. zasedání schválila bez výhrad všechny Komisí navržené změny ve složení OVHP a Expertních panelů a že předkládaný materiál souhrnně rekapituluje tyto provedené změny.

Závěr: Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 3c) Statut OVHP (diskuse k možné úpravě)

Předsedkyně uvedla, že se jedná o bod Statutu vymezující kolizi členství v OVHP s členstvím ve statutárním orgánu výzkumné organizace. Po krátké diskusi bylo přijato rozhodnutí Statut OVHP neměnit.

Závěr: Členové Komise nedoporučují změnu Statutu OVHP v části vymezující kolizi členství v panelu se členstvím ve statutárním orgánu VO.

ad 3d) Predátorské časopisy

V materiálu 86-3d1 dostali členové Komise interpelaci vicepremiéra Bělobrádka prof. Zlatuškou ve věci predátorských časopisů a návrh odpovědi. Prof. Dvořák potvrdil, že se jedná o velký problém RIV, kde je velké množství balastních výstupů a nyní i včetně predátorských časopisů. Je nutno vyvinout tlak na sebeočistu týmů, např. na MU Brno zastavili 2 obhajoby právě z tohoto důvodu. Prof. Jurajda vyjádřil názor, že nový systém hodnocení způsobí přirozené odříznutí těch špatných výsledků. Prof. Opatrný uvedl, že to je i výsledek podpory systému Open Access. Prof. Němeček upozornil, že se může dostat i dobrá publikace do predátorských časopisů z neznalosti. Prof. Zažímalová zmínila zkušenosti z hodnocení AV, kdy hodnotící komise primárně nečtou všechny výstupy.

Závěr:

  • Komise nedoporučuje předložený návrh odpovědi vicepremiéra Bělobrádka na interpelaci. Předsedkyně komise text upraví a rozešle členům k per rollam hlasování.
  • Členové komise se rozhodli pozvat na některé z příštích jednání zástupce Fakulty sociálních věd UK v Praze, aby s nimi prodiskutovali jejich zkušenost s řešením eticky problematických publikačních praktik a závěry, ke kterým dospěla konference v březnu 2016.

ad 4) Postup přípravy Metodiky 2017+

Předsedkyně vysvětlila, proč členové Komise dostali se zpožděním materiál týkající se Metodiky2017+ ve verzi NERO (autoři Moravcová, Růžička, Kopřiva, Majer). Důvodem byla časová tíseň. Teprve na dotaz předsedkyně na Sekci, zda pracovní jednání RVVI bude zaměřeno na metodiku hodnocení, dostala předsedkyně odpověď, že ano. Časově to vyšlo tak, že tým měl na přípravu nakonec asi týden.

Dne 23. 3. 2016 byl materiál předložen na jednání předsednictva RVVI, 29. 3. 2016 ho dostali členové RVVI a 31. 3. 2016 se konalo pracovní a řádné zasedání RVVI. Jak písemný materiál, tak prezentace na RVVI obsahovaly principy, o kterých Komise jednala na svém mimořádném i řádném jednání. Ani na jednom zasedání RVVI nebyly žádné vážné výhrady k principům, spíše se diskuse vždy točila kolem vysvětlování, co je co.

Sekce vypracovala k materiálu připomínky v pracovní verzi, které předsedkyně dostala 28. dubna s tím, že bude k těmto připomínkám svolána schůzka, kde budou sporné body prodiskutovány. Žádná schůzka se v tomto krátkém termínu nekonala a tyto připomínky byly přímo zařazeny na 315. zasedání RVVI dne 6. května. Proto předsedkyně materiál členům Komise samostatně neposílala, neboť považovala za účelné, aby Komise jednala současně jak o tomto materiálu, tak o připomínkách od Sekce. K oběma materiálům se Komise vrátí na svém dalším jednání, kdy již budou známy i výsledky následujících jednání s náměstkem Marksem a výsledek jednání předsednictva RVVI.

V diskusi k oběma materiálům zaznělo, že důležité bude, jak bude systém nového hodnocení postupně zaváděn, zda jakýmsi modulárním způsobem, nebo postupnou úpravou Metodiky2013. Z navrhovaných principů byla zdůrazněna důležitost návštěvy na místě a význam sebehodnotící zprávy.

Závěr: Komise bere informaci na vědomí a členové jsou připraveni pracovat na úpravě Metodiky2013.

ad 5) Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

Doc. Srholec informoval, že zhruba před dvěma týdny odeslal na Sekci náplň práce pro jednotlivé členy svojí pracovní skupiny pro hodnocení programů účelové podpory a doposud, tj. od ledna 2016, ještě dohody uzavřeny nebyly. Za těchto podmínek je prakticky nesplnitelný požadavek na předložení návrhu hodnocení na projednání vládou tak, aby byl splněn termín do 31. 12. 2016. Současně znovu opakoval, že účast jednoho pracovníka Sekce na práci skupiny od samého počátku je nutností.

Závěr: Komise žádá Sekci o okamžitou nápravu.

ad 6) Různé

Předsedkyně informovala, že dostala dopis z MU Brno se žádostí o oficiální stanovisko ve věci certifikované metodiky. V rámci programu MK NAKI byl výstupem projektu DF12P01OVV029 výsledek „Paměť romských dělníků - metodický materiál“, který má podle autorů charakter certifikované metodiky do vzdělávání. Proto bylo osloveno MŠMT a metodika byla akreditována v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale MK tuto akreditaci neuznalo. MU požádala o stanovisko KHV (RVVI). Prof. Dvořák ještě dodal krátký komentář k žádosti.

Závěr: Komise pověřila předsedkyni, aby formulovala stanovisko a poslala k hlasování per rollam členům Komise.

Další příspěvky nebyly pod bodem různé předneseny.

ad 7) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání.

Příští řádné 87. jednání komise se uskuteční dne 6. 6. 2016. od 14.00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

 

V Praze dne 20. 5. 2016

Zapsala a schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r.

Sdílejte na: