Zápis z 88. jednání KHV

 

Zápis z 88. jednání KHV konaného dne 12. 9. 2016 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.    

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předsedkyně), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., RNDr. Miloslav Frýzek, prof. Ing. Michal Hocek. CSc., prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr., prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Ing. Martin Srholec, Ph.D., Ing. Karel Vejražka, Ph.D., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., Mgr. Ing. Kateřina Miholová, Ph.D. (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník Komise).  

Omluveni: prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.,

Komise byla usnášeníschopná.

Pro jednání Komise byl předem navržen program, podklady pro jednání Komise byly rozeslány via e-mail dne 1. 9. 2016.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu, kontrola úkolů[88-1 - předsedkyně]
 2. Informace z mimořádného zasedání Rady dne 2. 9. 2016[ústní informace - předsedkyně]
 3. Realizace Metodiky 2015
  1. info o průběhu výpočtu Hodnocení 2015[ústní informace – předsedkyně]
  2. činnost Expertních panelů a OVHP při Hodnocení 2016

   [ústní informace – předsedkyně]

 4. Postup přípravy Metodiky 2017+
  1. Metodika 2017[88-4a - moderuje předsedkyně]
 5. Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI[ústní informace – Dr. Srholec]
 6. Různé
 7. Závěr

 ad 1)   Zahájení, schválení programu, kontrola úkolů

Jednání zahájila předsedkyně, která seznámila členy Komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy Komise odsouhlasen. Předsedkyně konstatovala, že Komise je usnášeníschopná.

Dále předsedkyně provedla kontrolu úkolů z minulého jednání Komise. Konstatovala, že stále není splněn úkol Sekce VVI týkající se urychleného zajištění uzavření dohod s externími členy pracovní skupiny pro přípravu hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI a že se tomuto tématu bude Komise věnovat pod bodem 5.

Dalším průběžným úkolem je příprava Metodiky 2017+, úkol je plněn.

Prof. Opatrný se dotázal na zápis ze srpnové KHV (8. 8. 2016), který dosud nebyl rozeslán k připomínkám. Předsedkyně uvedla, že jelikož se nejednalo o jednání Komise, ale o setkání jejich členů s nám. Marksem, zápis nebude vyhotovován. Nezávisle na tom však předsedkyně připomene panu náměstkovi jeho slib odpovědět písemně na 2 otázky prof. Opatrnému. Prof. Opatrný zopakoval, o jaké otázky šlo:

1. Podle čeho se bude počítat institucionální podpora VO v letech 2017 a 2018, a v případě, že by se nepočítala podle hodnocení 2015 a 2016, k čemu výsledky těchto hodnocení budou použity?

2. Jak se v Hodnocení 2017 zjistí v zákoně uváděný parametr "podíl na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých 5 letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace"?

V další diskusi se členové Komise věnovali tématu výběru hodnotitelů pro OPVVV a podmínkám, které formulovalo MMR (2 příručky + test), které shledali jako nepřijatelné. Členové Komise upozorňují na fakt, že výběr expertů pro OP, ale i např. expertů pro komise GA ČR či TA ČR, je velmi kritickým okamžikem každého hodnocení, které v ČR probíhá, a že na jeho úspěšném zvládnutí přímo závisí i úspěch celého hodnocení resp. úspěšnost a kvalita práce daných orgánů.

Protože členové Komise zásadně nesouhlasí s nastavenými podmínkami pro výběr hodnotitelů pro OPVVV, navrhují Radě přizvat na její zasedání náměstka MMR, do jehož kompetence tato problematika spadá a celou situaci s ním vyjasnit.

Komise dále doporučuje Radě, aby ve spolupráci se Sekcí VVI zvážila zorganizování školení pro zaměstnance státní správy (ministerské úředníky) ve věci správné komunikace se zahraničními odborníky ve VaV.

Ostatní úkoly z minulého jednání Komise byly splněny.

Závěr:        Členové Komise vzali informace na vědomí a žádají předsedkyni, aby stanoviska Komise k daným tématům postoupila Radě resp. nám. Marksovi.

 ad 2) Informace z mimořádného zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu mimořádného zasedání Rady, které se konalo dne 2. 9. 2016, podala předsedkyně. Informovala, že Rada dala řadu doporučení k textu Metodiky 2017+ (viz samostatný bod 4 jednání Komise) a dále odkázala členy Komise na usnesení z Rady přístupné na www.

Závěr:        Členové Komise vzali informaci na vědomí.

 ad 3) Realizace Metodiky 2015

ad 3a) Info o průběhu výpočtu Hodnocení 2015

Předsedkyně uvedla, že práce OVHP a Expertních panelů v rámci Hodnocení 2015 skončila a formou prezentace seznámila členy Komise se stručnou rekapitulací jejich práce. Vyzdvihla ochotu a vůli všech předsedů aktivně se na celém průběhu hodnocení podílet, což rozhodnou měrou přispělo k jeho zdárnému dokončení ze strany OVHP a Expertních panelů. Dále členy Komise seznámila se 3 podněty, které jí pro zlepšení budoucí práce panelů předsedové předali a požádali o jejich tlumočení na Sekci VVI:

 • Úřad vlády ČR vůbec nebyl schopen dodat všechny podíly nominujících institucí na výsledcích, bez nichž není možné určit jejich celkovou sumu a tudíž ani oněch 20%, což je horní hranice pro excelentní výsledky;
 • nesouhlas s tím, aby se přenášela excelence mezi panely, kdy výsledek byl vybrán jako excelentní v jednom hodnocení např. chemickým panelem a v následujícím hodnocení, kdy ho spolupracující instituce nominuje třeba do fyzikálního panelu, byl pak automaticky označen jako excelentní;
 • v datech chyběl přímý link výsledku do RIV (IS VaVaI) kde byl v absolutní většině případů dostupný přímý link na odpovídající záznam do WoS.

Předsedkyně konstatovala, že nyní již zbývá, aby Sekce VVI zabezpečila provedení celého výpočtu Hodnocení 2015 a že podle harmonogramu předloženého vládě, by již měl tento výpočet probíhat. Prof. Opatrný se domnívá, že byť ve zpracování výsledků z Hodnocení 2015 došlo ke zpoždění, je třeba vyslovit pochvalu, že všechny panely práci úspěšně dokončily. Dle jeho názoru si všichni zúčastnění zaslouží poděkování.

V nastalé diskuzi prof. Jurajda upozornil na skutečnost, jak je důležitá správná a profesionálně korektní komunikace s jednotlivými experty panelů, což bude rozhodující i při novém hodnocení dle Metodiky 2017+.

Prof. Opatrný upozornil na skutečnost, že zatím neprobíhá práce panelů v rámci Hodnocení 2016, což ve svém důsledku znamená porušování zákona ze strany Úřadu vlády ČR a neplnění termínů dle Metodiky 2013, která je stále platná.

RNDr. Frýzek v souvislosti s dalším příkladem porušování zákona upozornil členy Komise, že díky nefunkčnosti databáze CEP nemůže MŠMT uvolňovat účelovou podporu na VaV. MŠMT totiž nemůže naplnit zákonnou povinnost, která je podmínkou uvolnění této podpory, a to předat údaje do IS VaVaI. Na to reagovala Mgr. Miholová s tím, že na čtvrtek 15. 9. 2016 připravuje Sekce VVI setkání se zástupci jednotlivých poskytovatelů a na tomto setkání jim budou sděleny další technické podrobnosti.

Závěr:        Členové Komise pověřili tajemníka Komise, aby prověřil aktuální stav IS VaVaI a o jeho výsledku obratem členy informoval.

ad 3b) činnost Expertních panelů a OVHP při Hodnocení 2016

Předsedkyně uvedla, že Hodnocení 2016 bude opožděné a to i vůči upravenému harmonogramu, který byl v červnu předložen vládě pro informaci, a dále uvedla, že blíže se tímto tématem Rada nezabývala. Na otázku prof. Opatrného, k čemu budou vlastně výsledky Hodnocení 2016 využity, sdělila, že další podrobnosti jí nejsou známy.

Závěr:        Členové Komise vzali informaci na vědomí.

ad 4)   Postup přípravy Metodiky 2017+

K tomuto bodu měli členové Komise k dispozici další verzi materiálu Metodika 17+ (verze2016_08_28), kterou zpracovala prof. Moravcová a Sekce VVI. Po zevrubné diskuzi, kterou moderovala předsedkyně, došli členové Komise k těmto závěrům:

 • velikost hodnocené jednotky: členové Komise doporučují jemnost hodnocení na úroveň fakult a ústavů s tím, že celkové hodnocení bude vyjádřeno za danou VO (tedy za IČO);
 • periodicita: hodnocení bude 5-ti či 6-ti leté, celorepublikové a oborové, jedna komise tak zhodnotí daný obor přes celou ČR;
 • hodnocení: každá VO předloží sebehodnotící zprávu, (tedy např. VŠ budou muset zhodnotit svoje fakulty), tato zpráva bude jedním z výchozích podkladů pro zahraniční hodnotící komisi a bude v angličtině;
 • hodnocení dle Metodiky 2017+ nesmí zrušit motivační složku vzniklou na základě Metodiky 2013, která v některých oborech významně přispěla k diferenciaci kvalitního výzkumu od zbývajícího;
 • v oborech SHV naopak oproti předchozímu bodu nesmí být stabilizován minulý stav daný Metodikou 2013, která v těchto oborech motivovala chybně, tzn., při nastavování počátečních finančních prostředků se nesmí v těchto oborech vycházet z podpory přidělené na RVO v minulých letech;
 • bylo by vhodné harmonizovat metodiky a náležitosti nutné pro akreditaci VŠ s touto metodikou hodnocení VaVaI na VŠ;
 • Sekce VVI je žádána, aby k jednotlivým modulům M1 až (M4+M5) vyčíslila jejich finanční, technickou a organizační náročnost; neboť jedině tak lze fundovaně rozhodovat o časové realizaci jednotlivých modulů;

Členové Komise doporučují tyto konkrétní změny předloženého materiálu:

 • prohodit bloky M1 (prováděn každoročně) a M2 (prováděn za 5 let) s tím, že v daném časovém prostoru nelze blok M1 dostatečně kvalitně připravit, zatímco realizace bloku M2 je již prověřena a zdárně proběhly 2 cykly;
 • hodnotící stupnici zaměnit za 4 či 6-ti prvkovou (rozhodně ne 5-ti) s tím, že stupnice pro obě úrovně hodnocení budou stejné;
 • spojit moduly M4 a M5, neboť spolu úzce souvisí a jejich dělení nemá opodstatnění;
 • srovnávací úroveň hodnocených oborů vztahovat výhradně ke světu, nikoliv k průměru ČR;

Na závěr předsedkyně uvedla, že obratem zašle členům Komise další verzi daného materiálu ke konkrétním připomínkám. Termín pro připomínky byl stanoven do pátku 16. 9. 2016.

Závěr:        Členové Komise se jednohlasně shodují nad formulovanými závěry a doporučeními a žádají předsedkyni o jejich předložení Sekci VVI. Dále do pátku 16. 9. 21016 zašlou předsedkyni a tajemníkovi svoje připomínky k další verzi tohoto materiálu.

 ad 5)   Aktuální stav v přípravě hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI

Předsedkyně konstatovala, že od ledna 2016 nedošlo ze strany Sekce v této věci k  posunu a proto, je nereálné, aby Komise v daném časovém prostoru splnila úkol uložený jí Radou. V diskuzi se členové Komise shodli, že je potřeba provést nové nastartování celého procesu přípravy nové metodiky hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI s tím, že budou stanoveny nové reálně splnitelné cíle a termíny.

Dále členové Komise upozorňují, že od 1. 1. 2017, tj. po ukončení platnosti Metodiky 2013, přestane platit i metodika pro hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVaI, která je její součástí, a Rada tak nebude plnit úkol daný jí zákonem 130/2002 Sb.

Závěr:        Členové Komise žádají předsedkyni, aby stanovisko Komise tlumočila nám. Sekce VVI.

ad 6) Různé

Pod bodem různé nebyl přednesen žádný příspěvek.

ad 7) Závěr

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich aktivní účast na dlouhém jednání, které označila jako velmi pracovní a plodné.

Příští řádné 89. jednání Komise se uskuteční dne 10. 10. 2016. od 14.00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

V Praze dne 14. 9. 2016

Zapsal: Ing. M. Matějka                                       Schválila: prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., v.r.

 

Sdílejte na: