Zápis ze 77. jednání KHV

Zápis ze 77. jednání KHV konaného dne 8. 6. 2015 od 14:00 hod. v zasedací místnosti děkana Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 3, Praha 2.

Jednání se zúčastnili: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. (předseda), RNDr. Miloslav Frýzek, RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc. (místopředseda), prof. RNDr. Tomáš Opatrný, prof. Ing. Josef Psutka, CSc., Dr., Ing. Jaroslav Doležal, CSc., dr.h.c. (host), doc. RNDr. Karel Oliva Dr. (host), prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (host), doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc. (host), Mgr. Ing. Kateřina Miholová (host) a Ing. Martin Matějka (tajemník komise).

Komise nebyla usnášeníschopná.

Z jednání byli omluveni: prof. Ing. Michal Hocek. CSc. a prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.

Pro jednání komise byl předem navržen program, podklady pro jednání komise byly rozeslány via e-mail dne 5. 6. 2015.

Projednávané body:

 1. Zahájení, schválení návrhu programu [77-1-předseda]
 2. Informace z pracovního a 305. zasedání Rady [ústní informace – předseda]
 3. Obměna komise a schválení plánu práce komise na rok 2015 – materiál 305/A3 Rady [77-3-předseda]
 4. Realizace Metodiky 2013
  a. Aktuální stav výpočtu Hodnocení 2014 [ústní informace – tajemník]
  b. výsledek práce OVHP - uplatnění záporných bodů – aktuální stav [77-4b – předseda]
  c. Realizace Hodnocení v roce 2015 – materiál 305/A2 Rady [77-4c – předseda]
 5. Principy Metodiky 2017+ [ústní informace - předseda]
 6. Projekt IPn a Metodika 2017+ [77-6 – předseda]
 7. Různé
 8. Závěr

ad 1) Zahájení

Jednání zahájil předseda, který omluvil nepřítomné členy komise. Následně předseda seznámil členy komise s návrhem programu jednání. Program jednání byl členy komise vzat na vědomí, neboť komise nebyla usnášeníschopná.

ad 2) Informace z 305. zasedání Rady

Stručnou informaci o průběhu pracovního i řádného jednání Rady, která se konala 27. 5. a 29. 5. 2015, podal předseda. Soustředil se zejména na body týkající se přípravy věcného záměru zákona o VaVaI a průběhu jak hodnocení v roce 2014, tak hodnocení v roce 2015 a 2016. Konstatoval, že poslední zmíněná témata má komise zařazena na programu jednání jako samostatné body.

ad 3) Obměna komise a schválení plánu práce komise na rok 2015

K tomuto bodu měli členové komise k disposici podrobný materiál [77-3], který projednávala na svém zasedání Rada pod bodem 305/A3. Předseda oznámil, že po osobní dohodě z komise odstoupily dvě bývalé členky prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. a PhDr. Martina Hábová. Předseda vyjádřil uznání za jejich dlouholetou a obětavou práci. Poté předseda představil 3 nové členy komise z řad členů Rady: prof. Ing. Petra Dvořáka, CSc., doc. Ing. Jaroslava Machana, CSc. a prof. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D.

Vzhledem k tomu, že jmenovací proces nových členů ještě administrativně neproběhl do konce, noví členové komise se jednání účastnili jako hosté bez hlasovacího práva. Dále předseda doplnil, že pro další doplnění komise běží pro členy Rady lhůta pro podávání návrhů na kandidáty do 15. 6. 2015. Následně Rada tajnou volbou doplní další členy komise do očekávaného počtu 11 členů.

Předseda nedoporučuje doplnění na maximální, statutem komise povolený počet 15 členů, z důvodu operativnosti takového tělesa. Přítomní členové komise s tím vyjádřili souhlas. V následné diskusi noví členové komise krátce představili cíle svého působení v komisi. V souvislosti s obměnou členů komise zazněla též obava o dodržení oborového zastoupení členů komise tak, jak jej předepisuje statut komise.

K tématu „Plán práce komise na rok 2015“ předseda sdělil, že projednávání plánu Rada na svém 304. jednání přerušila a vrátí se k němu zřejmě až po dokončení personálních změn komise.

ad 4) Realizace Metodiky 2013

ad 4a) Aktuální stav výpočtu Hodnocení 2014

K tomuto bodu podal ústní informaci tajemník komise, který uvedl, že je připravováno vyhlášení v pořadí již třetí veřejné zakázky na provedení výpočtu týkajícího se Hodnocení 2014.

V diskusi prof. Opatrný zmínil, že jako místopředseda Rady vysokých škol musí tlumočit rostoucí rozladění vysokých škol nad tím, že stále nebylo dokončeno Hodnocení 2014. To, že se tak dosud nestalo, je na některých výzkumných organizacích vnímáno téměř jako cílená sabotáž.

Uvedl, že pokud byly veřejné zakázky na výpočet hodnocení vypsány buď tak, že musely být zrušeny, nebo tak, že se do nich nikdo nepřihlásil, je to konkrétní selhání konkrétních zodpovědných osob. Pokud by se zakázka vypsala s řádnou péčí a znalostí trhu, patrně by se do ní nějaký subjekt přihlásil. Pokud ale byly cena či podmínky nastaveny tak, že se nepřihlásil nikdo, zřejmě ten, kdo zakázku vypisoval, neodvedl svou práci.

Dále uvedl, že vysoké školy do procesu hodnocení vstupovaly v dobré víře v platnost zákona a vládou schválené metodiky a pokud se některé budou cítit neodpovědným přístupem poškozeny, nedivil by se, pokud by se pak domáhaly náhrady škody.

ad 4b) Výsledek práce OVHP - uplatnění záporných bodů – aktuální stav

Předseda na úvod shrnul, že předsedové všech OVHP předali v loňském roce svou práci v dohodnuté formě a termínu, avšak dále se s podklady až na výjimky nepracovalo.

Jelikož otázka udělení záporných bodů je jak komisí, tak Radou, ale i veřejností vnímána jako značně citlivý proces, předsedovi se díky jeho osobní iniciativě a díky iniciativě předsedů OVHP1, OVHP2 a OVHP3 podařilo znovu se vrátit k výsledkům práce uvedených panelů a revidovat resp. doplnit konečné výroky uvedených panelů.

Tato opětovná kontrola se týkala především výsledků hodnocených „0“ a „6-ti“ body (tedy min. a max. počet navržených bodů) a následně výsledků navržených na udělení záporných bodů. Komisi tak byly v rámci materiálu [77-4b] předloženy modifikované výstupy práce OVHP1 až OVHP3 s tím, že pozornost byla věnována i doplnění a úpravě slovních odůvodnění jednotlivých bodových návrhů konkrétních posuzovaných výsledků.

V diskusi se prof. Němeček vyjádřil, že výsledky práce OHVP by měly být co nejdříve zveřejněny a tento názor podpořili i další členové komise. Předseda však upozornil, že nejprve je nutné získat obdobná stanoviska od zbývajících předsedů OVHP (č. 4 až č. 7), zpracovat je do jednotného formátu a teprve po formálním schválení Radou je lze zveřejnit. S tím členové komise vyjádřili souhlas.

Předseda sdělil, že již požádal ředitele Odboru podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace o zajištění spolupráce se zbývajícími členy OVHP tak, aby celý proces mohl být dokončen. Zároveň požádal členy komise, aby si podkladový materiál [77-4b] prostudovali a v termínu do 14 dnů se e-mail vyjádřili, zda souhlasí s předloženým materiálem, který by následně, po doplnění údajů zbývajících OVHP, měl být předložen na jednání Rady.

Na závěr tohoto bodu se komise jednoznačně shodla, že:

 • je nezbytně nutné zajistit stanoviska zbývajících předsedů OVHP;
 • po zkompletování celého materiálu jej předložit Radě k odsouhlasení a následně jej zveřejnit na www;
 • problematice hodnocení by se na Sekci pro vědu, výzkum a inovace měl věnovat tým profesionálů organizačně začleněný do struktury sekce a mající jasně vymezenou odpovědnost i pravomoci.

ad 4c) Realizace Hodnocení v roce 2015

K tomuto bodu měli členové komise k disposici podrobný materiál [77-4c], který projednávala na svém zasedání Rada pod bodem 305/A2. Předseda úvodem shrnul, že k navrženému řešení, tj. procesně spojit Hodnocení 15 s Hodnocením 16 s tím, že pětileté datové řady zůstanou zachovány a obě hodnocení budou spočtena nezávisle, Rada dospěla po dlouhé diskusi na několika svých jednáních. Uvedl, že tento kompromis vychází z reálných časových a organizačních možností a že toto řešení Rada přijala výraznou většinou hlasů. Členové komise toto řešení též podpořili a označili jej jako dobré. 

V diskusi prof. Psutka navrhnul, že i když plně respektuje usnesení Rady týkající se prodloužení M13 do roku 2016, elegantním řešením by bylo další prodloužení M13 až do roku 2017. Tím by se získala úplná pětiletá datová řada a dopad resp. přínos M13 by šlo velmi dobře vyhodnotit. Prof. Němeček dále upozornil, že v hodnocení 15 i 16 by měl být dořešen problém tzv. „technických nul“ a dále problém dostupnosti zahraničních monografií určených pro hodnocení např. vybudováním neveřejného pdf úložiště. Prof. Opatrný tlumočil přání, aby v rámci meziresortního připomínkového řízení byla obeslána i Rada vysokých škol.

ad 5) Principy Metodiky 2017+

Předseda informoval, že v této otázce Rada zastává názor, že Metodika 2017+ by se měla obsahově posunout dále směrem k principům Metodiky IPN připravované MŠMT. Konkrétní zadání však Rada zatím nemá.

V nastalé diskusi prof. Opatrný připomněl, že Rada VŠ opakovaně přijímá usnesení, podle kterého mají být pravidla hodnocení vždy známa dříve, než jsou uplatněny výsledky, které se podle nich hodnotí. Protože podle Hodnocení 2017 se budou hodnotit výsledky uplatněné v roce 2016, což jsou typicky články, na nichž se pracuje nyní, je nejvyšší čas na Metodice 2017+ intenzivně pracovat. Rada VŠ navíc chce být do procesu tvorby metodiky zapojena a ve svém usnesení žádá, aby nová metodika byla projednávána sněmem. Dále sdělil, že pokud tedy Rada přijde se zadáním konkrétních požadavků na principy nové metodiky, bude vhodné je neprodleně komunikovat i vysokoškolským reprezentacím.

Závěrem komise požádala svého předsedu, aby požádal Radu o jasné zadání, zda principy Metodiky 2017+ mají vycházet z platného zákona, či mají předpokládat jeho změnu a mají vycházet z principů Metodiky IPN.

ad 6) Projekt IPn a Metodika 2017+

Předseda úvodem tohoto bodu upozornil členy komise na situační zprávu IPN za měsíc květen a dále stručně shrnul své zkušenosti s osobní návštěvou britského systému hodnocení REF, se kterým měl možnost se seznámit na několika úrovních řízení. Zmínil především vysoké náklady na takový způsob hodnocení (až 5 % rozdělované částky) a dále vážný problém získávání dostatečného počtu nezávislých, odborně fundovaných hodnotitelů. Zejména druhý důvod může být vážnou komplikací pro Českou republiku, která má mnohem omezenější možnosti výběru kandidátů, než mají anglofonní země.

V nastalé diskusi prof. Opatrný zmínil, že Rada VŠ měla k závěrečné zprávě IPN Metodika několik připomínek. Problematické body vidí mj. v dlouhé periodě hodnocení, která může být vhodná v zemích, které mají dlouhodobě stabilizovaný systém výzkumných organizací, nikoliv ale v našem dynamicky se rozvíjejícím se systému.

Dále RVŠ nepovažuje za vhodné navrhované rozdělení výzkumných organizací do "hrnců" ("pots"), kdy v jednom hrnci mají být společně ústavy AVČR, vysoké školy a univerzitní nemocnice. Jde o to, že vysoké školy jsou (a mají být) značně diverzifikované. Prof. Oopatrný uvedl, že zatímco některé fakulty či pracoviště je vhodné řadit spolu s ústavy AV ČR mezi "Scientific research organizations", jiné svou povahou patří spíše mezi "Public service research organizations" a další mezi "Research and technology organizations". Návrh IPN Metodika tuto diverzitu spíše potlačuje.

Další připomínka RVŠ se týká nutnosti přesně vymezit množství FTE výzkumných pracovníků. Jedna z největších hodnot vysokých škol však spočívá v úzkém sepětí výzkumu a vzdělávání. V řadě případů nelze tyto aktivity od sebe ani oddělit, ani kvantifikovat. Pokud ale FTE výzkumných pracovníků vystupuje jako jeden z parametrů pro výpočet části financí, bude to stimulovat k nevhodnému chování s umělou „tvorbou“ FTE či k oddělování těchto aktivit. Vysoké školy by ale měly být stimulovány spíše k maximálnímu využití potenciálu sepětí výzkumu s výukou.

Předseda bod uzavřel s tím, že na příštím jednání komise bude vhodné přizvat zástupce IPN Metodika.

ad 7) Různé

Pod bodem různé nebyly předneseny žádné příspěvky.

ad 8) Závěr

Předseda poděkoval všem přítomným za jejich aktivní účast na jednání, které skončilo v 17.00 hod.

Příští řádné 78. jednání komise se uskuteční dne 7. 9. 2015 na stejném místě.

 
V Praze dne 9. 6. 2015
Zapsal: Ing. M. Matějka Schválil: prof. RNDr. Jiří Málek, DrSc., v.r.

Sdílejte na: