Výzva k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Ceny předsedkyně RVVI za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2023

Předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátek / kandidátů na udělení Ceny předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2023.

Cena předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „Cena předsedkyně Rady”) se uděluje podle § 2 odst. 2 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů.

Cenu uděluje předsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „předsedkyně Rady”), přičemž toto ocenění může udělit na základě návrhu nebo z vlastního podnětu. Cenu předsedkyně Rady nelze udělit in memoriam.

Finanční ocenění propagace nebo popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se uděluje fyzické osobě za významné dílo v oblasti rozvoje výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, včetně jeho propagace nebo popularizace, nebo fyzické osobě, která se významnou měrou zasloužila o propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací tím, že publikovala, předávala nebo jinak populárně naučně šířila poznatky a znalosti v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovací.

Laureátka / laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu až do výše 500 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Při výběru kandidáta na ocenění předsedkyně Rady posuzuje počet, rozsah a kvalitu popularizačních veřejných vystoupení a počet, rozsah a kvalitu psaných popularizačních příspěvků vč. popularizace ve sdělovacích prostředcích a různých přednášek pro veřejnost s tím, že bere v úvahu dopad na veřejnost, a to zejména z hlediska podpory dlouhodobých perspektiv výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Požadavky na kandidátku / kandidáta

Návrh na udělení ocenění Ceny předsedkyně Rady obsahuje:

a)         jméno a příjmení kandidátky / kandidáta,

b)         datum narození,

c)         životopis,

d)         popis celoživotně dosažených výsledků práce kandidátky / kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí (v rozsahu do 5 stran).


Navržený kandidát / kandidátka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 22533/2023-UVCR musí být doručeny nejpozději do 10. září 2023 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

e-mail: rvv@vlada.cz

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

 

Statut ceny a další informace najdete na našem webu v sekci Ocenění výzkumu a vývoje.