Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+

Usnesením vlády ze dne 20. července 2020 č. 759 byla schválena Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+ (dále jen „Národní politika“).

Národní politika představuje zastřešující strategický dokument na národní úrovni pro rozvoj všech složek výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Dokument přispívá k naplňování některých kritérií základní podmínky pro možnost čerpání prostředků z fondů Evropské unie v programovém období 2021–2027.

Vizí Národní politiky je prostřednictvím efektivní podpory a zacílení výzkumu, vývoje a inovací přispět k prosperitě České republiky, jako země, jejíž ekonomika je založena na znalostech a schopnosti inovovat, občané disponují kvalitními životními podmínkami a Česká republika je uznávaným partnerem ve společenství evropských zemí i celosvětově.

Národní politika by měla přispět k rozvoji a dosažení pokroku v těchto klíčových oblastech: řízení a financování systému výzkumu, vývoje a inovací; motivace lidí k výzkumné kariéře a rozvoj lidských zdrojů; kvalita a mezinárodní excelence ve výzkumu a vývoji; spolupráce výzkumné a aplikační sféry; inovační potenciál České republiky. Reaguje rovněž na rizika a hrozby globální povahy 21. století.

Národní politika definuje 5 strategických cílů vycházejících z klíčových oblastí a 28 opatření k realizaci cílů. U každého opatření jsou uvedeny termíny realizace, indikátory plnění, gesce a spolu-gesce za jeho realizaci. U opatření je rovněž uvedeno, zda existuje návaznost na opatření z předchozí národní politiky platné na období do konce roku 2020, či zda se jedná o nové opatření.

Realizace opatření bude zajištěna v rámci stanovených personálních i finančních limitů jednotlivých resortů. Případné zvýšené nároky na státní rozpočet v souvislosti s realizací Národní politiky budou řešeny v rámci limitů výdajů podpory výzkumu, vývoje a inovací, které budou stanoveny vládou na příslušná období podle možností státního rozpočtu.

Sdílejte na:

Přílohy