Pracovní skupina Lidé ve vědě

Pracovní skupina Lidé ve vědě vznikla jako pracovní tým Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Pracovní skupina se zaměřuje na zlepšování podmínek vědců a vědkyň v českém výzkumném prostoru, a to zejména ve smyslu odstraňování překážek v internacionalizované výzkumné praxi a dosahování rovnosti příležitostí pro genderové, generační a vědeckostatusové skupiny.

Pracovní skupina navazuje na aktivity pracovní skupiny pro rovnost žen a mužů ve vědě. Působí v ní zástupci RVVI, úřadu ministryně pro vědu, výzkum a inovace a dále poskytovatelů a expertních a zájmových organizací působících v oblasti rovnosti příležitostí. Skupina rovněž vychází z podnětů z vědecké obce, které systematicky sbírá.

Složení pracovní skupiny

• PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D. (RVVI)

• Ing. Jana Soukupová (ÚV-RVV)

• RNDr. Martin Bunček, Ph.D. (TA ČR)

• Mgr. Petr Šimon (ZČU)

• Mgr. Zuzana Andreska (NKC Gender a věda)

• Mgr. Matouš Glanc, Ph.D. (Czexpats)

• Mgr. Samuel Jezný (MŠMT)

• Ing. Lada Knetlová (GA ČR) 

• Petra Jeřábková, M.Sc. (Siemens) 

Kontakt

Zajímá nás vaše situace a problémy v oblasti rovnosti příležitostí.  

Podněty a připomínky prosíme zasílejte na adresu: lidevevede@vlada.cz

 

Sdílejte na: