Strategické dokumenty

Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR 2021+

Dokument stanovuje priority v oblasti výzkumu a vývoje na nadcházející období. V opatření č. 10 se zaměřuje na vytvoření prostředí pro růst motivace k výzkumné kariéře, kam spadá mimo jiné zavádění plánů genderové rovnosti. V opatření 12 si klade za cíl vytvářet podmínky pro kombinaci výzkumné práce a rodičovství a pro uplatnění žen po mateřské dovolené. Dokument zmiňuje také genderovou dimenzi výzkumu.

Strategie rovnosti žen a mužů na roky 2020-2030

V kapitole “Poznání” vytyčuje Strategie rovnosti na roky 2020-2030 opatření v oblasti vzdělávání a výzkumu. Specificky oblasti VaVaI se věnuje 24 z nich. Týkají se např. zavádění opatření na podporu slučitelnosti výzkumné profese a péče, podpory zavádění plánů genderové rovnosti, vyhodnocování účinnosti opatření, programů a pokroku, ustavení koordinačního orgánu poskytovatelů v oblasti či zajištění vzdělávací, analytické a metodické podpory.

Evropský výzkumný prostor

Již v roce 2012 si Evropský výzkumný prostor stanovil jako jednu z priorit genderovou rovnost, a to z hlediska profesního uplatnění, rozhodovacích pozic a obsahu výzkumu. Záměr dosáhnout hmatatelného pokroku v oblasti ještě posílil v roce 2021, když se promítl do programu Horizont Evropa. Pro účast v programu musí mít nyní instituce plán genderové rovnosti, navrhované projekty mají reflektovat genderovou dimenzi v obsahu a Evropská komise zajistí vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích a expertního orgánech (více info ZDE).

 

Sdílejte na: