Novým členem RVVI se stal profesor informatiky Václav Matyáš

Ve středu 27. září 2023 se v prostorách Strakovy akademie konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Členové RVVI byli mimo jiné seznámeni s aktuálním návrhem výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum na roky 20242026, s návrhem nového zákona o podpoře výzkumu a vývoje nebo s návrhem pořadí výzkumných témat veřejné soutěže v rámci programu SIGMA.

V úvodu jednání 1. místopředseda RVVI prof. Jiří Homola přivítal nového člena Rady prof. RNDr. Václava Matyáše, M.Sc., Ph.D., který je vedoucím Centra pro výzkum kryptografie a bezpečnosti Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Profesor Václav Matyáš byl členem RVVI jmenován usnesením vlády ze dne 20. září 2023.

„Jsem velmi rád, že mohu v Radě uvítat dalšího mezinárodně uznávaného odborníka. Profesor Matyáš se dlouhodobě zaměřuje na výzkum v oblastech aplikované kryptografie, kyberbezpečnosti, ochrany informačního soukromí a akademicko-průmyslových vztahů,“ uvedl 1. místopředseda RVVI prof. Homola.

Novým členem RVVI byl vládou jmenován prof. Václav Matyáš. Na snímku vlevo spolu s 1. místopředsedou RVVI prof. Jiřím Homolou. Foto: Úřad vlády ČR.


Informace o aktuálním stavu návrhu rozpočtu na vědu, výzkum a inovace na rok 2024 se střednědobým  výhledem na období 20252026 byly v posledních měsících pravidelným bodem programu zasedání RVVI. V dubnu letošního roku RVVI schválila materiál návrh rozpočtu na rok 2024 se střednědobým výhledem na léta 2025 a 2026. V květnu rozepsalo Ministerstvo financí (MF) limity výdajů na výzkum a vývoj na rok 2024 ve výši 35,782 mld. Kč, na roky 2025 a 2026 pak ve výši 39,8 mld. Kč. Vláda v červnu současně uložila ministryni pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyni RVVI Heleně Langšádlové jednat s předsedou vlády a s ministrem financí o stanovení nového výdajového rámce, tak aby aktualizovaný návrh celkové výše výdajů na výzkum a vývoj stále reflektoval priority definované v programovém prohlášení vlády a umožňoval další rozvoj této oblasti. Během léta proběhla řada jednání na úrovni předsedy vlády, ministryně pro vědu, výzkum a inovace a ministra financí.

Výsledkem těchto jednání je aktualizovaný návrh výše výdajů, ve kterém jsou celkové výdaje státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace z národních zdrojů, tj. bez výdajů krytých příjmy z programů EU a finančních mechanismů) na roky 2024–2026 navrženy ve výši 40,190 mld. Kč ročně. Vůči původnímu návrhu MF tak dochází pro rok 2024  k výslednému navýšení výdajů z národních zdrojů o téměř 4,4 mld. Kč. Pro RVVI je klíčové zajištění financování dvou základních pilířů systému vědy a výzkumu Akademie věd ČR a veřejných vysokých škol a proto je v návrhu rozpočtu počítáno s navýšením institucionální podpory pro tyto dva segmenty o cca 4,5 %. Rozpočet také zachovává výši prostředků pro Grantovou agenturu ČR, tak aby byly zajištěny zejména programy na podporu excelence a mladých vědců. Výdaje navržené na rok 2024 nyní dosahují výše rozpočtu roku 2023, s ohledem na aktuální ztíženou situaci ve státním rozpočtu, hospodářský vývoj a probíhající konsolidaci veřejných financí. 

 
„S celkovým objemem prostředků nemohu být zcela spokojená, jsem však ráda, že se i v této fiskální situaci podařilo sestavit rozpočet tak, že zajistí financování základních pilířů vědy a výzkumu, podporu excelence i synergické zapojení mimořádných zdrojů z Národního plánu obnovy. Nad rámec rozpočtu je počítáno i se zapojením části nakumulovaných vysokých nároků z nespotřebovaných výdajů, které budou činit k 1. 1. 2024 cca 3,2 mld. Kč.
Velkou výzvou do budoucna je vyšší efektivita vynakládání prostředků na vědu a výzkum, na které dlouhodobě pracuji, jak již prostřednictvím nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, revize Metodiky 2017+ i dalších kroků. Úkolem je i přenastavení podpory soukromého sektoru, firem, která v ČR proti jiným zemím stojí především na poskytování přímé podpory (dotací) firmám oproti využívávání nástrojů podpory nepřímé,“
doplnila k situaci rozpočtu na vědu ministryně Helena Langšádlová.


RVVI na svém zářijovém zasedání tak vzala
na vědomí aktualizovaný návrh celkové výše výdajů státního rozpočtu České republiky na vědu, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) a apeluje na vládu, aby dlouhodobě usilovala o navýšení výdajů státního rozpočtu na oblast VaVaI, která je jednou ze zásadních strategických investic do budoucnosti naší země.

RVVI také přijala informaci o přípravě návrhu návrh zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Nový zákon např. podpoří kariérní rozvoj lidí ve vědě, ukotví etické zásady vědecké práce či nově nastaví mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. Významnými prvky systému, které návrh zákona upravuje, jsou ochrana bezpečnostních zájmů státu v oblastech vědy a výzkumu a ukotvení podmínek pro transfer znalostí. Součástí zákona se stane i oblast propagace a popularizace vědy.

Na jednání RVVI bylo dále přijato souhlasné stanovisko k žádosti Technologické agentury ČR o posouzení pořadí priorit výzkumných témat veřejné soutěže “Dlouhodobé výzkumné záměry a řešení aktuálních potřeb VaVaI“,  která bude vyhlášena v rámci programu SIGMA. RVVI zároveň upozornila na možnost překryvů s jinými zdroji finanční podpory, jimž je nezbytné při vyhlašování veřejných soutěží a výzev předcházet.

V závěru jednání se členové RVVI seznámili se zprávou SAPEA (Science Advice For Policy By European Academies) "Towards Sustainable Food Consumption", na níž se podílely také Etnologický a Sociologický ústav Akademie věd ČR. Zpráva poukazuje na nutnost změnit v Evropě způsob výroby a spotřeby, aby se dosáhlo vytyčených cílů v oblasti zdraví a udržitelnosti.

 
Zdroj: tiskové sdělení RVVI  |  27. 9. 2023