RVVI opět jednala se světově uznávanými experty z Mezinárodní rady

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová, se sešla v pondělí 9. října 2023 v Hrzánském paláci ke společnému jednání se svým Mezinárodním poradním orgánem (Mezinárodní rada). K hlavním bodům zasedání, které se pravidelně koná v Praze, patřily doporučení zahraničních expertů týkající se českých agentur financujících výzkum nebo přehled aktuálního vývoje vědní politiky v České republice.

RVVI opět jednala s experty z Mezinárodní rady. Jednání se zúčastnila také ministryně Helena Langšádlová, která RVVI předsedá. Foto: Úřad vlády ČR.

„Pracovní setkání s odborníky z Mezinárodní rady považuji opakovaně za nesmírně přínosná. Jde o špičkové, světově uznávané vědce s cennými manažerskými zkušenostmi v zahraničním prostředí, s nimiž máme jedinečnou příležitost probírat klíčová témata i přípravu strategických materiálů v oblasti vědy a výzkumu,“ shrnula k výsledku letošního jednání ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Mezinárodní rada je poradní orgán RVVI složený z význačných zahraničních odborníků, který poskytuje Radě mezinárodní expertní srovnání od roku 2016. Pod vedením Prof. Josefa Michla, Ph.D., z University of Colorado at Boulder zde v současnosti působí celkem 11 světově uznávaných elitních vědců, jimiž jsou dále Prof. JUDr. Jiří Přibáň, Ph.D., DrSc., z Cardiff University, Prof. Dr. Josef Jiřičný z Institute of Molecular Cancer Research, University of Zurich, Prof. MUDr. Bohdan Pomahač, M.D., z Yale Surgery and Smilow Cancer Hospital, Prof. Jakub Kastl, Ph.D., působící na Princeton University, doc. Dr. Vladislav Kolařík z Fraunhofer-Institute for Chemical Technology ICT, M.D. Karel Pacák, Ph.D., D.Sc., z National Institute of Health, USA, Prof. Dalibor Sameš z Columbia University, MUDr. Martin Tolar, Ph.D., působící v Alzheon, Inc., Prof. Pier Luigi Sacco z IULM University of Milan nebo Prof. Ding-Ming Wang, Ph.D., z tchajwanské National Hsinchu University of Education. 

V posledních třech letech vydala Mezinárodní rada několik doporučení ohledně systému účelové podpory v České republice s cílem zvýšit efektivitu vybraných agentur. První soubor doporučení se týkal Grantové agentury ČR (GA ČR), druhý pak Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Celodenní jednání probíhalo v hybridním režimu ve dvou blocích – s respektem k časovému posunu u vzdáleně připojených účastníků z USA a Asie. V průběhu obsáhlé diskuse, které se osobně účastnil také předseda GA ČR dr. Petr Baldrian, ocenili zahraniční odborníci úroveň změny uskutečněné zejména u Grantové agentury ČR. Jedním z důležitých doporučení, která přetrvávají, je zvýšit míru internacionalizace kupř. prostřednictvím začlenění zahraničních vědců do správní rady agentury či zřízením nezávislé zahraniční vědecké komise. Mezinárodní rada dále upozorňuje na nutnost podpory kvality před kvantitou. Další doporučení se týkala snížení administrativní zátěže a podpory mladých výzkumníků,  kteří si v souladu se zahraničními trendy zaslouží zvláštní podporu. Juniorské granty by měly mít dle názoru Mezinárodní rady pětileté trvání a měly by vést k formaci nového nezávislého hlavního řešitele. „To, že GA ČR pokračuje dobře, není překvapením. Stav je oproti letům, kdy jsme začínali, podstatně lepší. Jsou ochotni naslouchat,“ doplnil profesor Michl.

Zahraniční vědci byli závěrem informováni o hlavních aspektech vývoje vědní politiky v ČR, konkrétně v oblastech státního rozpočtu na vědu a výzkum 2024+, přípravy nového zákona o výzkumu, vývoji, inovací a transferu znalostí, zamýšlené aktualizace Metodiky hodnocení 2017+ či redefinice Národních priorit orientovaného výzkumu, a seznámili se s činností pracovních skupin Lidé ve vědě a Transfer znalostí a technologií.

 

Zdroj: tiskové sdělení RVVI - Úřadu vlády ČR  |  11. 10. 2023