Informace k Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 s dlouhodobým výhledem do roku 2028
Informace k Návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 s výhledem na léta 2023 a 2024 s dlouhodobým výhledem do roku 2028

Rada pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) zpracovává podle § 35 odst. 2 písm. k) a l) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a vládě předkládá návrh střednědobého výhledu podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „VaVaI“) a návrh výše celkových výdajů na výzkum, vývoj a inovace jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení.

Rada na svém 368. zasedání dne 28. května 2021 schválila finální návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 (ve výši 39,353 mld. Kč) s výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028 (dále jen „Návrh výdajů na VaVaI 2022+“) po zapracování vypořádání připomínek z mezirezortního připomínkového řízení. Kompletní materiál byl předložen ke schválení vládě se 3 rozpory s Ministerstvem financí, které se všechny týkaly navýšení výdajů na VaVaI v letech 2022–2024. Materiál  byl zařazen na program vlády dne 7. června 2021.

Ve stejný den byl k projednání vládou zařazen jako první bod materiál Ministerstva financí "Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024", který obsahoval předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu ČR na léta 2022 až 2024 (včetně návrhu výdajů na VaVaI v uvedených letech v roční výši pouze 36,1 mld. Kč, což představuje snížení o přibližně 2 mld. Kč oproti platnému střednědobému výhledu). Tento materiál byl vládou schválen usnesením vlády č. 510/2021. Návrh výdajů na VaVaI 2022+ předložený Radou byl vládou projednáván následně, vláda návrh Rady neschválila, pouze ho vzala na vědomí usnesením č. 524/2021. Nicméně do usnesení vlády č. 510/2021 k návrhu Ministerstva financí se Radě podařilo prosadit úpravu bodu, kterým vláda uložila předsedovi Rady (a předsedovi vlády) pokračovat v jednání s místopředsedkyní vlády a ministryní financí tak, aby výdaje na léta 2022 až 2024 na podporu VaVaI byly v souladu se strategickým výdajovým výhledem Rady pro dané období.

O celkové situaci při přípravě Návrhu výdajů na VaVaI 2022+ jednala opětovně Rada na svém 369. zasedání dne 25. června 2021 a přijala následující usnesení:

„Rada

1. bere na vědomí

a) usnesení vlády ze dne 7. června 2021 č. 510 k přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 („návrh výdajů státního rozpočtu jako celku“),

b) usnesení vlády ze dne 7. června 2021 č. 524 o návrhu výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum, experimentální vývoj a inovace na rok 2022 se střednědobým výhledem na léta 2023 a 2024 a dlouhodobým výhledem do roku 2028 („návrh výdajů státního rozpočtu na VaVaI“),

2. nadále trvá na svém návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI předloženém vládě, který byl schválen na 368. zasedání Rady dne 28. května 2021 (tedy ve výši 39,353 mld. Kč na rok 2022),

3. obrací se na svého předsedu a premiéra Andreje Babiše a místopředsedu Rady, vicepremiéra a zpravodaje pro výdaje státního rozpočtu na VaVaI Karla Havlíčka s žádostí o projednání návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI předloženého Radou podle bodu 2. tohoto usnesení s místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou, a to v rámci jednání předsednictva Rady,

4. ukládá Odboru Rady pro výzkum, vývoj a inovace zaslat relevantním rozpočtovým kapitolám a Ministerstvu financí informaci podle bodů 2. a 3. tohoto usnesení, a to s ohledem na termíny, v nichž správci kapitol předkládají návrhy rozpočtů svých kapitol.“.

Návazně na toto usnesení byl vrcholovým představitelům relevantních rozpočtových kapitol rozeslán dopis (čj. 23712/2021-UVCR-1 ze dne 1. července 2021) s informací o výše uvedených skutečnostech a závěrem, že rozpočtovým kapitolám rozepsané předběžné návrhy výdajů na VaVaI na léta 2022 až 2024 dle Ministerstva financí nelze stále považovat za definitivní a bylo jim doporučeno, aby při jednání o výdajích svých rozpočtových kapitol na VaVaI požadovali objem výdajů navržený Radou v materiálu pro vládu č. 584/21 (UV č. 524/2021).

 

Zdroj: Odbor Rady pro výzkum, vývoj a inovace | 15. 7. 2021