Rada vlády podporuje rozvoj výzkumu jaderné fúze
Rada vlády podporuje rozvoj výzkumu jaderné fúze

V pátek 17. prosince proběhlo ve Strakově akademii závěrečné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v tomto kalendářním roce. K hlavním bodům jednání patřily podpora vědy a výzkumu z Národního plánu obnovy, Metodika hodnocení 2017+ a Problematika výzkumu v oblasti energetiky a jaderné fúze Tokamak (COMPASS - U). RVVI dále mj. projednala materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020.
 

1. místopředseda RVVI Pavel Baran vedl prosincové jednání RVVI. Foto: Úřad vlády ČR

V úvodu jednání informoval první místopředseda RVVI Pavel Baran přítomné o pracovním setkání členů předsednictva s nově jmenovanou ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou, které proběhlo 6. prosince. Diskutovány zde byly stěžejní koncepční otázky týkající se české vědy a výzkumu, zejména v kontextu přetrvávající světové pandemické krize.

Pravidelným bodem jednání je Implementace Metodiky hodnocení 2017+ (M17+). Hlavní koordinátor hodnocení prof. Tomáš Polívka společně s předsedou Komise pro hodnocení (KHV) prof. Štěpánem Jurajdou seznámili členy RVVI s průběhem letošních tripartitních jednání. Jednání se dokončují a ve většině případů panuje na hodnocení na národní úrovni s poskytovateli shoda.
Implementační období M17+ se završuje, kompletní hodnocení se již uzavírá ve dvou zásadních segmentech (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Akademie věd ČR). Následovat bude introspektivní pohled na celý systém metodiky doprovázený reflexí dosavadní zkušenosti s průběhem hodnocení.  „Metodika 2017+ sama předjímá, že po ukončení implementačního období se vyhodnotí, jak byla zavedena, a to ve všech segmentech včetně distribuce institucionální podpory,“ shrnul prof. Jurajda. 

V dalším z pravidelných témat k podpoře vědy a výzkumu z prostředků Národního plánu obnovy (NPO) projednali členové RVVI informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v programu EXCELES. Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu informovali RVVI o pokroku v přípravě metodických pokynů pro realizaci NPO, a dále o zřízení a působnosti Národní koordinační skupiny pro podporu průmyslového výzkumu.
Rada zároveň požádala MŠMT, aby v komunikaci s představiteli akademické obce vyjasnilo otevřené problémy zadávací dokumentace programu EXCELES a našlo způsob, jak stanovit závaznou interpretaci některých sporných bodů dokumentace.
 
RVVI se zabývala stavem projektu COMPASS-U: Tokamak pro špičkový výzkum jaderné fúze – s konstatováním, že výzkum orientovaný na budoucí rozvoj sektoru Energetiky je pro Českou republiku klíčovou prioritou.
Hlavním cílem projektu je významné vylepšení stávajícího tokamaku COMPASS do podoby unikátního zařízení, které momentálně chybí v evropském fúzním programu i celosvětově. Projekt se podařilo úspěšně začlenit do mezinárodního výzkumného prostoru v rámci Evropy i v rámci strategické spolupráce s Ministerstvem energetiky USA a jejich národními laboratořemi.
 
Členové RVVI navrhli, aby bylo při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovací (VaVaI) na rok 2023 s výhledem na roky 2024–2025 přihlédnuto k finančním nárokům tohoto projektu s cílem vytvořit samostatnou položku v rozpočtu institucionální podpory Akademie věd ČR. A dále doporučili MŠMT zohlednit tuto aktivitu v rámci velkých výzkumných infrastruktur.
 
RVVI schválila materiál „Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2020“, který bude následně předložen do meziresortního připomínkového řízení.
 
RVVI také podrobněji diskutovala Vyjádření Ministerstva zdravotnictví ke zprávě Mezinárodní rady o činnosti Agentury pro zdravotnický výzkum ČR a schválila  text výzvy k podávání návrhů kandidátů na 1 členku / člena předsednictva Grantové agentury ČR. Dále byl v rozpravě schválen Návrh stanoviska k programu Ministerstva vnitra „Program otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 20232030 (OPSEC)“ a Harmonogram jednání s poskytovateli k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu na VaVaI 2023+.

 

Zdroj: tiskové sdělení RVVI | 20. 12. 2021