Prohlášení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k situaci na Ukrajině

Rada pro výzkum, vývoj a inovace důrazně odsuzuje agresivní útok Ruska a podporuje stanovisko prezidenta České republiky a předsedy vlády ke krizové situaci na Ukrajině.

Rada doporučuje vládě České republiky zajistit potřebný přístup ukrajinských vědců a jejich rodinných příslušníků ke zdravotní péči, sociálnímu a hmotnému zabezpečení, přístup na trh práce, ke vzdělání apod.

Rada žádá poskytovatele podpory ve výzkumu, vývoji a inovacích, aby konkrétními kroky podpořili rozvoj spolupráce s ukrajinskými výzkumnými subjekty a aby připravili a podpořili společné výzkumné projekty a uplatnili veškeré dostupné nástroje.

Rada se obrací na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s žádostí o urychlení příprav programu OP JAK v oblasti „welcome office“ na podporu spolupráce s ukrajinskými výzkumníky.

Rada apeluje na výzkumné organizace a podniky, které spolupracují s vědci z Ukrajiny, aby vyšly vstříc jejich potřebám a umožnily jim pokračovat ve výzkumné práci v České republice. 

Rada vyzývá výzkumné organizace, aby zajistily ochranu svých informačních systémů a vědeckých informací před možnými kybernetickými útoky a aby věnovaly zvýšenou pozornost poskytování vědeckých informací směrem k Ruské federaci a Bělorusku.

Rada, v souladu s opatřením č. 27 Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací, vyjadřuje svoji připravenost dlouhodobě podporovat ve spolupráci s poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací tyto a další aktivity. 

 

V Praze dne 25. února 2022