Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022
Výzva k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje, v souladu s příslušnými předpisy, výzvu k podávání návrhů kandidátů / kandidátek na udělení Ceny vlády pro nadaného studenta za rok 2022.

Cena vlády pro nadaného studenta je udělována podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) bod 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“).

Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací se rozšiřuje o možnost udělení ceny vlády pro nadaného studenta střední nebo vysoké školy, který projevil talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci – za účelem širší propagace výzkumné činnosti a ve snaze získat mladé nadějné zájemce pro budoucí kariéru vědce.

Dle ustanovení § 1 odst. 2 nařízení vlády o udělení ceny vlády pro nadaného studenta rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“).

Laureát / laureátka získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 50.000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Rada se při výběru kandidáta řídí kritérii dle ustanovení § 3 odst. 2 nařízení vlády.

Rada postupuje při výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Požadavky na kandidáta

Návrh na udělení ceny vlády pro nadaného studenta obsahuje:

a) jméno a příjmení kandidáta / kandidátky,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) životopis,

e) popis dosažených výsledků práce kandidáta / kandidátky, se zdůrazněním výjimečnosti a kvality výsledků (v rozsahu do 3 stran),

f) potvrzení střední nebo vysoké školy, na které student navrhovaný na ocenění studuje, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,

g) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta / kandidátky (ne starší než za minulý kalendářní rok).


Cenu vlády nadanému studentovi lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Není tedy možné ocenit touto cestou např. mimořádné studijní výsledky, či výsledky jiné činnosti, pokud by takové připadaly v úvahu – ve  smyslu návětí § 1 odst. 1 nařízení vlády.

Navržený kandidát / kandidátka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.


Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 26869/2022-UVCR musí být doručeny nejpozději do 14. října 2022 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Úřad vlády České republiky

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

e-mail: rvv@vlada.cz

 

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

 

Statut Ceny vlády pro nadaného studenta a další informace najdete na našem webu v sekci Ocenění výzkumu a vývoje.