RVVI navrhla na Cenu vlády nadanému studentovi Barboru Šmahlíkovou

V pátek 27. ledna 2023 se v sídle vlády ČR uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřila volba laureátky či laureáta Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2022. RVVI dále projednala návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 a také Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021.

Úvod jednání byl věnován návrhu na udělení Ceny vlády nadanému studentovi. RVVI konstatovala, že se sešlo mnoho kvalitních návrhů a ocenila, že se řada mladých lidí věnuje vědecké práci už v době studia. Z celkem 20 doručených nominací navrhli členové Rady vládě jmenovat nositelkou ceny Bc. Barboru Šmahlíkovou, studentku Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

„Jsem potěšena, že mohu nyní vedle nejlepších českých vědců tradičně oceňovaných národní cenou vlády přivítat v řadách laureátů také nejmladší talenty. Jednou z ambicí nové vládní ceny je získat právě mladé nadějné adepty pro budoucí kariéru vědkyň a vědců,“ sdělila k výsledku volby ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová.

Ocenění za rok 2022 bude uděleno historicky poprvé, a to díky rozhodnutí vlády, která tak dává příležitost ocenit každoročně nadaného studenta či studentku střední nebo vysoké školy, kteří projevili mimořádný talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci. O udělení ceny rozhoduje vláda na návrh RVVI. S oceněním je spojena odměna ve výši 50 tisíc Kč.

Za účasti předsedy Technologické agentury ČR prof. Petra Konvalinky Rada dále projednala návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. Program je orientovaný na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice a bezprostředně navazuje na program THÉTA. Zaměřuje se na všechny oblasti a relevantní druhy energií v energetických sektorech. THÉTA2 reaguje na potřebu zásadní transformace energetiky v příštích letech s cílem relativně významného snížení emisí skleníkových plynů, a následného dosažení klimatické neutrality na úrovni EU. Realizace Programu THÉTA 2 se předpokládá v letech 2024–2031 s celkovými výdaji ve výši do 10 621,7 mil. Kč.


RVVI schválila materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021. Analýza, kterou Rada každoročně zpracovává, poskytuje přehled o nejdůležitějších aspektech prostředí výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Publikace obsahuje aktuální pohled na systém VaVaI a v maximální možné míře využívá unikátní data z Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI), která má RVVI k dispozici.

Analýza bude po schválení vládou uveřejněna na stránkách www.vyzkum.cz.


Členové RVVI také schválili zřízení pracovní skupiny Lidé ve vědě, která naváže na působnost dosavadní PS pro rovnost žen a mužů ve výzkumu, vývoji a inovacích. Záměrem nově ustavené skupiny je vedle metodických doporučení a sdílení dobré praxe zejm. pojetí agendy z perspektivy obecnějšího sledování podmínek vědců a vědkyň. Snahou je, aby byly v internacionalizované výzkumné praxi odstraňovány překážky pro mobilitu vědců, byly nadále podporovány rovné příležitosti a rozvíjeno slaďování profesního a rodinného života vědkyň a vědců.

Dle vyjádření Heleny Langšádlové je nezbytné více podporovat lidi ve vědě a výzkumu ve všech zmíněných aspektech. „Lidé jsou stavebním článkem systému, zásadním způsobem určují kvalitu vědy a výzkumu,“ doplnila ministryně.

V průběhu jednání členové RVVI schválili Plán činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2023 a text Výzvy k podávání návrhů kandidátů na 2 členky / členy výzkumné rady Technologické agentury ČR, která bude zveřejněna na webu www.vyzkum.cz.

 

 

Bc. Barbora Šmahlíková, navržená Radou na udělení Ceny vlády nadanému studentovi, je aktuálně studentkou magisterského studia programu Informační technologie a umělá inteligence se specializací Matematické metody na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

Barbora Šmahlíková se zapojila do výzkumu už na začátku bakalářského studia. Její práce v oblasti vývoje algoritmů, tzv. omega-automatů, vyústila brzy v publikace na mezinárodních konferenčních fórech, které jsou převážně vyhrazeny doktorským studentům. Algoritmus pro komplementaci, na jehož vytvoření se významně podílela, je v současné době jedním z celosvětově nejlepších. Z doporučení fakulty i dosud dosažených studijních výsledků je Barbora opravdu výjimečná studentka s velkým nadáním pro vědu a výzkum.

 

Zdroj: tiskové sdělení RVVI - Úřadu vlády ČR  |  27. ledna 2023