Členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace uctili minutou ticha oběti ruské invaze na Ukrajinu

V pátek 24. února 2023 se ve Strakově akademii konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová. Na program jednání byly zařazeny např. informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na vědu a výzkum na období 2024+ nebo informace o začlenění ELI Beamlines do ELI ERIC. RVVI dále projednala mj. přistoupení k Dohodě o reformě hodnocení výzkumu (ARRA) a v rámci pravidelné obměny volila nové členy Odborných panelů provádějících hodnocení výsledků podle Metodiky 2017+.

Jednání bylo zahájeno minutou ticha v upomínce obětí již rok trvající ruské invaze na Ukrajinu. Členové RVVI se zároveň připojili k veřejné sbírce Světlo a teplo pro Ukrajinu, kterou celorepublikově organizuje Junák – český skaut. Cílem sbírky je výroba tzv. zákopových svíček, jež jsou výrazem pomoci v situaci, kdy se nachází četná území Ukrajiny bez proudu, a zároveň i symbolem společné naděje do budoucnosti.

„Solidaritou s válkou trpící Ukrajinou upevňujeme naši bezpečnost a svobodu. Bez sounáležitosti a pomoci občanů, každého, kdo může přispět, bychom to nezvládli. Proto jsme se s členy Rady rozhodli do sbírky bez váhání připojit. Za společný postoj jsem velmi vděčná,“ sdělila k podpoře sbírky ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová.

Členové RVVI si minutou ticha připomněli výročí ruské invaze na Ukrajinu, 24. února 2023. Foto: Úřad vlády ČR

V první části zasedání si členové RVVI vyslechli informace předsedkyně RVVI o jednáních s jednotlivými poskytovateli podpory, které probíhají v rámci příprav Návrhu státního rozpočtu na výzkum, experimentální vývoj a inovace na léta 2024+. Ministryně Langšádlová bude prosazovat na vládě navýšení rozpočtu na vědu a výzkum, stěžejně z důvodů přetrvávající vysoké inflace.

V další části jednání informovali zástupci Akademie věd ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o aktuální situaci začlenění vědeckého výzkumného centra ELI Beamlines do konsorcia ELI ERIC. Rada si vyžádala ze strany MŠMT informaci o predikci budoucích výdajů této mezinárodní infrastruktury včetně investic a nároků konsorcia vůči státnímu rozpočtu ČR do roku 2030, a dále požádala Akademii věd o pravidelné předkládání výsledků výzkumu ELI Beamlines.

V tradičním bodu jednání k Metodice 2017+ proběhly volby členů Odborných panelů. RVVI navrhla své předsedkyni jmenovat 11 nových členů Odborných panelů, a dále jmenovat doc. Jakuba Sirovátku, Dr.phil., předsedou Odborného panelu Humanities and the Arts.

Následně schválila RVVI přistoupení k Dohodě o reformě hodnocení výzkumu (ARRA), kterou připravily Evropská asociace univerzit (EUA), Evropská komise a organizace Science Europe v červenci 2022. Přistoupením k Dohodě RVVI zároveň vstupuje do Koalice pro reformu hodnocení výzkumu, jež je významným zdrojem informací pro další zkvalitnění hodnocení podle platné metodiky.

Vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ES MŠMT dr. Václav Velčovský seznámil členy RVVI s aktuálním stavem Operačního programu Jan Amos Komenský a mj. je informoval o přípravě výzvy pro oblast společenských a humanitních věd. Ministryně Langšádlová bude prosazovat navýšení alokace ve výši 1,5 mld. Kč právě na podporu společenských a humanitních oborů. 

Předseda Technologické agentury ČR prof. Petr Konvalinka představil Radě další postup v programu Národní centra kompetence.

Členové RVVI také projednali materiál Analýza administrativní zátěže v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, který pro Svaz průmyslu a dopravy ČR zpracovala společnost Ernst & Young. Obsahem analýzy jsou doporučení na zjednodušení procesů při poskytování účelové podpory. Radní navrhli materiál projednat s poskytovateli účelové podpory a podněty z Analýzy zapracovat do přípravy nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí.

V závěru jednání se RVVI se seznámila s Příručkou k použití definice malých a středních podniků, která slouží jako obecné vodítko pro žadatele a příjemce v Operačním programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

 

Zdroj: tiskové sdělení RVVI - Úřadu vlády ČR  |  24. 2. 2023