Výzva k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů

V souladu s § 35 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením vlády ze dne 8. února 2017 č. 107, kterým vláda v bodě I. schválila Metodiku hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) a v souvislosti se schválením M17+ Uživatelské příručky pro výzkumné organizace, členy Odborných panelů, externí hodnotitele a poskytovatele institucionální podpory VaVaI na 367. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 30. dubna 2021

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
vyzývá
k podávání návrhů kandidátů na členy Odborných panelů

pro níže uvedené obory (FORD):

1.3 Physical sciences

2.9 Industrial biotechnology

5.4 Sociology
5.5 Law
5.6 Political science
5.8 Media and Communications

6.4 Arts

Odborné panely jsou odbornými poradními orgány Rady pro výzkum, vývoj a inovace, ustavenými podle § 35 odst. 7 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Návrhy na zařazení osob do Odborných panelů mohou podávat:

 • výzkumné organizace,
 • předsedové Odborných panelů,
 • členové Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů,
 • členové Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Platná nominace členů Odborných panelů obsahuje:

 • jméno, příjmení, akademické hodnosti a vědecké tituly nominované osobnosti,
 • odkaz na používaný identifikátor vědce (ORCID/ResearcherID/Publons...),
 • vyznačení oboru (FORD) a podoboru (DETAILED FORD) působnosti nominované osobnosti, klíčová slova charakterizující její specializaci,
 • 5 TOP výsledků z oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu a orientační údaje o počtu a charakteru publikačních a aplikačních výsledků (např. počet publikací indexovaných ve WoS, h-index, počet a struktura aplikovaných výsledků indexovaných v RIV, vedení projektů základního a aplikovaného výzkumu (databáze CEP) apod.),
 • identifikaci subjektů, s nimiž má nebo v uplynulých třech letech měla nominovaná osobnost uzavřen pracovně právní vztah,
 • stručné odborné CV,
 • souhlas nominované osoby s nominací, její kontaktní údaje, identifikaci navrhovatele.

Kvalifikační předpoklady pro nominanty specifikované Komisí pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů:

 • Doporučuje se, aby v oborech, které mohou využívat bibliometrické opory, významně publikovali ve vlivnějších časopisech (v horních kvartilech, resp. nad mediánem AIS příslušných oborů při zohlednění oborových publikačních specifik). V oborech, které bibliometrickou oporu nemají, se předpokládá, že mají významné výzkumné výstupy s širokým národním nebo mezinárodním ohlasem a dopadem. Odborníci na aplikovaný výzkum, odborníci z praxe a odborníci na rezortní výzkum by měli být v komunitě známi a respektováni.
 • Jedná se o významné odborníky z akademického, státního nebo průmyslového výzkumu, nejlépe se zahraničními pracovními zkušenostmi.
 • Jsou sami autoři vynikajících výzkumných výsledků, které publikují v monografiích, časopisech a na konferencích profilujících obor nebo se jimi podílejí na formování významných trendů v aplikovaném výzkumu a ve vývoji inovací v ekonomice a společnosti.
 • Mají ve svém a příbuzných oborech aktuální přehled a rozhled po světovém výzkumu, jeho využití a dopadech. Mají u národní resp. mezinárodní odborné a výzkumné veřejnosti velkou autoritu.
 • Mají významné zkušenosti s hodnocením výzkumu, jeho prospěšnosti, využití a dopadů na mezinárodní úrovni.
 • Mají čas a chuť se intenzivně věnovat náročné práci na hodnocení podle M17+.
 • Doporučujeme při podávání návrhů vzít v úvahu genderové hledisko.

Jména jmenovaných členů Odborných panelů a jejich základní charakteristiky budou po obměně Odborných panelů zveřejněny na www.vyzkum.gov.cz

Nominace je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře nebo v podobě předepsaných formulářů ve formátu excel - na emailovou adresu hodnoceniVaVaI@vlada.cz

Lhůta pro doručení návrhů končí dne 15. prosince 2023.

Sdílejte na:

Přílohy