Aplikace § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně

 

S účinností od 1. ledna 2005 byla do § 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), doplněna ustanovení umožňující poplatníkovi odečíst od základu daně 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje (aktualizované znění ZDP je zveřejněno na stránkách Ministerstva financí). 

K zajištění jednotného postupu při aplikaci uvedených ustanovení zákona o daních z příjmů byla ve spolupráci Ministerstva financí a Rady pro výzkum a vývoj přijata tato opatření:

1. Rada pro výzkum a vývoj schválila na svém 203. zasedání dne 13. 5. 2005 dokument obsahující doporučení k aplikaci ZDP při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje, který se zabývá vymezením pojmu "výzkum a vývoj", resp. "projekt výzkumu a vývoje" pro účely daňového odpočtu. Toto doporučení předcházelo vydání pokynu MF a novelizaci ZDP, proto bylo následně na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006 aktualizováno (viz příloha č. 2).

2. Komora daňových poradců České republiky ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj připravila certifikační vzdělávací projekt pro přípravu specialistů schopných posuzovat možnosti uplatnění odčitatelné položky v oblasti výzkumu a vývoje u daňových subjektů, který se konal poprvé v srpnu 2005 a každoročně se opakuje. Bližší informace a seznam certifikovaných osob jsou k dispozici na internetových stránkách Komory daňových poradců (www.kdpcr.cz ).

3. Ministerstvo financí ve spolupráci s Radou pro výzkum a vývoj připravilo pokyn řady D obsahující vymezení základních pojmů stanovených v ZDP pro účely odpočtu podle § 34 odst. 4 a 5 ZDP, zejména náležitosti projektu výzkumu a vývoje, definování činností, které mohou, resp. nemohou být zahrnuty do výzkumu a vývoje, vymezení typů výdajů (nákladů), které lze do odpočtu zahrnout. Pokyn MF č. D 288 je zveřejněn na stránkách Ministerstva financí a byl publikován ve Finančním zpravodaji.

Sdílejte na:

Přílohy