Národní inovační politika České republiky na léta 2005 - 2010

Národní inovační politika České republiky na léta 2005 – 2010 byla schválena vládou usnesením ze dne 7. července 2005 č. 851.

Národní inovační politika (dále jen "NIP") vytváří podmínky pro systematickou a koordinovanou politiku státu směřující k vytváření celkově proinovativního prostředí. S ohledem na zostřující se celosvětové konkurenční tlaky je nutné nalézt a využít nové podnikatelské příležitosti a zajistit další rozvoj podnikání. Celou řadou opatření stát a jeho orgány cíleně pomáhají vytvářet příznivé inovační podmínky zejména pro podnikatelskou sféru, která je rozhodujícím způsobem spojena s inovačním procesem.

NIP zahrnuje široký okruh veřejných iniciativ orientovaných na podporu inovačních aktivit, dosažení stavu, kdy podniky a další organizace v ČR aktivně inovují své výrobky, technologie a služby i metody organizace a řízení, zabezpečují trvalý růst produktivity práce a konkurenceschopnost na mezinárodních trzích.

NIP důkladně analyzuje zdroje konkurenceschopnosti České republiky a navrhuje čtyři strategické cíle pro jejich rozvoj a trvalý růst:

  1. Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací
  2. Vytvořit funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru
  3. Zajistit lidské zdroje pro inovace
  4. Zefektivnit výkon státní správy ve výzkumu, vývoji a inovacích.

V NIP je definováno 48 opatření, která jsou průběžně plněna jednotlivými gestory.

Sdílejte na:

Přílohy