Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím - 2005

  

Dne 23. listopadu 2005 vzala vláda na vědomí usnesením č. 1518 „Analýzu stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím – 2005“. Analýzu zpracovává každoročně Rada pro výzkum a vývoj a předkládá ji veřejnosti. Dokument popisuje formou tabulek a grafů s komentářem stav českého výzkumu z různých pohledů. Každoroční přípravu analýz a jejich předkládání vládě ukládá Radě pro výzkum a vývoj zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Tato analýza, která je předkládána širší veřejnosti, navazuje na analýzy z roků 2003 a 2004. V předkládané analýze byla aktualizována data, některá data byla upřesněna v souladu s upřesněními v národních i zahraničních databázích. Byly provedeny menší formální změny. V souladu se zahraničními trendy je kladen zvýšený důraz na hodnocení konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti.

Analýza má následující části:

  • A. Základní ukazatele VaV
  • B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků
  • C. Analýza údajů informačního systému výzkumu a vývoje (IS VaV) 
  • D. Bibliometrická analýza výsledků VaV
  • E. Přihlášky vynálezů, udělené patenty
  • F. Konkurenceschopnost a inovace
  • G. Realizace Národní politiky VaV
  • H. Hodnocení účasti ČR v 6. Rámcovém programu výzkumu a vývoje EU
  • I. Mimořádné výsledky ve výzkumu a vývoji
  • Příloha I – Ukazatele ekonomické úrovně

Sdílejte na:

Přílohy