Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k postupu při převodu finančních prostředků na výzkum a vývoj do fondu účelově určených prostředků

 Upozornění: Níže uvedený text odpovídá právní úpravě platné do 1. července 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 110/2009 Sb. Dokumenty budou postupně aktualizovány.

Podle § 26 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích (dále jen "zákon č.341/2005 Sb.") a § 18 odst. 9 až 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č.111/1998 Sb.") mohou veřejné výzkumné instituce ( dále jen "VVI") a veřejné vysoké školy (dále jen "VVŠ") převádět do fondu účelově určených prostředků mj. prostředky účelové a institucionální podpory z veřejných prostředků na výzkum a vývoj (dále jen "VaV"), které nemohly být efektivně použity v rozpočtovém roce, ve kterém byly poskytnuty, a to do výše 5 % objemu těchto prostředků poskytnutých na projekt VaV nebo výzkumný záměr v daném kalendářním roce. Převod musí VVI nebo VVŠ podle uvedených zákonů písemně oznámit jejich poskytovateli a převedené prostředky mohou být použity pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty.

Vzhledem k tomu, že poskytování podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků je zároveň upraveno zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon č.130/2002 Sb.") je podle názoru Rady pro výzkum a vývoj převod do fondu účelově určených prostředků v případě účelové nebo institucionální podpory omezen níže uvedenými podmínkami.

Příjemci účelové nebo institucionální podpory, kteří nemají formu VVI nebo VVŠ, nemohou provádět převod účelové nebo institucionální podpory do dalších let prostřednictvím fondu účelově určených prostředků či jiného fondu.

 

1. Povinnost veřejné výzkumné instituce (VVI), popř. veřejné vysoké školy (VVŠ) oznámit převod účelové nebo institucionální podpory poskytovateli a tento převod zároveň odůvodnit

Oznámení VVI nebo VVŠ o převodu části účelové nebo institucionální podpory poskytovateli by mělo, podle Rady pro výzkum a vývoj, obsahovat i odůvodnění tohoto převodu, přestože to zákon č. 341/2005 Sb. resp. zákon č. 111/1998 Sb. pro převod účelově určených prostředků výslovně neukládá. Tato povinnost v případě účelové nebo institucionální podpory jednoznačně vyplývá z ustanovení § 2 odst. 2 písm. i) a § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb. Skutečnost, že poskytnuté prostředky nemohly být v daném rozpočtovém roce efektivně využity, je skutečností, která by mohla mít vliv na řešení projektu nebo výzkumného záměru, neboť náklady schválené poskytovatelem musí být vynaloženy během určené doby řešení, musí být zdůvodněné, prokazatelné a přiřazené ke schváleným činnostem.

 

2. Termín pro oznámení převodu poskytovateli

Zákony č. 341/2005 Sb. a č. 111/1998 Sb. termín pro oznámení převodu účelově určených prostředků poskytovateli výslovně nestanovují., Obdobně jako u předchozího bodu, v případě účelové nebo institucionální podpory, vyplývá z  informační povinnosti podle § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., že příjemce (VVI nebo VVŠ) musí písemně informovat poskytovatele o změnách určitých skutečností, které nastaly v době účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory nebo v době vykonatelnosti rozhodnutí o poskytnutí podpory. Mezi tyto povinnosti patří i povinnost oznámit poskytovateli, že poskytnuté prostředky nelze efektivně použít v daném kalendářním roce, resp. že nebudou realizovány schválené činnosti, a to do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl.

 

3. Možnost čerpání převedených účelově určených prostředků později než v následujícím kalendářním roce

Zákony č. 341/2005 Sb. a č. 111/1998 Sb. nestanovují, ve kterém z následujících let musí VVI nebo VVŠ převedené prostředky použít. Tato doba je však omezena ustanovením § 26 odst. 3 zákona č. 341/2005 Sb., resp. § 18 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., podle kterých mohou VVI nebo VVŠ převedené prostředky použít pouze k účelu, ke kterému byly poskytnuty. Tato ustanovení je třeba jednoznačně vykládat tak, že prostředky mohou být použity pouze na řešení určeného projektu nebo výzkumného záměru, tzn. pouze v době jejich řešení a na poskytovatelem schválené činnosti podle platné smlouvy (rozhodnutí) o poskytnutí podpory. Smlouva (rozhodnutí) o poskytnutí podpory musí podle § 9 odst. 1 zákona č.130/2002 Sb. zahrnovat nejen termíny zahájení a ukončení řešení, ale i období do vyhodnocení výsledků včetně vypořádání poskytnuté dotace. Příjemce musí vrátit do státního rozpočtu prostředky nevyužité ke stanovenému účelu, tj. na řešení projektu nebo výzkumného záměru, a to včetně prostředků převedených do fondu účelově určených prostředků. Nevyužité prostředky převedené do fondu účelově určených prostředků vrací příjemce do státního rozpočtu v rámci vypořádání dotace nejpozději za poslední rok řešení projektu nebo výzkumného záměru.

 

4. Vykazování převedených účelových nebo institucionálních prostředků poskytovatelem ve vztahu k ročnímu zúčtování se státním rozpočtem

Na úrovni státního rozpočtu (správce kapitoly – poskytovatele) je třeba převedené prostředky vykazovat jako poskytnuté a použité, neboť převod do dalšího roku prostřednictvím fondu účelově určených prostředků se uskutečňuje na úrovni příjemce podpory.

 

5. Vykazování převedených účelových nebo institucionálních prostředků na úrovni IS VaV (CEP a CEZ)

Na úrovni příjemce podpory, tzn. v databázi CEP a CEZ budou prostředky převedené do fondu účelově určených prostředků vykazovány stejně jako skutečné čerpání s tím, že za doklad o zúčtování pro poskytovatele lze považovat písemné oznámení o převodu do fondu účelově určených prostředků. Skutečné čerpání poskytnutých prostředků a jejich účelné využití v souladu s příslušnými právními předpisy a se smlouvou (rozhodnutím) o poskytnutí podpory je povinen zajistit příjemce podpory, poskytovatel je povinen zajistit kontrolu (viz § 13 zákona č. 130/2002 Sb.).

 

6. Postup při převodu prostředků do fondu účelově určených prostředků v roce 2005

Novela zákona č. 111/1998 Sb.ze dne 13. 9. 2005 umožnila VVŠ využít uvedeného fondu již v roce 2005. Vzhledem k výše uvedeným omezením (§ 18 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 130/2002 Sb.) však nelze převést prostředky do roku, kdy již řešení projektu nebo záměru nepokračuje. Pokud končí i doba trvání programu, nelze projekty prodloužit ani na základě změny smlouvy (rozhodnutí) o poskytnutí podpory.

Dosavadní příspěvkové organizace budou přeměněny na VVI podle zákona č. 341/2005 Sb. k 1. 1. 2007, převod do fondu účelově určených prostředků lze tedy uplatnit nejdříve v závěru roku 2007.

 

7. Postup u projektů a výzkumných záměrů, jejichž řešení začalo před nabytím účinnosti zákonů umožňujících převod do fondu účelově určených prostředků

Nelze jednoznačně stanovit, zda všechny VVŠ, popř. od roku 2007 také VVI, mohou aplikovat ustanovení o převodu účelově určených prostředků v oblasti VaV u projektů, na jejichž řešení byla uzavřena smlouva o poskytnutí podpory před nabytím účinnosti zákona č. 342/2005 Sb., resp. zákona č. 341/2005 Sb.[1]

Účelem zavedení možnosti převodu prostředků do fondu účelově určených prostředků bylo umožnit rychlé a účelnější využití finančních prostředků v oblasti VaV, , za podmínky zachování  účelu, ke kterému byly prostředky poskytnuty. Při zavedení nové právní úpravy však nebyl jednoznačně určen postup u dříve započatých právních vztahů. Pokud je tedy součástí platné smlouvy o poskytnutí podpory povinnost příjemce každoročně zúčtovat poskytnutou dotaci v souladu s rozpočtovými pravidly (zákon č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, dále jen "rozpočtová pravidla") a prováděcími předpisy vydanými k tomuto zákonu a nevyužité prostředky vrátit do státního rozpočtu, může příjemce převést poskytnuté prostředky do dalšího roku pouze na základě změny smlouvy, tzn. musí dojít k dohodě obou smluvních stran. Pokud k takové dohodě nedojde, musí o výkladu sporných ustanovení rozhodnout soud.

V případě institucionální podpory, kde je vydáváno rozhodnutí o poskytnutí podpory, je pouze v kompetenci poskytovatele změnit v něm stanovené podmínky, a to v souladu s platnými právními předpisy.

Je však nutno upozornit, že je povinností příjemce vypořádat poskytnutou dotaci se státním rozpočtem, což vyplývá z § 14 a §75 rozpočtových pravidel. Zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem stanovuje vyhláška č. 551/2004 Sb.

 

8. Postup v případě, kdy se na projektu podílí více příjemců současně nebo spolupříjemci (netýká se výzkumných záměrů)

Z platného znění citovaných zákonů vyplývá, že stejný postup bude uplatněn i v případě, kdy se na řešení projektu podílí více příjemců současně, anebo kdy se na projektu podílí kromě příjemce/příjemců i spolupříjemci. Povinnost písemně oznámit převod účelově určených prostředků do příslušného fondu má spolupříjemce vůči tomu příjemci, který mu příslušnou část podpory poskytl. Spolupříjemce je stejně jako příjemce vázán zákonnými ustanoveními o použití podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a dalšími právními předpisy. Smluvní zodpovědnost za řešení projektu a využití poskytnutých prostředků má však vůči poskytovateli příjemce (popř. je vázán podmínkami rozhodnutí o poskytnutí podpory). Poskytovatel může příjemce ve smlouvě (v podmínkách rozhodnutí) zavázat, aby mu byla umožněna kontrola použití podpory (dotace) u splupříjemce.

 

9. Zohlednění nové právní úpravy v textech smluv (rozhodnutí) o poskytnutí podpory

Doporučuje se výše uvedené postupy zakotvit do nových smluv o poskytnutí podpory uzavíraných s příjemci, kteří mají formu VVŠ nebo VVI, popř. s příjemci řešících projekty, na nichž se VVŠ nebo VVI podílí jako spolupříjemce, a to takovým způsobem, aby poskytovatel mohl účinně kontrolovat využití prostředků státního rozpočtu v souladu se stanoveným účelem. Obdobně se doporučuje upravit podmínky rozhodnutí o poskytnutí podpory. Úprava již existujících smluvních ujednání je možná jen na základě dohody smluvních stran.

 

 [1] Podle přechodných ustanovení zákona č. 341/2005 Sb. přecházejí na VVI mj. i závazky příspěvkové organizace, jejíž přeměnou VVI vznikla, tzn. zůstávají v platnosti i smlouvy (rozhodnutí)o poskytnutí podpory, týkající se řešení projektů (výzkumných záměrů), jejichž řešení započalo přede dnem 1. 1. 2007.

Sdílejte na: