Hodnocení výzkumu a vývoje v roce 2005


Reakce na dotazy typu „za výsledky, které jsme dodali do RIV nám nebyla v hodnocení započítána váha (tj. váha je uvedená jako nulová)"

Odpověď

Počet výsledků a velikost váhy výsledků v podkladech pro hodnocení VaV (tj. případy, kdy výsledek z RIV vůbec nebyl u dané instituce zahrnut mezi hodnocené výsledky a případy nulové váhy výsledku) jsou v podstatě určeny 3 následujícími faktory:

  1. Do hodnocení VaV byly zahrnuty ty výsledky zařazené do RIV, které navazují na alespoň jeden hodnocený ukončený nebo zastavený projekt nebo výzkumný záměr. Přitom byly přirozeně brány v úvahu pouze výsledky vzniklé řešením příslušného projektu/výzkumného záměru (tj. typ návaznosti = CIL). Dodané výsledky do RIV, které nenavazující na popsanou skupinu projektů a výzkumných záměrů, nebyly do hodnocení VaV v r.2005 zahrnuty.
  2. Výsledky jsou prostřednictvím hodnocených návazných projektů / výzkumných záměrů započítávány té instituci, která je u těchto projektů / výzkumných záměrů uvedena jako příjemce příp. jako organizační jednotka pověřená příjemcem řešením projektu výzkumného záměru.
    Jestliže např. instituce předloží do RIV výsledky k projektu, u kterého není uvedena jako příjemce, ale třeba jako spolupříjemce, nejsou tyto výsledky této instituci – předkladateli výsledků do RIV - započítány, ale jsou započítány té instituci, která je uvedena jako příjemce u návazného projektu.
  3. U druhů výsledků A, V, E, M, W je Metodikou stanovena váha=0 (tzv. neuznané výsledky).

 

Sdílejte na: