Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím - 2006

 

Dne 30. listopadu 2006 vláda usnesením č. 1353 schválila „Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím – 2006“. Zároveň vláda uložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Akademii věd ČR a Grantové agentuře ČR, aby do 30. června 2007 předložily vládě rekapitulaci plnění opatření přijatých na základě předcházejících analýz a návrh opatření nových.

Analýzu zpracovává každoročně Rada pro výzkum a vývoj a předkládá ji veřejnosti. Dokument, který je v přiloženém souboru (příloha č. 1, komprimováno, formát ZIP) popisuje formou tabulek a grafů s komentářem stav českého výzkumu z různých pohledů. Každoroční přípravu analýz a jejich předkládání vládě ukládá Radě pro výzkum a vývoj zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

Tato analýza, která je předkládána širší veřejnosti, navazuje na analýzy z roků 2003, 2004 a 2005. Analýza 2006 je uspořádána přehledněji, v samostatných kapitolách jsou hodnoceny vstupy výzkumu a vývoje (kapitola II) a výstupy výzkumu a vývoje (kapitola IV). V předkládané analýze byla aktualizována data, některá data byla upřesněna v souladu s upřesněními v národních i zahraničních databázích. V návaznosti na rozšíření působnosti Rady pro výzkum a vývoj o oblast inovací, je v analýze posílena část o hodnocení inovací.

Analýza má následující části:

  • I. Úvod
  • II. Vstupy do VaV
  • III. Výstupy VaV
  • IV. Inovace, konkurenceschopnost
  • V. Hodnocení účasti ČR v 6. Rámcovém programu EU
  • VI. Mimořádné výsledky VaV a inovací v roce 2005
  • VII. Plnění Národní politiky VaV ČR (2004–2008) a její aktualizace v roce 2005
  • VIII. Plnění Národní inovační politiky ČR na léta 2005–2010

Sdílejte na:

Přílohy