Výzva k podání návrhu na předsedu a členy předsednictva Grantové agentury České republiky

 

Podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), členy předsednictva Grantové agentury České republiky (dále jen „GA ČR“) jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady pro výzkum a vývoj.

Dne 9. prosince 2008 skončí druhé funkční období členství v předsednictvu GA ČR předsedovi, a zástupci lékařských věd, prof. MUDr. Josefu Sykovi, DrSc., dále zástupci technických věd prof. Ing. Janu Uhlířovi, CSc., zástupci přírodních věd prof. Ing. Dr. Pavlu Chráskovi, DrSc. 6. ledna 2009 skončí 2. funkční období členství v předsednictvu GA ČR zástupci oboru zemědělských věd Ing. Františku Vaníčkovi, CSc. Nikdo z těchto osobností již nemůže podle právních předpisů znovu kandidovat. Prof. Jan Sokol, Ph.D., zástupce společenských věd, rezignoval na funkci ke dni 31. srpna 2008 vzhledem k dlouhodobému pobytu v zahraničí.

Předseda Rady pro výzkum a vývoj v souladu s příslušnými předpisy bude podávat vládě ve 3. čtvrtletí roku 2008 návrh na jmenování předsedy a členů předsednictva GA ČR.

Rada pro výzkum a vývoj proto vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem a vývojem k podávání návrhů na pět členů předsednictva GA ČR včetně předsedy.

Návrhy musí být doručeny do 15. září 2008 písemně a zároveň elektronicky na následující adresu:

Rada pro výzkum a vývoj
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1
e-mail: bartova.milada(et)vlada.cz

 


 

1. Předpisy, upravující výběr kandidátů na členství v předsednictvu GA ČR

 • Podle ustanovení § 36 odst. 3 až 5 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, jsou orgány GA ČR předseda, předsednictvo a kontrolní rada GA ČR. Funkce předsedy a členů předsednictva GA ČR je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní poměr k České republice. Členy předsednictva GA ČR jmenuje a odvolává na návrh Rady pro výzkum a vývoj vláda. Předsedu GA ČR jmenuje z členů předsednictva GA ČR a odvolává na návrh Rady pro výzkum a vývoj vláda. 
 • Podle článku 5 Statutu GA ČR schváleného usnesením vlády ze dne 7. srpna 2002 č. 770 je předsednictvo GA ČR výkonným orgánem GA ČR, má pět členů včetně předsedy. Jednotliví členové předsednictva GA ČR zastupují pět základních oborů výzkumu a vývoje a to technické vědy, přírodní vědy, lékařské vědy, společenské a zemědělské vědy. Funkční období členů předsednictva GA ČR je čtyřleté s možností jmenování nejvýše na dvě funkční období po sobě následující. Výkon funkce člena předsednictva GA ČR je neslučitelný s činností v oborových komisích GA ČR.


2. Podmínky, které musí splňovat navrhovaný kandidát

 • působit v požadovaném oboru 
 • navržený kandidát musí vyslovit předem souhlas se svým členstvím v předsednictvu GA ČR s vědomím, že GA ČR plní závažné úkoly stanovené zákonem a dalšími legislativními předpisy a že práce v předsednictvu GA ČR klade vysoké nároky na čas a kvalitu práce (úkoly předsednictva GA ČR jsou podrobně popsány ve statutu GA ČR) 
 • navržený kandidát předem vysloví souhlas či nesouhlas s případným navržením na funkci předsedy GA ČR 
 • navržený kandidát musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě a návrhy musí obsahovat všechny požadované podklady


3. Návrhy na kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy)

 • jméno, datum narození a tituly navrhovaného kandidáta, adresu zaměstnavatele s uvedením kontaktu, obor nominace, vyznačení případného návrhu na funkci předsedy GA ČR, název navrhovatele 
 • jmenovité uvedení, na zástupce jakého oboru je kandidát navržen 
 • jeho životopis se zaměřením na odbornou činnost (cca na 1 stránku) 
 • přehled publikační činnosti - významnější práce(cca na 1 stránku) 
 • přehled dalších aktivit - studijní pobyty, vyžádaná přednášková činnost v zahraničí, členství ve vědeckých společnostech, redakčních radách, atd. 
 • souhlas kandidáta s jeho členstvím v předsednictvu GA ČR a souhlas či nesouhlas s případným navržením na funkci předsedy GA ČR 
 • doporučení vypracované navrhovatelem, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství v předsednictvu GA ČR navrhuje (morální vlastnosti kandidáta, zkušenosti, schopnosti apod.) 
 • stručnou koncepci vypracovanou kandidátem o jeho budoucím působení v předsednictvu GA ČR, o případných změnách, které v práci GA ČR doporučuje a o další činnosti GA ČR, vycházející z Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky a z dalších relevantních dokumentů pro oblast výzkumu a vývoje


4. Kritéria k posuzování zaslaných návrhů

 •  odbornost (kandidát musí být vynikajícím odborníkem ve vědním oboru, který bude zastupovat i s širokým přehledem v celé oblasti výzkumu a vývoje) 
 • morální vlastnosti (kandidát musí svými morálními vlastnostmi zaručovat, že bude v předsednictvu GA ČR pracovat nestranně v zájmu celé oblasti výzkumu a vývoje a nebude při práci v předsednictvu GA ČR zneužívat informací a možností k prosazení zájmů svého oboru a sektoru) 
 • zkušenosti z práce v oblasti výzkumu a vývoje 
 • přínos pro práci GA ČR 
 • regionální a sektorové zastoupení

Zveřejněno 15. srpna 2008

 

Sdílejte na:

Přílohy