Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2008

         Zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím a předložení vládě ukládá Radě pro výzkum a vývoj zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje).

         Členy pracovní skupinu pro přípravu Analýzy VaVaI 2008 byli zástupci Rady, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu, Úřadu průmyslového vlastnictví, Akademie věd ČR, Grantové agentury ČR, Rady vysokých škol, Asociace výzkumných organizací a Technologického centra AV ČR.

         Analýza VaVaI 2008 má pět částí, zaměřených na Vstupy do výzkumu a vývoje (část A), Výstupy výzkumu a vývoje (část B), Inovace a konkurenceschopnost (část C), (část D) a Mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací v roce 2007 (část E). Při zpracování analýzy VaVaI 2008 tvůrci vycházejí z vlastních informačních zdrojů (zejména Informační systém výzkumu a vývoje), z Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v letech 2002 až 2006, ze zpráv a analýz provedených Evropskou komisí a z dalších informačních zdrojů tuzemských i zahraničních (např. od National Science Indicators – ISI Thomson, Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Evropského patentového úřadu, Úřadu pro patenty a ochranné známky USA, Českého statistického úřadu apod.).  

         Z Analýzy VaVaI 2008 vyplývá, že dosud nedošlo k potřebnému zvýšení využitelnosti výsledků výzkumu a vývoje v České republice a přínosy pro ekonomiku a společnost zůstávají nízké. V některých sledovaných ukazatelích dosahuje Česká republika vyšších hodnot než je průměr EU, zejména se jedná o příliv zahraničních investic a dynamiku růstu veřejných výdajů na výzkum a vývoj. Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v absolutním vyjádření rostou, ale výdaje vyjádřené podílem na hrubém domácím produktu (HDP) v podstatě stagnují, přesto jejich celkový objem je na úrovni EU.  

            Předcházející analýzy, včetně Analýzy VaVaI 2007 byly využity k přípravě koncepčních a analytických dokumentů. Usneseními vlády k těmto dokumentům byla uložena konkrétní opatření k odstranění nebo alespoň zmírnění zjištěných nedostatků.

         V rámci Reformy systému VaVaI v České republice schválené vládou České republiky (usnesení z 26. března 2008 č. 287), dojde k zásadní změně v poskytování institucionální podpory VaV, kdy jedním z pilířů pro určení výše podpory bude ohodnocení dosažených výsledků VaV jednotlivými výzkumnými organizacemi v předcházejícím období pěti let.

Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání s zahraničím v roce 2008 schválila vláda dne 3. listopadu 2008 svým usnesením č. 1340.

Analýza je k dispozici jako dokument ke stažení.  

Sdílejte na:

Přílohy