Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací

 

V roce 2008 byly odbornými komisemi Rady pro výzkum a vývoj připraveny priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací (aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu - doposud užívaný pojem Dlouhodobé základní směry výzkumu je novelou zákona č. 130/2002 Sb. nahrazen standardním evropským pojmem priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací), které byly schváleny jako podklad pro přípravu Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 - 2015 na 237. zasedání RVV dne 14. listopadu 2008. Při přípravě těchto priorit byl nově kladen větší důraz na aktivní účast uživatelské sféry včetně finančního vyjádření její participace, což zvýší potenciál pro využitelnost výsledků výzkumu, vývoje a inovací v aplikacích.

Priority aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2011 jsou uvedeny jako součást Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009 - 2015.

Jedná se o následujících osm priorit:

  1. Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje
  2. Molekulární biologie a biotechnologie
  3. Energetické zdroje
  4. Materiálový výzkum
  5. Konkurenceschopné strojírenství
  6. Informační společnost
  7. Bezpečnost a obrana
  8. Priority rozvoje české společnosti 

Sdílejte na:

Přílohy