Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2009

Zpracování pravidelných ročních analýz a hodnocení stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím a předložení vládě ukládá Radě pro výzkum, vývoj a inovace zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů.
         Členy pracovní skupinu pro přípravu Analýzy VaVaI 2009 byli zástupci Rady, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu, Českého statistického úřadu, Úřadu průmyslového vlastnictví, Akademie věd ČR, Grantové agentury ČR, Rady vysokých škol, Asociace výzkumných organizací a Technologického centra AV ČR. Předsedou skupiny byl jmenován RNDr. Marek Blažka, ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Úřadu vlády ČR.
         Analýza VaVaI 2009 má pět částí, zaměřených na Vstupy do výzkumu a vývoje (část A), Výstupy výzkumu a vývoje (část B), Inovace a konkurenceschopnost (část C), Zapojení České republiky do mezinárodních programů (část D) a Oceněné mimořádné výsledky výzkumu, vývoje a inovací v roce 2008 (část E). Součástí dokumentu jsou i přílohy: Příloha 1. - Základní parametry vybraných zemí, Příloha 2. - Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a seřazené podle skupin dle právní formy instituce a Příloha 3. - Bibliometrie - hodnoty RCIO 250 vědních oborů
         Při zpracování Analýzy VaVaI 2009 tvůrci vycházejí z vlastních informačních zdrojů (zejména Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), z Hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků v letech 2003 až 2007, ze zpráv a analýz provedených Evropskou komisí a z dalších informačních zdrojů tuzemských i zahraničních (např. od National Science Indicators firmy Thomson Reuters, Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Evropského patentového úřadu, Úřadu pro patenty a ochranné známky USA, Českého statistického úřadu apod.).
         Z Analýzy VaVaI 2009 vyplývá, že výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj v absolutním vyjádření rostou, výdaje vyjádřené podílem na hrubém domácím produktu (HDP) v podstatě stagnují, ale přesto jejich celkový objem je na úrovni EU. Opakovaně vyhlášený cíl zvýšit výdaje státního rozpočtu na úroveň 0,7 % HDP se doposud nepodařilo dosáhnout. V České republice, stejně jako v ostatních nových členských státech EU, se zřejmě nepodaří dosáhnout cíle stanoveného v Lisabonské strategii, a to dosažení celkových výdajů na výzkum a vývoj v roce 2010 ve výši 3 % HDP, ve skladbě jedné třetiny z veřejných zdrojů a dvou třetin ze zdrojů soukromých.
         S cílem zjistit, jaká je výkonnost výzkumu a vývoje v Česku a jejich přínosy pro ekonomiku a společnost, bylo v roce 2008 provedeno již páté rozsáhlé hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků. Lze oprávněně očekávat, že opakovaná hodnocení s upravenou metodikou budou dostatečným způsobem motivovat poskytovatele i příjemce podpory výzkumu a vývoje, aby kladli důraz především na zvýšení efektivnosti při čerpání veřejných prostředků na podporu výzkumu a vývoje, na rozlišení kvalitních a méně kvalitních pracovišť výzkumu a vývoje a na postupné zvyšování přínosů pro ekonomiku a společnost.
         V rámci Reformy systému VaVaI v České republice schválené vládou České republiky (usnesení z 26. března 2008 č. 287) dochází k zásadní změně v poskytování institucionální podpory VaV, kdy jedním z pilířů pro určení výše podpory je ohodnocení dosažených výsledků VaV jednotlivými výzkumnými organizacemi v předcházejícím období pěti let.
         Analýza VaVaI 2009 byla schválená vládou České republiky usnesením číslo 1580 dne 21. prosince 2009.
 
         Údaje uvedené v dokumentu je možné s uvedením citace zdroje dále používat.

Sdílejte na:

Přílohy