Informace z 252. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo dne 9. dubna 2010

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Volby kandidátů na členy vědecké rady Grantové agentury ČR
Členy vědecké rady GA ČR z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady podle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb. Dále vláda jmenuje z členů vědecké rady GA ČR jejího předsedu a místopředsedu, a to rovněž na návrh Rady. V souladu s uvedenými předpisy a jednacím řádem Rady se volilo 12 kandidátů na členy vědecké rady GA ČR, a to včetně předsedy a místopředsedy. Na základě veřejné výzvy bylo do vědecké rady GA ČR navrženo celkem 63 kandidátů od 46 navrhovatelů.
Rada schválila výsledek tajného hlasování o návrzích kandidátů na členy vědecké rady GA ČR, na základě kterého bylo zvoleno v prvním kole 11 kandidátů na členy vědecké rady GA ČR. Jedná se o následující kandidáty: Konvalinka Jan, doc. RNDr. CSc., Syka Josef, prof. MUDr. CSc., Zima Tomáš, prof. MUDr. DrSc., Hanousek Jan, prof. RNDr. CSc., Rabušic Ladislav, prof. PhDr. CSc., Čtyroký Jiří, prof. ing. DrSc., Málek Jiří, prof. ing. DrSc., Jungwirth Tomáš, prof. RNDr. Ph.D., Kratochvíl Jan, prof. RNDr. CSc., Hořín Petr, prof. MVDr. RNDr. CSc., Pěknicová Jana, doc. RNDr. CSc. Z nich kandidátem na funkci předsedy byl zvolen Zima Tomáš, prof. MUDr. DrSc.
Místopředseda a dvanáctý člen bude volen na příštím zasedání Rady; poté bude dopracován materiál a následně předložen vládě.

Volby kandidátů na členy výzkumné rady Technologické agentury ČR
Členy výzkumné rady TA ČR z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. a podle článku 6 odst. 2 statutu TA ČR. Podle článku 6 odst. 4 statutu TA ČR vláda jmenuje z členů výzkumné rady TA ČR jejího předsedu a místopředsedu, rovněž na návrh Rady. V souladu s uvedenými předpisy a jednacím řádem Rady se volilo 12 kandidátů na členy výzkumné rady TA ČR, a to včetně předsedy a místopředsedy. Na základě veřejné výzvy bylo do výzkumné rady TA ČR navrženo celkem 105 kandidátů od 80 navrhovatelů.
Rada schválila výsledek tajného hlasování o návrzích kandidátů na členy výzkumné rady TA ČR, na základě kterého byli zvoleni kandidáty na členy výzkumné rady TA ČR. Jedná se o následující kandidáty: Ráb Petr, prof. Ing. DrSc., Fusek Martin, doc. Ing. CSc., Syková Eva, prof. MUDr. DrSC., Juchelková Dagmar, prof. Ing. Ph.D., Zuna Petr, prof. Ing. CSc., Václavík Miroslav, prof. Ing. CSc., Mařík Vladimír, prof. Ing. DrSc., Komárek Pavel, ing. CSc., Zábský Jan, MBA, Potůček Martin, prof. PhDr. CSc. MSc., Slovák Jan, prof. RNDr. DrSc., Geuss Erik, Ing., z nich kandidátem na funkci předsedy byl zvolen Mařík Vladimír, prof. Ing. DrSc. a na funkci místopředsedkyně Syková Eva, prof. MUDr. DrSc.
Rada uložila sekretariátu dopracovat materiál pro vládu podle výsledku voleb a předsedovi Rady předložit návrhy Rady vládě.

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013
Předložení návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace vládě musí předcházet zpracování celého státního rozpočtu ČR, proto je nutné materiál schválit Radou a rozeslat neprodleně do meziresortního připomínkového řízení a poté předložit vládě.
Radě byl předložen Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013 a pozměňovací návrh předsednictva Rady, ve kterém navrhlo zachování výše výdajů ve střednědobém výhledu na úrovni r. 2011, tj. výdaje na r. 2012 a 2013 ve výši 26 599 mil. Kč.
Rada schválila materiál v předloženém znění pozměňovacího návrhu předsednictva Rady a uložila sekretariátu Rady materiál rozeslat do meziresortního připomínkového řízení.

Výzva k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady
V souvislosti s plánovanou obměnou Rady mají být také obměněny poradní orgány Rady, tj. tři odborné komise (Odborná komise pro společenské a humanitní vědy, Odborná komise pro vědy živé přírody a Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství), Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a Bioetická komise. Radě byl proto předložen návrh na text výzvy k podávání návrhů na jejich členy
Rada schválila návrh výzvy a uložila sekretariátu Rady zveřejnit výzvu k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady na www.vyzkum.cz

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů - vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Tento materiál byl dne 12. 3. 2010 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení 27 připomínkovým místům s termínem připomínek do pondělí 29. 3. 2010. 11 připomínkových míst zaslalo zásadní připomínky. Všech 327 připomínek bylo vypořádáno, dohadovací řízení o zásadních připomínkách (147) proběhlo dne 7. 4. 2010. Návrh je předkládán s rozpory, do předkládací zprávy bude doplněna podstata těchto rozporů:
Některé rozpory jsou bez zásadní změny zadání resp. legislativy neřešitelné. Někteří připomínkující ale při vypořádání uvedli, že zváží, zda budou na rozporu trvat.
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení, uložila předsednictvu a sekretariátu Rady promítnout vypořádání meziresortního připomínkového řízení do materiálu pro jednání vlády do 16. dubna 2010 a následně požádala předsedu Rady o předložení materiálu na jednání vlády.

Návrhy programů VaVaI MŠMT (Návrat a ERC-CZ) a návrh stanoviska Rady
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo Radě ke stanovisku návrhy programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Návrat“ a „ERC-CZ“. Návrhy byly Radě předloženy podle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Rada k těmto programům vypracovala nesouhlasná stanoviska, v kterých nedoporučuje poskytovateli předložit návrhy obou programů vládě a požaduje jejich přepracování podle uvedených připomínek a jejich opětovné předložení ke stanovisku Radě podle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Rada schválila návrhy obou stanovisek a uložila sekretáři Rady zaslat stanoviska na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Změna Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Dosavadní podmínky pro ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI jsou stanoveny na základě zákona č. 130/2002 Sb. usnesením vlády. Podle nich ocenění mimořádných výsledků VaVaI může udělit buď vláda (Národní cena vlády Česká hlava) nebo poskytovatel podpory VaVaI.
Předsednictvo Rady uložilo sekretariátu Rady přepracovat materiál pro schůzi vlády tak, aby na úrovni vlády a Rady byla udělována pouze Národní cena vlády, Cenu předsedy Rady zrušit a umožnit její udělování jednotlivým poskytovatelům. Důvodem návrhu byla skutečnost, že udílení dvou typů ocenění na úrovni vlády a Rady je nadále neudržitelné, zejména pro zvyšující se finanční náročnost organizačního zabezpečení důstojného předávání cen.
Rada schválila předložený návrh změn Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a uložila 1. místopředsedkyni Rady předložit materiál do meziresortního připomínkového řízení.

„Shrnutí činnosti OK SHV za r. 2008 a 2009“ a vyjádření předsednictva Rady k materiálu
Odborná komise pro společenské a humanitní vědy Rady (OK SHV) předložila v lednu 2010 shrnutí své činnosti za roky 2008 a 2009 a požadovala jeho zveřejnění na webových stránkách Rady. Předsednictvo Rady materiál projednalo a zpracovalo k tomuto materiálu návrh stanoviska.
Doc. Münich, předseda OK SHV informoval před zasedáním předsednictva Rady 5. února 2010, že došlo podle OK SHV k řadě zásadních nepochopení a inicioval proto společné jednání OK SHV se členy předsednictva Rady, kde proběhla rozsáhlá diskuse. Poté OK SHV zpracovala 2. verzi tohoto materiálu a zaslala ji na sekretariát Rady dne 5. 3. 2010. Předsednictvo Rady zpracovalo a předložilo návrh svého vyjádření k tomuto přepracovanému materiálu OK SHV a předložilo oboje na zasedání Rady.
Rada vzala na vědomí předložený materiál a vyjádřila nesouhlas s jeho zveřejněním na www stránkách Rady s tím, že bude umístěn jako interní materiál Rady na neveřejných stránkách současně s vyjádřením předsednictva.

Sdílejte na: