Výzva k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyzývá právnické osoby zabývající se výzkumem, vývojem a inovacemi (dále VaVaI), jejich sdružení a ústřední orgány státní správy k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále Rada). Do poradních orgánů Rady jsou jmenovány významné osobnosti VaVaI s širokým přehledem v oblasti VaVaI a o potřebách společnosti. Jedná se o:
1.        Odborné komise Rady
a)       pro vědy živé přírody, 
b)       pro vědy neživé přírody a inženýrství,
c)       pro společenské a humanitní vědy.
2.        Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.
3.        Bioetickou komisi, ustavenou především pro plnění úkolů podle zákona č. 227/2006 Sb.
Jeden navrhovatel může navrhnout za každý obor (skupinu) v dané komisi nejvýše dva kandidáty. Oborové složení komisí je uvedeno v příloze. Nominováni by měly být stejnou mírou ženy a muži.
Členové poradních orgánů jsou jmenováni a odvoláváni předsedou Rady na návrh Rady podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Členství v Odborných komisích Rady a Bioetické komisi je neslučitelné se současným členstvím v Radě pro výzkum, vývoj a inovace (s výjimkou předsedy Bioetické komise), v předsednictvu Akademické rady Akademie věd České republiky, v předsednictvu Grantové agentury České republiky a Technologické agentury České republiky.
Funkce člena poradních orgánů Rady je veřejnou funkcí a nezakládá pracovněprávní vztah k ČR.
Návrhy musí být doručeny nejpozději do 12. května 2010 písemně a elektronicky (na přiloženém formuláři umožňujícím další zpracování - Word, s výjimkou souhlasu kandidáta a navrhovatele - vzory č.1 a 2) na následující adresu:
 
Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1
RVV@VLADA.CZ
 
Podklady pro nominaci (formulář je v příloze této stránky)
1.      Základní identifikační údaje: jméno a tituly kandidáta, datum narození, mailová adresa a telefonní číslo, obor, který zastupuje, adresa jeho zaměstnavatele, komise, kterou bude kandidát reprezentovat, popř. návrh na předsedu, název a podpis statutárního zástupce navrhovatele.
2.      Strukturovaný profesní životopis max. na 2 stranách + příloha na max. 2 stranách, kde budou údaje o nejvýše deseti významných výsledcích v oblasti výzkumu, experimentálního vývoje a inovacích, které považuje kandidát za zásadní.
3.      Souhlas kandidáta s jeho členstvím v poradním orgánu Rady, s uvedením komise, do které je kandidát navržen, souhlas s navržením na předsedu, pokud je na něj navržen.
4.      Doporučení vypracované navrhovatelem na max. 1 straně, ve kterém uvede důvody, pro které kandidáta na členství v poradním orgánů Rady navrhuje.
5.      Stručná koncepce budoucího působení kandidáta v poradním orgánu Rady, vypracovaná kandidátem na max. 2 stranách.

 
PODKLADY K VÝZVĚ
 
Oborové složení poradních orgánů Rady (upraveno dne 30. 4. 2010)
 
1. Odborné komise
a) pro vědy živé přírody
·         botanika
·         zoologie
·         genetika
·         biochemie a biotechnologie, včetně imunologie a související obory
·         ekologie, ochrana ŽP
·         vnitřní lékařství a související obory
·         ostatní lékařské obory včetně psychiatrie
·         rostlinná výroba
·         živočišná výroba
·         potravinářství
·         organická a makromolekulární chemie
·         transfer technologií a inovace
 
b) pro vědy neživé přírody a inženýrství
·         matematika
·         fyzika, astronomie a související obory
·         chemie
·         geologie, hornictví a související obory
·         životní prostředí, hydrologie a související obory
·         nové materiály a příbuzné obory (materiálové inženýrství)
·         elektrotechnika a elektronika,
·         energetika
·         strojírenství
·         stavitelství a související obory
·         letectví a astronautika
·         kybernetika, informatika, a příbuzné obory
·         bezpečnostní a obranný výzkum
·         transfer technologií
·         inovace
 
c) pro společenské a humanitní vědy
·         dějiny
·         filosofie a náboženství
·         ekonomie
·         umění, architektura, kulturní dědictví
·         archeologie, antropologie, etnologie
·         jazykověda
·         písemnictví, mas-media, audiovize
·         právní vědy
·         pedagogika a školství
·         sociologie, demografie
·         politologie a politické vědy a Řízení, správa a administrativa
·         ostatní společenskovědní obory včetně psychologie
 
2. Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů
·         společenské obory
·         technické obory a inženýrství
·         matematika a informatika
·         fyzika
·         chemie
·         vědy o zemi a vesmíru
·         biologie
·         zemědělství
·         lékařské vědy
·         humanitní a umělecké obory
·         hodnocení výzkumu
·         bibliometrie a související obory
 
3. Bioetická komise
·         biologie
·         biochemie
·         biofyzika
·         etika
·         filozofie
·         lékařství
·         molekulární biologie a genetika
·         právo
·         teologie
·         zoologie (reprodukce zvířat)
·         embryologie, gynekologie a porodnictví
·         genetika

Sdílejte na:

Přílohy