Informace z 256. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo dne 30. července 2010

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání


Návrh postupu 2. kola pro volbu kandidáta na místopředsedu a člena vědecké rady GA ČR a návrh postupu případného 3. kola volby
Na 252. zasedání Rady v dubnu 2010 bylo zvoleno 11 kandidátů na členy vědecké rady GA ČR (dále VR GA ČR) včetně kandidáta na předsedu. Každý z pěti základních oborů základního výzkumu byl po 1. kole volby zastoupen dvěma kandidáty. Dále byl zvolen jedenáctý kandidát na člena a zároveň předsedu VR GA ČR z oboru Lékařské a biologické vědy.
Na 256. zasedání Rady v tajných volbách byli zvoleni kandidátem na místopředsedu VR GA ČR prof. Čtyroký a kandidátem na 12. člena VR GA ČR prof. Drdácký.
Materiál pro vládu bude dopracován podle výsledku voleb a rozeslán do meziresortního připomínkového řízení.


Vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Návrhu na jmenování členů, předsedy a místopředsedy výzkumné rady TA ČR
Rada dodatečně schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení, schválila materiál pro jednání vlády se zapracovanými připomínkami a uložila 1. místopředsedkyni Rady, aby požádala předsedu vlády o předložení materiálu na jednání vlády.


Nominace nového zástupce Rady pro výzkum, vývoj a inovace do Monitorovacího výboru OP PI a informace o monitorovacích výborech OP VK a OP VaVaI

MPO požádalo Radu o nominaci zástupce Rady do Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen „OP PI“), která byla předložena na základě proběhlých personálních změn v Radě. Nový zástupce bude na základě nominace Rady jmenován ministrem průmyslu a obchodu. Rada nominovala do Monitorovacího výboru OP PI prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., MBA.


Vypořádání meziresortního připomínkového řízení ke Změně Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI
Předložený materiál byl již v dubnu 2010 zaslán do meziresortního připomínkového řízení. Způsob vypořádání zásadních připomínek byl s předkladateli projednán. Na základě projednání způsobu vypořádání připomínek byly v materiálu provedeny některé změny, které byly nově jmenované Radě předloženy k posouzení. Protože se většina členů neztotožnila s předloženým návrhem změn, Rada uložila 1. místopředsedkyni Rady projednat způsob finančního zajištění udílení Národní ceny vlády se zástupci Úřadu vlády a předsednictvu a sekretariátu Rady dopracovat materiál dle výsledků tohoto jednání.


Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009
Výroční zpráva Rady je předkládána každoročně vládě pro informaci. Rada již předložila vládě v listopadu roku 2009 v souladu se Statutem Rady Zprávu o činnosti Rady za rok 2009 jako přílohu k stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady, členů předsednictva GA ČR a členů poradních orgánů Rady, kterou vláda vzala na vědomí svým usnesením.
Členové Rady vzali Výroční zprávu na vědomí a následně bude předložena vládě pro informaci.


Stanovisko Rady k programům výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Návrat“ a „ERC CZ“
Radě byly předloženy přepracované návrhy programů MŠMT, ke kterým Rada schválila návrhy kladných stanovisek, v nichž doporučila MŠMT předložit návrhy obou programů na jednání vlády po zapracování připomínek Rady.

Zpráva MPO o důvodech změn rozhodnutí v přijatých projektech TIP
Rada požádala MPO o zprávu o důvodech rozhodnutí o financování projektů v rámci programu TIP pro r. 2010, která byla přijata odlišně od doporučení odborného poradního orgánu. Ve své odpovědi ze dne 13. 7. 2010 ministr Ing. Tošovský uvedl, že rozhodnutí učinil zejména z důvodů zaměření projektů, pozitivní ekonomické stránky projektů a jejich proexportního potenciálu. Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno a bod bude po předložení podrobnějších informací ze strany MPO projednán na 257. zasedání Rady.


Zpráva MŠMT o projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů
Na základě závěrů ze dne 1. července 2010 předsednictvo Rady, jménem předsedy Rady, požádalo MŠMT o zprávu o průběhu řešení projektu Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů. Tento materiál byl na Radu doručen dne 13. července 2010 a byl předložen k projednání. Vzhledem k tomu, že průběžná zpráva z auditu má být Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy předložena k 15. 8. 2010, vzala Rada předloženou zprávu na vědomí a uložila sekretariátu Rady zařadit tento bod včetně vyžádané průběžné zprávy na 257. zasedání Rady dne 24. září 2010.


Příprava oborově diferencované metodiky hodnocení výsledků VaV
Vedle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů na rok 2010 má být připravován projekt oborově diferencované metodiky hodnocení výsledků VaV. Vzhledem k tomu, že nové vedení MŠMT pozastavilo veškeré projekty, není v tuto chvíli jasné, jak se bude v této problematice dále postupovat. Rada tedy uložila předsednictvu Rady, aby vstoupilo do jednání s MŠMT o přípravě finančního zabezpečení projektu oborově diferencované metodiky hodnocení výsledků VaV.


Návrhy na institucionální podporu nových výzkumných organizací v roce 2012
Radě byl předložen ucelený seznam výzkumných organizací, kterým má být na základě žádostí MK, MŠMT, MZe, MZ, a MO v roce 2012 nově poskytnuta institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj. Tyto organizace mohou být vzhledem k harmonogramu přípravy návrhu výdajů SR financovány nejdříve od r. 2012.
Rada po diskusi zamítla předložený materiál, s odůvodněním, že organizace na předloženém seznamu dle jejich názoru nesplňují podmínky pro výzkumné organizace podle Rámce Společenství a zákona č. 130/2002 Sb. Bylo dohodnuto, že je nutné stanovit další postup především s ohledem na to, aby nedošlo k porušení rovných podmínek ve srovnání s již zařazenými VO. Nové podklady budou předloženy na 257. zasedání v září 2010.


Žádost AV ČR o návrh zástupce Rady do Dozorčí rady GA AVČR
AV ČR požádala Radu o nominaci nového zástupce do Dozorčí rady Grantové agentury AV ČR. Dosud byl tímto zástupcem Rady prof. Málek, který již není členem Rady.
Rada schválila za zástupce Rady v Dozorčí radě GA AV ČR prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., MBA.


Jmenování zpravodajů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
V souladu se Statutem Rady bylo navrženo jmenovat některé zpravodaje Rady.
Rada jmenovala zpravodajem pro přípravu návrhu výdajů SR VaVaI Ing. Karla Aima, CSc. a členy pracovní skupiny pro přípravu návrhu výdajů SR VaVaI prof. Ing. Stanislavu Hronovou, CSc., Ing. Jaroslava Míla, MBA a prof. Ing. Karla Pospíšila, Ph.D., MBA; zpravodajem pro přípravu Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů prof. RNDr. Tomáše Opatrného, Dr. a zpravodajem pro zpracování stanoviska Rady k návrhu programu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Ministerstva zemědělství s názvem Komplexní udržitelné systémy (KUS) Ing. Zbyňka Frolíka.


Jmenování stálých hostů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Vzhledem k tomu, že byli nově zvoleni předsedové odborných komisí Rady a došlo ke změně náměstka MŠMT, bylo navrženo, aby v souladu se Statutem Rady 1. místopředsedkyně Rady jmenovala nové stálé hosty Rady. Zároveň bylo navrženo odvolat stálé hosty, kteří již funkce opravňující je být stálými hosty Rady nezastávají. Stálými hosty byli jmenování prof. Hozák - předseda OK ŽP, prof. Moos - předseda OK NŽP, prof. Němeček - předseda KHV a Ing. Hajn - 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Z funkce byli odvoláni prof. Zrzavý, Ing. Holl a prof. Růžička.

Sdílejte na: