Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2011 (dále jen „Analýza VaVaI 2011“) je pravidelně zpracována a předkládána vládě České republiky Radou pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“) na základě zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.

Účelem Analýzy VaVaI 2011 je stručně popsat a interpretovat údaje získávané z oficiálních statistik a databází a poskytnout tak základní informační bázi pro tvorbu strategií, politik a opatření na různých úrovních rozhodování a pro přípravu doplňujících šetření, které jsou pro celkové poznání charakteru českého inovačního systému nezbytné.

Analýza VaVaI 2011 je členěna do 5 částí, zaměřených na: Investice do výzkumu a vývoje (část A), Lidské zdroje pro výzkum a vývoj (část B), Výsledky výzkumu a vývoje (část C), Inovace a konkurenceschopnost (část D), Mezinárodní výzkum a spolupráce (část E). Dále materiál zahrnuje Přílohovou část obsahující popis metodiky šetření a definice ukazatelů (část F.1), Tabulkové přílohy (část F.2) a přehled Ocenění mimořádných výsledků výzkumu, vývoje a inovací v roce 2010 (část G).

Analýza VaVaI 2011 vychází především z Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, z dat Českého statistického úřadu, ze zpráv a analýz provedených Evropskou komisí a z dalších informačních zdrojů tuzemských i zahraničních (např. od Thomson Reuters, Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Evropského patentového úřadu, Úřadu pro patenty a ochranné známky USA, apod.).

Struktura, rozsah a forma grafického zpracování Analýzy VaVaI 2011 je stejná jako v minulém roce, na rozdíl od minulých let je posílena výkladová a vysvětlující část textu. Analýza VaVaI 2011 je rozšířena v přílohové části o kap. F.1 s názvem „Metodika šetření a definice ukazatelů“, která obsahuje podrobnější informace o využitých zdrojích dat, statistických šetřeních, ukazatelích a jejich definicích, potřebných ke správné interpretaci dat.
Analýza VaVaI 2011 byla projednána a schválena na 267. zasedání Rady dne 30. září 2011 a následně rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. Vláda České republiky vzala Analýzu VaVaI 2011 na vědomí svým usnesením ze dne 7. prosince 2011 č. 904.
Údaje uvedené v dokumentu je možné s uvedením citace zdroje dále používat.


Sdílejte na:

Přílohy